Dane adresowe urzędu

______________________

Komunikat nr 2

Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego

w Słupsku

z dnia 1 marca 2021r.

- w sprawie zachowania bezpieczeństwa na terenie zakładu pracy.

 

 

§ 1

 

Zgodnie z treścią § 25 rozporządzenia RM z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r. poz. 367) związku z art. 207 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca

1974 r. Kodeks pracy (t.j.: Dz. U. z 2020r. poz. 1320 ze zm.) informuję o obowiązku:

 

  1. zakrywania na terenie zakładu przy pomocy maseczki ust i nosa jeżeli w miejscach ogólnodostępnych przebywa więcej niż 1 osoba (dotyczy: pracowników, interesantów, osoby obsługi oraz takich pomieszczeń jak pokój pracy, korytarz, sala narad, posiedzeń itp.),

 

  1. używania przyłbic i innych środków ochrony wyłącznie, jako dodatkowy element ochronny wraz z maseczką.

 

 

                                                                                         Prezes SKO w      

                                                                                             Słupsku

                                                                                       - P. Szuwalski-

                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                              01.03.2021r.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

KOMUNIKAT

Informuję, że w dniu 24 grudnia i 31 grudnia 2020r.  pracownicy Kolegium będą pełnić dyżur od godz. 7.30 do godz. 14.00.

Prosi się o składanie w tych dniach wszelkich pism, odwołań i akt spraw do skrzynki podawczej SKO na parterze przy dyżurce ochrony do godz. 13.00.

Potwierdzenie odbioru zostanie przesłane Państwu e-mailem lub telefonicznie.

 

                                                                                                                                                                        Joanna Milewska
                                                                                                                                                                              Kierownik Biura SKO w Słupsku

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

KOMUNIKAT

Informuję, że Zarządzeniem Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku z dnia 30 listopada 2020r. nr 12/2020 z dnia 30 listopada 2020r. wyznaczono dzień 28 grudnia 2020r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Kolegium w zamian za święto 26 grudnia 2020r. przypadające w dniu wolnym od pracy.

                                                                                                Joanna Milewska

                                                                                                                                                                              Kierownik Biura SKO w Słupsku

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                             Kierownik Biura Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku informuje, że

   z uwagi na organizację pracy w związku z pandemią  COVID - 19 jesteśmy dla Państwa oprócz telefonów ogólnych pod dodatkowymi numerami:

( 59 ) 848- 34 - 68

( 59 ) 848- 34 - 72 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku

ul. Jana Pawła II nr 1

 76- 200 SŁUPSK,


sekretariat tel. (59) 840-27-88,

                           ( 59 ) 848-34-61

fax.                   (59) 842-73-05

oraz nr tel. 512-762- 992, 512- 762- 996

       e-mail sekretariat@slupsk.sko.gov.pl

identyfikator w ePUAP:  ab935ub1wo

NIP 839-25-30-730
REGON 770727125
 

konto bankowe  49 1010 1140 0046 8822 3000 0000

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie w sprawie przeglądania akt w okresie

COVID – 19 w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Słupsku

 

 

W związku z pojawiającą się możliwością zapewnienia dostępu petentom do akt, mając na uwadze ograniczenia epidemiologiczne, ustalam następująco:

  1. przeglądanie, dostęp do akt, przebywanie na terenie Kolegium ma miejsce po wcześniejszym umówieniu telefonicznym, na ściśle wyznaczony dzień i godzinę,

 

  1. Podczas wizyty petent powinien być zaopatrzony w:

- maski i rękawice w czasie pobytu na terenie budynku i w siedzibie Kolegium,

 

- akta nie będą dostępne dla osób chorych, zdradzających oznaki grypy (temperatura, kaszel), bądź inne objawy chorobowe uznawane za mogące stanowić objaw COVID – 19,

- przed wizytą w Kolegium zostanie przeprowadzony wywiad, czy dana osoba ma objawy COVID -19, (przeglądanie akt poprzedzi złożenie oświadczenia o braku objawów na piśmie),

 

- przeglądanie akt, składanie wniosków, pism możliwe jest tylko jednej osobie; do budynku wpuszczane będą tylko pojedyncze osoby,

 

- petent ma bezpośrednio przed wejściem do budynku telefonicznie (na podany wcześniej numer) poinformować o przybyciu celem potwierdzenia możliwości wejścia,

 

- obowiązkowo petent zgłasza ochronie budynku cel wizyty, podając godzinę wizyty i nr sprawy;

 

  1. przeglądanie akt odbywać się będzie na Sali Rozpraw nr 641 ;
  2. Zarządzenie obowiązuje do odwołania.

 

                                                                               Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego

                                                                                                                 w Słupsku

                                                                                                         Przemysław Szuwalski

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

K O M U N I K A T

Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku

o czasowej zmianie w zakresie funkcjonowania Kolegium

z przyczyn dotyczących bieżącej organizacji pracy

 

 

                                  W dniu 10 kwietnia 2020r. sekretariat Kolegium będzie nieczynny.

 

Strony lub uczestnicy postępowań toczących się przed Kolegium proszeni są o kontakt po przerwie świątecznej tj. od dnia 14 kwietnia 2020r. za pomocą telefonu, telefaksu lub środka komunikacji elektronicznej:

 

  1. mailowo: sekretariat@slupsk.sko.gov.pl
  2.  e-PUAP: ab935ub1wo,
  3. telefonicznie : tel. 59 840 27 88 w godzinach 8:00 – 12:00,   fax 59 842 73 05.

 

 

Prezes Samorządowego Kolegium w Słupsku

Przemysław Szuwalski

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

KOMUNIKAT

PREZESA SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO W SŁUPSKU

 

Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, a także realizując kolejne zalecenia właściwych służb zarządzam do odwołania:

WSTRZYMANIE OD DNIA 16 MARCA 2020R. PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW W SIEDZIBIE KOLEGIUM

Wszelkie pisma, skargi, wnioski należy kierować do Kolegium drogą pisemną lub elektroniczną (mailowo: sekretariat@slupsk.sko.gov.pl, bądź e-PUAP: ab935ub1wo, fax 59 842 73 05), względnie telefonicznie, w dni powszednie w godzinach 8:00 – 12:00, bądź w innych godzinach wyznaczonych (tel. 59 840 27 88).

 Rozpatrzenie podań nastąpi w kolejności umożliwiającej nadanie sprawnego biegu sprawom.

Z uwagi na możliwe ograniczenia w działaniu oraz w obiegu korespondencji, rozpatrywanie spraw będzie miało miejsce w kolejności wpływu z uwzględnieniem pierwszeństwa spraw z zakresu pomocy społecznej oraz spraw niecierpiących zwłoki.

 

Prezes Samorządowego Kolegium w Słupsku

Przemysław Szuwalski

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

KOMUNIKAT

Z DNIA 12 MARCA 2020r.

Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku

w związku z zarządzeniem nr 6/2020 z dnia 12 marca 2020r.

ogłasza się:

1. ograniczenie przyjmowania do odwołania interesantów. Wszelkie pisma, skargi, wnioski należy kierować do Kolegium drogą pisemną lub elektroniczną (mailowo: sekretariat@slupsk.sko.gov.pl, bądź e-PUAP: ab935ub1wo, fax 59 842 73 05), względnie telefonicznie, w dni powszednie w godzinach 8:00 – 12:00, bądź w innych godzinach wyznaczonych bieżącym komunikatem (tel. 59 840 27 88). Rozpatrzenie podań nastąpi w kolejności umożliwiającej nadanie sprawnego biegu sprawom.

 

Uprasza się interesantów o wstrzymanie wizyt w siedzibie Kolegium i kontakt j.w.

 

2. z uwagi na możliwe ograniczenia w działaniu oraz w obiegu korespondencji, rozpatrywanie spraw będzie miało miejsce w kolejności wpływu z uwzględnieniem pierwszeństwa spraw z zakresu pomocy społecznej oraz spraw niecierpiących zwłoki.

 

Prezes Samorządowego Kolegium w Słupsku

Przemysław Szuwalski


___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku

ul. Jana Pawła II nr 1

 76- 200 SŁUPSK,


sekretariat tel. (59) 840-27-88,

                           ( 59 ) 848-34-61

fax.                   (59) 842-73-05

       e-mail sekretariat@slupsk.sko.gov.pl

identyfikator w ePUAP:  ab935ub1wo

NIP 839-25-30-730
REGON 770727125
 

konto bankowe  49 1010 1140 0046 8822 3000 0000

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku informuje, że klauzula informacyjna dla petenta/klienta/strony/pełnomocnika  dotycząca  Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r., (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) znajduje się w zakładce "Informacje o Kolegium" następnie "Postępowanie przed Kolegium", podfolder "Dostęp i ochrona danych osobowych" oraz dostępna jest w wersji papierowej w siedzibie Kolegium.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Joanna Milewska
Udostępnił:
Teresa Kostrzewi?ska
(2003-08-05 14:42:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Joanna Milewska
(2021-03-01 13:11:17)