☰ Menu
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku
Grafika zawierająca herb Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku

Poniedziałek 02.08.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Sprawozdanie za 2006r.

 
 
 
 
Informacja o działalności
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku
 
za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku
 
CZĘŚĆ I
1. Zagadnienia ogólne
 
Podstawę prawną działania Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku (dalej : SKO) stanowi ustawa z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 856 z p.zm.) oraz rozporządzenia wydane w oparciu o delegację ustawową.
Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą samorządowe kolegia odwoławcze są organami wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości samorządu terytorialnego, właściwymi do rozpatrywania odwołań od decyzji, zażaleń na postanowienia, żądań wznowienia postępowania lub stwierdzania nieważności decyzji w trybie uregulowanym przez przepisyustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z p.zm.; dalej jako – Kpa ) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z p.zm.; dalej jako – Op ). Kolegium orzeka również w innych sprawach na zasadach określonych w odrębnych ustawach.
Obszar właściwości miejscowej Kolegium obejmuje, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2003 roku w sprawie obszarów właściwości samorządowych kolegiów odwoławczych (Dz. U. Nr 198, poz.1925), powiaty : Bytów, Chojnice, Człuchów, Lębork i Słupsk  wraz z gminami objętymi tym obszarem.
Rozstrzygając sprawy indywidualne w składach trzyosobowych, Kolegium związane jest wyłącznie przepisami obowiązującego prawa.
Samorządowe Kolegium Odwoławcze jest państwową jednostką budżetową.
 
2. Obsada kadrowa Kolegium
A. Kolegium składa się z 19 członków : 7 etatowych i 12 pozaetatowych.
Liczba członków etatowych posiadających wykształcenie :
wyższe prawnicze : 5
wyższe administracyjne : 2
 
W tym liczba osób posiadających uprawnienia do ubiegania się o stanowisko :
 - sędziego administracyjnego : 5
 - referendarza : 6
Liczba członków pozaetatowych posiadających wykształcenie :
wyższe prawnicze : 5
wyższe administracyjne : 2
wyższe inne : (przykładowo)
budowlane : 2
ekonomiczne : 3
 
 
W tym liczba osób posiadających uprawnienia do ubiegania się o stanowisko :
 - sędziego administracyjnego : 1
 - referendarza : 1
B. Biuro Kolegium składa się z 6 osób.
3. Lokal i wyposażenie Kolegium
 
Siedziba Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku mieści się w Słupsku, przy ul. Jana Pawła II Nr 1, w budynku użyczonym Kolegium przez Wojewodę Pomorskiego .
Stan wyposażenia Kolegium w sprzęt biurowy i elektroniczny ( komputery ) ocenić należy jako dobry.
 
 
CZĘŚĆ II
1. Statystyka spraw
 
A. Liczba spraw ujętych w ewidencji ogółem w roku objętym informacją   -          2514
-     w tym spraw :
-     1) pozostałych z roku poprzedzającego okres objęty informacją /[1]-           278
-     2) wpływ spraw w roku objętym informacją. -                                        2236
-     3) w tym odwołania od decyzji Marszałka województwa -                            1
 
B. Rodzaje spraw ujętych w ewidencji w roku objętym informacją :
1.    Liczba spraw administracyjnych -                                                                                 2117
Lp.
Określenie rodzaju sprawy   →   patrz załącznik do Informacji
Ilość spraw
1.
objęte proceduralnie przepisami Ordynacji podatkowej
 392
2.
działalność gospodarcza
      8
3.
planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
 267
4.
pomoc społeczna, świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, stypendia, dodatki mieszkaniowe, sprawy socjalne
1084
5.
gospodarka nieruchomościami (bez opłat za wieczyste użytkowanie), przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, prawo geodezyjne i kartograficzne
 105
6.
ochrona środowiska, przyrody, zwierząt, odpady, czystość i porządek
    95
7.
prawo wodne
      1
8.
rolnictwo, leśnictwo, rybactwo śródlądowe, łowiectwo
      x
9.
handel, sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
     37
10.
prawo o ruchu drogowym, drogi publiczne, transport drogowy
   120
11.
prawo górnicze i geologiczne
     x
12.
egzekucja administracyjna
     x
13.
inne, pozostałe
       8
2.    Liczba spraw z zakresu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste - 69                  
3.    Sprawy podlegające rozpatrzeniu w trybie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r.
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153,
poz. 1270 z p.zm. – dalej jako Popsa) -                                                             253
 
4.    Sprawy nie podlegające rozstrzyganiu w trybie decyzji lub postanowień,
w tym skargi i wnioski rozpatrywane w trybie Działu VIII Kpa. -                          75
 
2. Liczba rozstrzygnięć administracyjnych Kolegium
A. Liczba spraw rozstrzygniętych ogółem w roku objętym informacją/[2] -                1938
Lp.
Określenie rodzaju rozstrzygnięcia
Ilość spraw
1.
akty wydane przez kolegium jako organ II instancji /[3]
- sposób rozstrzygnięcia patrz    →    pkt C ppkt 1
 1591
2.
akty wydane przez kolegium jako organ I instancji /[4]
- sposób rozstrzygnięcia patrz    →    pkt C ppkt 2
     70
3.
postanowienia wydane w wyniku rozpatrzenia zażaleń na bezczynność organu, w tym :
uznające zażalenia za uzasadnione
      5
      8
4.
inne postanowienia /[5]
 
    60
5.
sprawy nie podlegające rozstrzyganiu w formie decyzji lub postanowień (np. art. 64 § 2 Kpa) oraz skargi i wnioski rozpatrywane w trybie Działu VIII Kpa
   209
 
B. Liczba spraw pozostałych do rozstrzygnięcia na koniec roku/[6] -                          254
C. Sposób rozstrzygnięcia: 
Lp.
Określenie rodzaju rozstrzygnięcia
Ilość spraw
1.
decyzje utrzymujące w mocy zaskarżone decyzje (art. 138 § 1 pkt 1 Kpa oraz art.233 § 1 pkt 1 Op) /[7]
     886
decyzje zmieniające decyzje organu I instancji i orzekające co do istoty sprawy oraz uchylające decyzje organu I instancji i umarzające postępowanie (art. 138 § 1 pkt 2 Kpa oraz art. 233 § 1 pkt 2a Op) /7
     168
decyzje uchylające decyzje organu I instancji i przekazujące sprawy do ponownego rozpatrzenia (art. 138 § 2 Kpa oraz art. 233 § 2 Op) /7
     425
umorzenie postępowania odwoławczego( art. 138 § 1 pkt 3 Kpa oraz art. 233 § 1 pkt 3 Op) /7
       12
inne ( np. art. 97 § 1 i art. 98 Kpa oraz art. 134 Kpa)
       85
2.
odmowa wznowienia postępowania (art. 149 § 3 Kpa oraz art. 242 § 3 Op) /8
         2
odmowa wszczęcia postępowania w sprawie nieważności decyzji (art. 157 § 3 Kpa oraz art. 249 § 3 Op) /[8]
         8
decyzje wydane po wznowieniu postępowania tj. odmawiające uchylenia decyzji, uchylające i rozstrzygające o istocie sprawy oraz decyzje stwierdzające wydanie decyzji przez organ I instancji z naruszeniem prawa (art. 151 Kpa oraz art. 245 Op) /8
       12
decyzje wydane po wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji tj. odmowa stwierdzenia nieważności decyzji, decyzje stwierdzające nieważność decyzji organu I instancji oraz decyzje stwierdzające wydanie decyzji przez organ I instancji z naruszeniem prawa (art. 156 – 158 Kpa oraz art. 247 – 251 Op) /8
       51
inne ( np. postanowienia wydane na mocy art. 65 § 1, art. 66 § 1 i 3 Kpa )
       80
3. Orzeczenia w sprawie opłat za użytkowanie wieczyste,
A. Liczba orzeczeń ogółem -                                                                                        
Lp.
Sposób załatwienia wniosków
Ilość spraw
1.
oddalenie wniosku
        3
2.
ustalenie wypowiedzenia za uzasadnione w innej wysokości i ustalenie opłaty
        1
3.
ugoda
     57
4.
stwierdzenie uchybienia terminu do złożenia wniosku
      x
5.
umorzenie postępowania
       8
6.
stwierdzenie bezpodstawności (nieskuteczności) wypowiedzenia
      x
7.
inne
      x
B. Liczba wniesionych sprzeciwów od orzeczeń Kolegium -                                 3      
C. Liczba spraw pozostałych do rozstrzygnięcia przez Kolegium/[9] -                   17
CZĘŚĆ III
1. Liczba decyzji i postanowień Kolegium zaskarżonych w roku objętym informacją
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku,
ogółem -                      225
·        wskaźnik zaskarżalności w stosunku do ogólnej liczby podjętych
rozstrzygnięć podlegających zaskarżeniu -                                                     14,14%
2. Liczba skarg na bezczynność Kolegium skierowana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, ogółem -                                                                                                                     0
3. Liczba skarg uwzględnionych przez Kolegium we własnym zakresie
w trybie art. 54 § 3 Popsa,
ogółem -                                                                          5
4. Liczba spraw rozpoznanych w roku objętym informacją przez Wojewódzki Sąd
Administracyjny w Gdańsku,
ogółem /[10]  -                                                               420
w tym sprawy rozpatrywane przez sąd z lat /[11] :
  • 2001r. –     0
  • 2002r. –     6
  • 2003r. –   40
  • 2004r. – 126
  • 2005r. – 137
  • 2006r. - 111
A. Rozstrzygnięcia Sądu dotyczące skarg na orzeczenia Kolegium :
Lp.
Sposób załatwienia skarg
Ilość spraw
1.
odrzucenie skargi
      63
2.
oddalenie skargi
    212
3.
uchylenie decyzji lub postanowienia
    115
4.
stwierdzenie nieważności decyzji lub postanowienia
      10
5.
stwierdzenie niezgodności z prawem decyzji lub postanowienia
       x
6.
umorzenie postępowania
     20
B. Rozstrzygnięcia Sądu dotyczące skarg na bezczynność Kolegium :
Lp.
Sposób załatwienia skarg
Ilość spraw
1.
odrzucenie skargi
0
2.
oddalenie skargi
0
3.
zobowiązanie do dokonania czynności, wydania aktu
0
4.
umorzenie postępowania
0
·        wskaźnik uchylonych orzeczeń SKO przez WSA w stosunku do wszystkich spraw rozpatrzonych przez WSA w danym roku /[12]                                                                                27,38%
5. Liczba skarg kasacyjnych na orzeczenia WSA (w tym zażaleń na postanowienia) skierowanych przez SKO w roku objętym informacją do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie , ogółem -          15
wskaźnik zaskarżalności w stosunku do ogólnej liczby podjętych
rozstrzygnięć przez sąd w roku objętym informacją -                                                        3,57%
6. Liczba skarg kasacyjnych rozpoznanych w roku objętym informacją przez Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie, ogółem /10  -                                                                                               6
w tym sprawy rozpatrywane przez sąd z lat /11 :
  • 2004r. –  0
  • 2005r. –  0
  • 2006r. -  6
A. Rozstrzygnięcia NSA dotyczące skarg kasacyjnych na orzeczenia WSA :
Lp.
Sposób załatwienia skarg
Ilość spraw
1.
odrzucenie skargi – art. 180 Popsa
        x
2.
oddalenie skargi – art. 184 Popsa
       x
3.
uchylenie orzeczenia i przekazanie do ponownego rozpoznania sądowi I instancji – art. 185 § 1 Popsa
        2
4.
uchylenie orzeczenia I instancji i orzeczenie przez sąd II instancji – art. 188 Popsa
        4
5.
uchylenie orzeczenia sądu I instancji i odrzucenie skargi – art.189 Popsa
        x
6.
uchylenie orzeczenia sądu I instancji i umorzenie postępowania – art.189 Popsa
       x  
 
 
CZĘŚĆ IV
Wybrane problemy orzecznictwa
Orzeczenia Samorządowego Kolegium Odwoławczego, zgodnie z treścią przepisu art. 17 ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych, zapadają po przeprowadzeniu rozprawy lub na posiedzeniu niejawnym.
Rozstrzygnięcia Kolegium wydawane są w formie decyzji lub postanowień, a w przypadku sprawy o ustalenie wysokości opłaty rocznej – w formie orzeczeń. Analiza treści odwołań i wniosków złożonych do Kolegium w 2006r. pozwala na stwierdzenie, że organy I instancji w dalszym ciągu nie wykonują możliwości przewidzianych w art. 132 Kpa – tj. nie wydają nowych decyzji, których uchylają lub zmieniają zaskarżone decyzje.
Z kolei przyczynę powodującą uchylenie decyzji administracyjnych najczęściej stanowiły:
- nieprzestrzeganie przez organ I instancji ustawowych wymogów w zakresie postępowania dowodowego,
- niezachowanie wymogu umożliwienia stronie czynnego udziału w każdym stadium postępowania,
- braki w uzasadnieniu decyzji (art. 107 § 3 Kpa).       
 
 
 
1. PODATKI I OPŁATY LOKALNE
 
             W sprawach podatkowych w roku 2006 odnotowano wzrost w p ł y w u odwołań w porównaniu z rokiem 2005, choć było ich mniej niż w roku 2004. Wpłynęły bowiem 354 odwołaniapodczas, gdy w 2005 roku wpłynęło ich 287. W 2004 roku wpłynęło natomiast 386 odwołań.
 W 2006 roku rozpatrzono na posiedzeniach 349 sprawy, wobec 302 rozpatrzonych w 2005 roku. Na rok 2007 pozostały do załatwienia 43 odwołania.
            Zespół ds. podatków i opłat lokalnych z liczby 349 rozpatrzonych spraw, w 107 sprawach utrzymał w mocy decyzje organów podatkowych, uchylił i umorzył postępowanie organu pierwszej instancji w 3 sprawach, odmówiono stwierdzenia nieważności 6 decyzji a w 7 sprawach stwierdzono nieważność decyzji podatkowej. Uchylono natomiast 127 decyzji i sprawy przekazano do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji. W 3 przypadkach uchylono decyzje pierwszej instancji i orzeczono co do istoty sprawy. W 76 sprawach rozstrzygnięto w inny sposób, wydając postanowienia m.in. o uchybieniu terminu do wniesienia odwołania, odmowie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oraz o wyznaczeniu organu innej gminy do załatwiania spraw podatkowych wójtów ( burmistrzów), ich zastępców, skarbników oraz osób im bliskich.
            W okresie sprawozdawczym, tak jak i w poprzednich latach, w sprawach podatkowych najwięcej problemów występuje z ustaleniem wysokości podatku, szczególnie z ustaleniem zróżnicowanych stawek podatku od nieruchomości.
 Tak dużą liczbę odwołań w sprawie wymiaru podatków należy tłumaczyć zmianą przepisów ustaw o podatkach lokalnych. Od sklasyfikowania gruntów w ewidencji gruntów i budynków zależy, jakim podatkiem: od nieruchomości, rolnym czy leśnym jest objęty od 1 stycznia 2003r. dany grunt. Jeśli zostanie zakwalifikowany jako użytek rolny, także gdy jest to grunt zabudowany, jest obciążany dużo niższym - od podatku od nieruchomości - podatkiem rolnym. Tylko wówczas, gdy grunt sklasyfikowany jako użytek rolny albo jako las jest zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej, podlega podatkowi od nieruchomości. Od kilku lat dokonywana jest aktualizacja klasyfikacji gruntów w ewidencji. W konsekwencji tego wielu podatników, którzy dotychczas płacili podatek rolny, zostało obciążonych podatkiem od nieruchomości, co spowodowało wzrost obciążenia obowiązkiem podatkowym. Niezadowolenie z tego faktu wyrazili oni poprzez wniesienie odwołań od decyzji wymiarowych.
Wystąpiły również odwołania, choć w niewielkim stopniu, w których podatnicy nie zgadzali się z decyzjami organów podatkowych nieuznających wyłączenia z zakresu opodatkowania przedmiotów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, gdy przedmiot ten nie jest i jednocześnie nie może być wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej „ze względów technicznych”. Zagadnienie to, pomimo przedstawionej przez Ministerstwo Finansów interpretacji przepisu art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz pojawiającego się już w tej kwestii orzecznictwa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, nadal budzi liczne wątpliwości w tym zakresie tak podatników, jak i organów podatkowych.
Liczną grupę stanowią też odwołania od decyzji odmawiających zastosowania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych tj. umorzenia zaległości podatkowych, odroczenia terminu płatności czy też rozłożenia na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej. W tych sprawach składy orzekające, tak jak w poprzednich latach, napotykają na trudności w ocenie zasadności decyzji organów podatkowych gmin. Szczególnie wyjątkowy charakter tych przepisów, umożliwiający organom podatkowym stosowanie tych ulg, wymaga wyczerpującego uzasadnienia na podstawie zebranych dowodów w sprawie. Z kolei uznaniowy charakter tych przepisów sprawia, że w decyzjach tych nie zawsze przepisy procedury są zachowane, co powoduje konieczność przekazywania tych spraw do ponownego rozpatrzenia
Powtarzające się uchybienia w sprawach podatkowych to: braki w materiale dowodowym, niewyjaśnienie wszystkich istotnych dla sprawy okoliczności, czy też nazbyt lakoniczne uzasadnienia decyzji odmownej.
Dostrzega się natomiast wyraźną poprawę w zakresie zapewnienia stronom możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie (art. 200 Ordynacji podatkowej). Uchybienia te zdarzały się zupełnie wyjątkowo.
Zdarza się, że organy podatkowe przy przekazywaniu akt sprawy nie wykonują obowiązku ustosunkowania się do przedstawionych w odwołaniu zarzutów. Obowiązek ten wynika z art. 227 Ordynacji
           Wpływ odwołań w sprawach wymiaru podatków dotyczył w przeważającej części stosowania podwyższonych stawek podatku od gruntów i budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podatnicy, szczególnie osoby fizyczne, kwestionowały decyzje w sprawie opodatkowania m.in. dróg podatkiem od nieruchomości.
            W tych sprawach w przeważającej części, decyzje samorządowych organów podatkowych pierwszej instancji były prawidłowe.
 
2. Gospodarka nieruchomościami, ochrona środowiska. 
 
W roku 2006 zmieniła się struktura wnoszonych środków odwoławczych. O blisko 15% wzrósł wpływ spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami przy ponad 15% spadku ilości wniosków dotyczących opłat z tytułu użytkowania wieczystego. Zjawisko mniejszej ilości w/w wniosków jest łatwo wytłumaczalne, gdyż rok 2005 był rokiem wyborów samorządowych, a więc dopiero po ukonstytuowaniu się nowych władz samorządowych rozpoczęły one postępowania związane z aktualizacją opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego. W związku z powyższym niewiele z nich zdążyło dokonać wypowiedzeń dotychczasowych opłat przed końcem 2006r.
Ilość rozstrzygnięć Kolegium w tej materii zapadłych w 2006r. jest natomiast znacznie wyższa w związku z koniecznością rozpatrzenia spraw, które wpłynęły w końcu 2005 roku.
Tradycyjnie już przeważająca liczba wniosków o ustalenie, że aktualizacja opłaty z tytułu użytkowania wieczystego jest nieuzasadniona lub jest uzasadniona w innej wysokości została przez Kolegium załatwiona polubownie – zgodnie z wskazaniem zawartym w ustawie o gospodarce nieruchomościami.
Do grupy spraw z zakresu ochrony środowiska należą:
- Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych oraz postanowienia wydawane w toku postępowań o wydanie decyzji środowiskowych. Sprawy te miały szczególnie skomplikowany charakter. Dotyczyły realizacji stacji bazowych telefonii, stacji radiowych oraz dużych przedsięwzięć inwestycyjnych, w tym hipermarketów.
Złożoność spraw wynikała zarówno ze społecznego oddźwięku jak i nieprecyzyjnych i nowo wprowadzonych przepisów prawa w tym zakresie.
Brak było orzecznictwa sądowego, które można byłoby wykorzystać w rozstrzygnięciach.
- Zezwolenia na usunięcie drzew i zakrzaczeń wydawane w trybie przepisów ustawy o ochronie przyrody, w tym samowolne usuwanie drzew i wymierzanie kar administracyjnych z tego tytułu.
- Decyzje dotyczące gospodarki odpadami.
Z zakresu ochrony środowiska łącznie w roku 2006 wpłynęło 95 spraw.
Rozpatrzono 85 spraw, w tym utrzymano w mocy 23 rozstrzygnięcia I instancji a 30 spraw uchylono i przekazano do ponownego rozpoznania. W pozostałych sprawach zapadały takie rozstrzygnięcia jak odmowa wszczęcia postępowania, odmowa wznowienia postępowania, stwierdzenie nieważności, uchybienie terminu do zaskarżenia a w 6 sprawach udzielono pisemnego wyjaśnienia w formie zwykłego pisma.         
Na ogólną liczbę 95 rozstrzygnięć Kolegium w tych sprawach do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku złożono 11 skarg. W jednej sprawie Kolegium wniosło skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
 
3.                  Pomoc społeczna i dodatki mieszkaniowe.
 
W zakresie pomocy społecznej nastąpił dalszy wzrost rozpatrywanych spraw w stosunku do 2005r.
Największą liczbę odwołań bo aż 85% stanowiły sprawy dotyczące odmowy przyznania niektórych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych, co zostało spowodowane wprowadzeniem nowej definicji osoby samotnie wychowującej dziecko. Nowelizacja art. 3 pkt 17 ustawy o świadczeniach rodzinnych, z datą obowiązującą od 1 stycznia 2006r., w okresie zasiłkowym 2006/2007 spowodowała wykluczenie z grona dotychczasowych świadczeniobiorców (i to zarówno korzystających ze świadczeń rodzinnych jak i zaliczek alimentacyjnych) dużej grupy osób, które będąc w związkach konkubenckich wychowują co najmniej jedno, wspólne dziecko. Pozbawienie tych rodzin przedmiotowych świadczeń było przyczyną wzrostu ilości skarg do Wojewódzkiego Sądu administracyjnego w Gdańsku na decyzje organu odwoławczego utrzymujące w mocy rozstrzygnięcie organów I instancji.
Wzorem lat ubiegłych spora ilość odwołań dotyczyła odmowy przyznania zasiłków celowych a także wysokości otrzymywanych zasiłków. Z uwagi na ograniczone środki pieniężne będące w dyspozycji ośrodków pomocy społecznej w pełnej wysokości były realizowane tylko świadczenia o charakterze obligatoryjnym, z tym że w przypadku zasiłków okresowych wysokość tych świadczeń ustalano w oparciu o art. 147 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej t.j. w minimalnej wysokości, którą gwarantowała dotacja celowa z budżetu państwa.
Kolejną grupą stanowiły sprawy dotyczące zasiłków celowych z tytułu suszy w 2006r.
Zagadnienia te reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z 29 sierpnia 2006r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy.
Zgodnie z tymi przepisami pomocy udziela się rodzinie rolniczej jeżeli co najmniej jedna osoba w tej rodzinie jest rolnikiem, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, którzy podlegają temu ubezpieczeniu z mocy ustawy a ponadto, szkody w gospodarstwie rolnym wynoszą średnio powyżej 30%. Odwołujący się nie spełniali łącznie wskazanych wyżej przesłanek, stąd brak było podstaw prawnych do przyznania tych zasiłków.
Z ogólnej liczby rozpatrywanych spraw w zakresie pomocy społecznej utrzymano w mocy 58,8% zaskarżonych decyzji, uchylono w całości i przekazano do ponownego rozpatrzenia 10,7% rozpatrywanych spraw, uchylono i orzeczono o przyznaniu świadczeń w 7%. Uchylono i umorzono postępowania organów I instancji w 14 przypadkach a w 36 stwierdzono uchybienie terminu do wniesienia odwołania.
W dalszym ciągu orzeczenia organów   I instancji zawierały błędy zarówno proceduralne jak i uchybienia w stosowaniu przepisów prawa materialnego, co skutkowało na wskazane powyżej rozstrzygnięcia.
Dodatki mieszkaniowe.
Z zakresu spraw rozpatrywanych na podstawie przepisów ustawy o dodatkach mieszkaniowych nastąpił znaczny spadek ilości wnoszonych odwołań. Z ogólnej liczby rozpatrywanych 100 spraw w roku sprawozdawczym 69 decyzji utrzymano w mocy, do ponownego rozpatrzenia przez organy I instancji skierowano 18 spraw a w 9 przypadkach uchylono zaskarżone decyzje i orzeczono o przyznaniu dodatków mieszkaniowych. Zespół orzekający w 4 przypadkach uchylił i umorzył postępowanie organów I instancji (dot. zwrotu nienależnie pobranych dodatków).
Uchybienia w podjętych rozstrzygnięciach organów I instancji miały swoją przyczynę w zbyt powierzchownym prowadzeniu postępowania dowodowego przy braku należytej staranności w wyjaśnianiu i udokumentowaniu wszystkich istotnych okoliczności faktycznych sprawy. Powodem uchylenia zaskarżonych decyzji była w dalszym ciągu dowolna nieusprawiedliwiona nadinterpretacja przepisów ustawy o dodatkach mieszkaniowych, a w szczególności art. 7 ust. 3 w przypadku ustalenia rażącej dysproporcji pomiędzy wykazanymi w deklaracji niskimi dochodami a faktycznym stanem majątkowym osób ubiegających się o dodatki mieszkaniowe. Sporządzane na tę okoliczność wywiady środowiskowe są zbyt lakoniczne, stąd ich możliwość dowodowa jest niewielka.
Nieprecyzyjne przepisy ustawy powodują, że Kolegium działając na podstawie obowiązujących przepisów prawa i stojąc na straży praworządności musiało chronić obywateli przed nadmiernym rygoryzmem organów I instancji w szczególności gdy przepisy pozostawiają sposób załatwienia sprawy ich uznaniu.   
                        
4. Zagospodarowanie i planowanie przestrzenne, ruch drogowy, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i inne.                                                              
Ilość spraw związanych z problematyką zagospodarowania i planowania przestrzennego i wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy w porównaniu do roku 2005 utrzymywała się na podobnym, stosunkowo wysokim poziomie. Wynika to głównie z faktu, że obszar na którym Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku wykonuje swoją właściwość rzeczową w dalszym ciągu w stopniu niewystarczającym pokryty jest miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. W odniesieniu do poprzednio obowiązującego porządku prawnego ( ustawa z 1994r.), nowa ustawa z 27 marca 2003r. pomimo wprowadzenia wielu niezmiernie istotnych wręcz rewolucyjnych zmian, nie wpłynęła pozytywnie na przyspieszenie uchwalania planów miejscowych, co bezspornie usprawniłoby inwestycyjne procesy budowlane. W większości przypadków określenie sposobów zagospodarowania terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy, której uzyskanie w istocie jest niezmiernie kłopotliwe i nastąpić może jedynie w przypadku łącznego spełnienia wielu warunków określonych ustawą (art. 61 ust. 1).
W szczególności wiele trudności interpretacyjnych rodzi zasada tzw. dobrego sąsiedztwa, co po kilku latach obowiązywania ustawy skutkuje tym, że organy orzekające wprowadzają do wykonywanych analiz urbanistycznych uznaniowość i dowolność. Wiele pojęć zawartych w ustawie nie jest wyjaśnionych i zdefiniowanych. Nie wyjaśniono np. czy działka sąsiednia w rozumieniu ustawy to działka granicząca z działką, której dotyczy wniosek o wydanie warunków zabudowy, czy też chodzi tu jedynie o działkę pobliską, ale pozbawioną wspólnej granicy z działką objętą zamiarem inwestycyjnym. Jeśli więc ustawodawca zdecydował się na użycie pojęcia „działki sąsiedniej”, pomimo tego, że nie jest ono jednoznaczne, to powinien określić jego znaczenie przez sformułowanie definicji ustawowej. Podobny problem powstaje, gdy chcemy używać pojęcia „działki sąsiadującej”.
Materiał dowodowy, który wraz z odwołaniami jest przedmiotem oceny składów orzekających Kolegium, wskazuje w wielu przypadkach, że sporządzane analizy urbanistyczne naruszają wymagania ładu przestrzennego, walory architektoniczne i krajobrazowe danego terenu, a także inne czynniki wymienione w art. 1 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Uzasadnione byłoby zatem odstąpienie od reguł wynikających z przywołanych przepisów w szczególności wówczas, gdy zabudowa istniejąca w analizowanym obszarze ma charakter szpecący krajobraz i ani wymogi zachowania ładu przestrzennego, ani żadne walory architektoniczne nie uzasadniają zachowania jej w zakresie cech określonych w przepisach § 4, 5, 6 i 7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r.
Równie uciążliwym dla inwestorów warunkiem uzyskania decyzji o warunkach zabudowy jest wykazanie, że istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego. Spełnienie tego warunku niejednokrotnie wiązać się będzie z ponoszeniem przez inwestorów licznych wydatków lub angażowaniu się w stosunki prawne z dostawcami mediów, nie mając pewności co do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i co za tym idzie – możliwości inwestowania na danym terenie.
 
Rejestracja pojazdów i prawa jazdy.
Do tej grupy zaliczone zostały sprawy związane z rejestracją pojazdów oraz opłaty za wydanie kart pojazdu. 
Łącznie wpłynęło 50 spraw, z tego 26 spraw przekazano do ponownego rozpoznania a w 5 przypadkach decyzje I instancji utrzymano w mocy.
Na decyzje Kolegium wpłynęły 3 skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
W sprawach z zakresu praw jazdy w 2006r. wpłynęło łącznie 43 sprawy.
Utrzymano w mocy 23 rozstrzygnięcia I instancji. Stwierdzono nieważność 3 decyzji a uchylono i przekazano do ponownego rozpoznania bądź umorzono postępowanie w 5 sprawach.
Na decyzje Kolegium wpłynęło 8 skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
Najwięcej spraw dotyczyło cofnięcia bądź zatrzymania prawa jazdy w związku z przekroczeniem limitu punktów karnych. Niektóre z nich dodatkowo były wyjaśniane z Komendą Wojewódzką Policji.
 
 
 
 
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
             W sprawach związanych z zezwoleniami na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2005 odnotowano spadek wpływu odwołań w porównaniu z latami poprzednimi. Wpłynęło ich 37, podczas, gdy w 2005r. było ich 66, a w 2004r. – 48.
            W dalszym ciągu odnotowano zjawiska, które rzutowały na orzecznictwo Kolegium w roku poprzednim. Przede wszystkim nie wystąpiły sprawy należące do jednej z dwóch głównych kategorii spraw tj. zażalenia na opinie gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, które wydawane są w formie postanowienia. Występowały natomiast sprawy o charakterze proceduralnym, a dotyczące odmowy zawieszenia postępowań dotyczących cofnięcia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przez organ pierwszej instancji, czy też wstrzymania wykonania decyzji Kolegium w związku z wniesieniem skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
            Najliczniej jednak reprezentowana była kategoria spraw rozpoznawanych w drugiej instancji w formie decyzji, wśród których odnotowano odwołania od decyzji cofających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych czy też stwierdzających ich wygaśnięcie.
            Decyzje, które uchylono wraz z przekazaniem sprawy do ponownego rozpatrzenia dotyczyły przede wszystkim cofnięcia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Przyczyną tych rozstrzygnięć był brak stwierdzenia wystąpienia przesłanek do cofnięcia ( określonych w art. 18 ust. 10 ustawy ) bądź też cofnięcie wszystkich rodzajów zezwoleń posiadanych przez dany           podmiot w przypadku braku stwierdzenia podstaw do takiego cofnięcia.  
 
5. Działalność pozaorzecznicza Kolegium.
 
W 2006r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku obradowało trzykrotnie na Zgromadzeniach Ogólnych.
Dnia 20 marca 2006r. Zgromadzenie Ogólne poświęcono przyjęciu informacji o działalności za rok 2005. Tematykę Zgromadzeń Ogólnych, które odbyły się w dniach 1 czerwca 2006r i 19 lipca 2006r. stanowiły sprawy związane z wyborami pozaetatowych członków Kolegium. Omówione zostały również problemy działalności orzeczniczej oraz zagadnienia obejmujące zmiany w prawie stanowiącym podstawę decyzji administracyjnych zaskarżanych do Kolegium.
Ważnym zagadnieniem w działalności pozaorzeczniczej Kolegium było podejmowanie działań na rzecz podnoszenia poziomu orzecznictwa administracyjnego organów I instancji oraz podnoszeniu kwalifikacji i poziomu wiedzy prawniczej przez członków i pracowników Kolegium.
Osiągnięciu tych realiów służył m. in. udział członków Kolegium w sympozjach i konferencjach organizowanych przez Krajową Reprezentację Samorządowych Kolegiów Odwoławczych.
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku było organizatorem dwóch konferencji szkoleniowych odbytych w dniach 22 – 24 lutego 2006r. i 13 – 15 grudnia 2006r. , na której w charakterze wykładowców wystąpili sędziowie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku i Bydgoszczy: S. Nowakowski i K. Gruszecki.
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik do Informacji o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za rok 2006 - przepisy odpowiadające rodzajowi spraw :
                                                                                            
Ad. 1 :
·        ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.60 z p.zm.),
·        ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz.U. z 2002r. Nr 9 poz.84 z p.zm.)
·        ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U. z 1993r. Nr 94, poz.431 z p.zm.),
·        ustawa z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz.U. z 2005r. Nr45, poz.435 z p.zm.),
·        ustawa z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2004r. Nr 253, poz.2532 z p.zm.),
Ad. 2 :
·        ustawa z dnia 19 listopada 1999r. – Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz.1178 z p.zm.)
·        ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz.1807)
·        ustawa z dnia 2 lipca 2004r. – przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz.1808)
Ad. 3 :
·        ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717 z p.zm.)
·        ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999r. Nr 15, poz. 139 z p.zm.)
Ad. 4 :
·        ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz.593 z p.zm.),
·        ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz.2255 z p.zm.),
·        ustawa z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz.732),
·        ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572)
·        ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71, poz.734 z p.zm.)
·        ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz.2135 z p.zm.)
·        ustawa z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. Nr 122, poz.1143 z p.zm.)
Ad. 5 :
·        ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz.2603 z p.zm.),
·        ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Dz.U. Nr 175, poz.1459),
·        ustawa z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2000r. Nr 100, poz.1086 z p.zm.),
·        ustawa z dnia 13 października 1998r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz.872 z p.zm.) – art.73,
·        ustawa z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 1993r. Nr 71, poz.324) – art.118,
·        ustawa z dnia 24 lutego 1989r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin oraz o zmianie ustawy o podatku rolnym (Dz.U. Nr 10, poz.53) – art. 6,
·        ustawa z dnia 27 października 1977 r. o zaopatrzeniu emerytalnym oraz innych świadczeniach dla rolników i ich rodzin (Dz. U. Nr 32, poz. 140),
·        ustawa z dnia 29 maja 1974r. o przekazywaniu gospodarstw rolnych na własność Skarbu Państwa za rentę i spłaty pieniężne (Dz.U. Nr 21, poz.118),
·        rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 1961r. w sprawie opuszczonych gospodarstw rolnych (DZ.U. Nr 39, poz.198),
·        dekret z dnia 18 kwietnia 1955r. o uwłaszczeniach i uregulowaniu innych spraw związanych z reformą rolną i osadnictwem rolnym (Dz.U. z 1961r. Nr 32, poz.161)
Ad. 6 :
·        ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz.627 z p.zm.)
·        ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz.880),
·        ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003r.Nr 106, poz.1002)
·        ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz.628 z p.zm.),
·        ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz.622 z p.zm.)
Ad. 7 :
·        ustawa z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz.1229 z p.zm.)
Ad. 8 :
·        ustawa z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz.U. z 2005r. Nr45, poz.435 z p.zm.),
·        ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 229, poz. 2273z p.zm.)
·        ustawa z dnia 18 kwietnia 1985r. o rybactwie śródlądowym (Dz.U. z 1999r. Nr 66, poz.750 z p.zm.),
·        ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2004r. Nr 121, poz.1266)
·        ustawa z dnia 13 października 1995r. - Prawo łowieckie (Dz.U. z 2005r. Nr 127, poz.1066 z p.zm.)
Ad. 9 :
·        ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz.1231 z p.zm.)
Ad. 10 :
·        ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym(Dz.U. z 2005r. Nr 108, poz.908)
·        ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 204, poz.2086 z p.zm.),
·        ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2004r. Nr 204, poz.2088 z p.zm.)
Ad. 11 :
·        ustawa z dnia 4 lutego 1994r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 27, poz.96 z p.zm.)
Ad. 12 :
·        ustawa z dnia 17 czerwca 1966r. - Postępowanie egzekucyjne w administracji (Dz.U. z 2002r. Nr 110, poz.968 z p.zm.)
Ad. 13 :
·        ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198 z p.zm.)
·        ustawa z dnia 22 sierpnia 1997r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2005r. Nr 108, poz.909),
·        ustawa z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz.379),
·        np. nie ujęte powyżej inne ustawy określone w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej (Dz.U. Nr 175, poz.1462) np. o fundacjach itd.
 
Wytworzył:
Teresa Kostrzewińska
Udostępnił:
Teresa Kostrzewi?ska
(2007-06-22 10:03:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Teresa Kostrzewi?ska
(2007-06-22 10:57:12)

 
liczba odwiedzin: 465657

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X