☰ Menu
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Wtorek 28.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacje o środowisku i jego ochronie

 

Słupsk, dnia 26 listopada 2014 r.

SKO.41/V-8635/82/14

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku, stosownie do art. 21 ust.2 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227) i art. 49 Kpa informuje/obwieszcza:

- o postanowieniu nr SKO.41/V-8635/82/14 z dnia 26 listopada 2014 r., którym podjęto postępowanie odwoławcze od decyzji nr OS.6220.2.2013 z dnia 10 kwietnia 2014 r. Wójta Gminy Dębnica Kaszubska zawieszone postanowieniem nr SKO.41/V-8635/32/14 z dnia 22 maja 2014 r. oraz

- o decyzji Kolegium nr SKO.41/V-8635/82/14 z dnia 26 listopada 2014 r. którą uchylono ww. decyzję nr OS.6220.2.2013 z dnia 10 kwietnia 2014 r. Wójta Gminy Dębnica Kaszubska i przekazano do ponownego rozpatrzenia sprawę dotyczącą określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa jednotorowej linii energetycznej 110kV relacji GPZ Gałąźnia Mała - GPZ Dębnica Kaszubska” planowanego na terenie Gminy Dębnica Kaszubska oraz Gminy Kołczygłowy.

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie/obwieszczenie podlega umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku.

Autor - Przemysław Szuwalski

SKO.41/V-8635/51/14

Słupsk, dnia 25 września 2014 r.

Obwieszczenie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku, stosownie do art. 153, art. ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1235) oraz art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2013 r., poz. 1232 ze zm.) informuje społeczeństwo o decyzji Kolegium:

- nr SKO.41/V-8635/51/14 z dnia 25 września 2014 r. utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Damnica nr PP.6200.3.2014 z dnia 11 czerwca 2014 r. o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na,

„Budowie jazu na rzece Łupawie w miejscowości Damno na potrzeby malej elektrowni wodnej o mocy docelowej 300 kW, zlokalizowanego na działce nr 220, stanowiącej wody płynące oraz na działkach nr 211/3, 211/4, 211/5, 212, 213, 215, 216, 217/1, 194/813 (obręb geodezyjny Damno) oraz na działkach nr 198/1L, 199/1L, 199/2L, 199/3L. 200/1L., 200/213, 207/3L, 207/SL, 207/6L i 216/3L (obręb geodezyjny Damnica Leśnictwo) w gminie Damnica.”

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze zawiadomienie – informacja zostaje podana do publicznej wiadomości przez:

  • zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej SKO w Słupsku
  • wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Damnica,
  • wywieszenie w miejscu realizacji inwestycji, na tablicy ogłoszeń sołectwa Damno oraz Damnica

Słupsk, dnia 17 września 2014r.

SKO.41/V-8635/62/14

Obwieszczenie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku działając na podstawie art. 21 i art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.)

INFORMUJE

- o decyzji nr SKO.41/V-8635/62/14 z dnia 17 września 2014r. orzekającej o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie browaru restauracyjnego w Lęborku, ul. Węgrzynowicza (działka nr 252/1 obręb 7).

            Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, ul. Jana Pawła II 1, 6 piętro.

Informacja podlega umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.
Autor - Andrzej Hałuzo

Słupsk, dnia 30 lipca 2014 r.

SKO.41/V-8635/35/14

Obwieszczenie o decyzji

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku

Na podstawie art. 21 i art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.Nr 199, poz.1227 ze zm.) w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku zawiadamia o decyzji nr SKO. 41/V-8635/35/14 z dnia 30 lipca 2014r.

  1. umarzającej postępowanie odwoławcze Kolegium wobec p. Ireny Kreft,
  2. utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska
    nr RR.6220.9.2012.2014 z dnia 18 kwietnia 2014r. wydanej w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Zespołu Elektrowni Wiatrowych Nowa Wieś Lęborska z infrastrukturą towarzyszącą” – na terenie nieruchomości położonych w obrębie: Garczegorze, Nowa Wieś Lęborska, Wilkowo Nowowiejskie, Pogorszewo, Krępa Kaszubska, Kębłowo Nowowiejskie.

Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Z decyzją oraz z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Nowej Wsi Lęborskiej.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie BIP Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowa Wieś Lęborska oraz w pobliżu miejsca planowanej inwestycji na tablicy ogłoszeń sołectw: Nowa Wieś Lęborska, Garczegorze, Wilkowo Nowowiejskie, Kębłowo Nowowiejskie Pogorszewo i Krępa Kaszubska.

Autor - Przemysław Szuwalski

Słupsk, dnia 30 lipca 2014r.

SKO.41/V-8635/21/14

Obwieszczenie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku działając na podstawie art. 21 i art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.)

INFORMUJE

- o decyzji nr SKO.41/V-8635/21/14 z dnia 30 lipca 2014r. orzekającej o określeniu środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Stacji Radarowej w ramach Krajowego Systemu Bezpieczeństwa Morskiego, zlokalizowanego na działce nr 237/1, obręb Lędowo, gmina Ustka, województwo pomorskie, realizowanego przez Urząd Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81 – 338 Gdynia

            Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, ul. Jana Pawła II 1, 6 piętro.

Informacja podlega umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsk oraz ogłoszeniu za pośrednictwem Wójta Gminy Ustka (wywieszenie obwieszczenia: tablica ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, Urząd Gminy Ustka oraz tablica ogłoszeń we wsi Lędowo).

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor Andrzej Hałuzo

Słupsk, dnia 25 czerwca 2014 r.

SKO.41/V-8635/43/14

Obwieszczenie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku działając na podstawie art. 21 i art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227):

INFORMUJE

- o decyzji nr SKO.41/V-8635/43/14 z dnia 25 czerwca 2014r. orzekającej o przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia w wyniku uchylenia decyzji z dnia  09 maja 2014r., Nr RIOŚ 6220.1.2012.JK wydanej przez Burmistrza Czarnego - określającej na wniosek z 21 lutego 2012 r. środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu na działce 89/1 w miejscowości Biernatka, gm. Czarne, planowanego do realizacji przez p. Dorotę Lipską.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Czarne.

Informacja podlega umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsk oraz ogłoszeniu za pośrednictwem Burmistrza Czarnego (wywieszenie obwieszczenia: Urząd Miasta i Gminy Czarne oraz na tablicy ogłoszeń we wsi Biernatka).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor – Andrzej Hałuzo

Słupsk, dnia 18 czerwca 2014 r.

SKO.41/V-8635/35/14

 

Obwieszczenie - zawiadomienie

o przedłużeniu terminu rozpatrzenia odwołania

Na podstawie art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.Nr 199, poz.1227 ze zm.) w związku z art. 49 oraz art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku zawiadamia o przedłużeniu terminu rozpatrzenia odwołania od decyzji Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska nr RR.6220.9.2012.2014 z dnia 18 kwietnia 2014 r. ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Zespołu Elektrowni Wiatrowych Nowa Wieś Lęborska” – z infrastrukturą towarzyszącą – na terenie nieruchomości położonych w obrębie: Garczegorze, Nowa Wieś Lęborska, Wilkowo Nowowiejskie, Pogorszewo, Krępa Kaszubska, Kębłowo Nowowiejskie.

Przewidywany nowy termin ustala się na 31 lipca 2014 r., po upływie terminu przysługującego stronom postępowania na zapoznanie się z dokumentami postępowania odwoławczego i złożeniu dodatkowych wyjaśnień dotyczących interesu prawnego osób składających odwołanie w powyższej sprawie. W sprawie niezbędne okazało się dodatkowe wystąpienie do osób składających odwołanie w zakresie dotyczącym ich legitymacji do kwestionowania powyższej decyzji. Uzupełnieniu podlega również dokumentacja złożona przez Inwestora oraz nadesłana do Kolegium przez Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska z aktami sprawy.

            W przypadku mieszkańców m. Garczegorze obwieszczenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Sołectwa Garczegorze wraz z pismem Kolegium nr SKO.41/V-8635/35/14 z dnia 18 czerwca 2018 r. wzywającym do wykazania interesu prawnego osób, które podpisały odwołanie zbiorowe z dnia 28 kwietnia 2014 r.

Jednocześnie na podstawie art. 10 § 1 Kpa zawiadamia się strony postępowania, że w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia mają możliwość zapoznania się i wypowiedzenia się co do zebranych w postępowaniu odwoławczym dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w siedzibie SKO w Słupsku, ul. Jana Pawła II 1, w godz. od 8:00do15:00 – po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu (Tel. 59 8483460).

Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie BIP Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowa Wieś Lęborska oraz w pobliżu miejsca planowanej inwestycji na tablicy ogłoszeń sołectw: Nowa Wieś Lęborska, Garczegorze, Wilkowo Nowowiejskie, Kębłowo Nowowiejskie Pogorszewo i Krępa Kaszubska.

Podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń:

  1. Urząd Gminy Nowa Wieś Lęborska oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Nowa Wieś Lęborska, Garczegorze (wraz z pismem Kolegium nr SKO.41/V-8635/35/14 z dnia 18 czerwca 2014 r.), Wilkowo Nowowiejskie,

Kębłowo Nowowiejskie, Pogorszewo i Krępa Kaszubska

  1. a/a

Autor - Przemysław Szuwalski

 

Słupsk, dnia 09 czerwca 2014 r.

SKO.41/V-8635/38/14

Obwieszczenie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku działając na podstawie art. 21 i art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. z 2013r., poz. 1235 ze zm.):

INFORMUJE

o postanowieniu nr SKO.41/V-8635/38/14 z dnia 09 czerwca 2014 r. orzekającej o utrzymaniu w mocy postanowienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku z dnia 28 kwietnia 2014r., nr SKO.41/V-8635/9/14 w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy Ustka nr 05/09 z dnia 18 czerwca 2009r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zespołu elektrowni wiatrowych U2 Możdżanowo – Starkowo”, wydanej w postępowaniu znak: GOŚ.7625-05/12/09 z wniosku „Green Power Polska” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Z treścią postanowienia oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Ustka.

Informacja podlega umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor – Andrzej Hałuzo

Zawiadomienie/obwieszczenie podlega umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku.

SKO.41/V-8635/21/14                                                
Słupsk, dnia 09 czerwca 2014r

Mieszkańcy Gminy Ustka                                                                                                     

OBWIESZCZENIE

SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO W SŁUPSKU

w sprawie dotyczącej ustalenia środowiskowych uwarunkowań

na działce nr 237/1 w Lędowie dla inwestycji polegającej na budowie

stacji radarowej.

         Stosownie do treści art. 33 ust. 1 i art. 79 ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.)

ZAWIADAMIAM

że dnia 26 maja 2014r. inwestor – Urząd Morski w Gdyni złożył uzupełnienie do raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji radarowej „Lędowo” na dz. nr 237/1, Krajowego Systemu Bezpieczeństwa Morskiego współfinansowanego ze środków unijnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

         Z dokumentem można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku przy ul. Jana Pawła II w Słupsku (pokój numer 630, VI piętro), w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. Zainteresowani mogą składać swoje uwagi i wnioski w godzinach od godz. 800 do 1400, od poniedziałku do piątku.

autor - Andrzej Hałuzo

                                                                                                       

Słupsk, dnia 22 maja 2014 r.

SKO.41/V-8635/32/14

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku, stosownie do art. 21 ust.2 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227) i art. 49 Kpa informuje/obwieszcza o postanowieniu:

- nr SKO.41/V-8635/32/14 z dnia 22 maja 2014 r., którym zawieszono postępowanie odwoławcze od decyzji nr OS.6220.2.2013 z dnia 10 kwietnia 2014 r. Wójta Gminy Dębnica Kaszubska wydaną w przedmiocie określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa jednotorowej linii energetycznej 110kV relacji GPZ Gałąźnia Mała - GPZ Dębnica Kaszubska” planowanego na terenie Gminy Dębnica Kaszubska oraz Gminy Kołczygłowy.

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie/obwieszczenie podlega umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku.

Słupsk, dnia 22 maja 2014 r.

SKO.41/V-8635/22/14

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku, stosownie do art. 21 ust.2 oraz art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227) informuje/obwieszcza o decyzji:

- nr SKO.41/V-8635/22/14 z dnia 22 maja 2014 r., którą utrzymano w mocy decyzję
nr UM.OŚ.6220.3.2011.DJ z dnia 10 marca 2014 r. Burmistrza Kępic wydaną w sprawie odmowy ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa małej elektrowni wodnej w miejscowości Węgorzyno na rzece Studnicy na działkach nr 263, 262/3 w obrębie Darnowo w Gminie Kępice.

  Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Kępic.

  Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie/obwieszczenie podlega umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku.

Słupsk, dnia 28 kwietnia 2014 r.

SKO.41/V-8635/9/14

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku, stosownie do art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) informuje o postanowieniu:

- nr SKO.41/V-8635/9/14 z dnia 28 kwietnia 2014 r. orzekającym o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji nr 05/09 Wójta Gminy Ustka z dnia 18 czerwca 2009 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu elektrowni wiatrowych U2 Możdżanowo – Starkowo”, wydanej w postępowaniu Zn. GOŚ.7625-05/12/09 z wniosku „Green Power Polska” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Zawiadomienie/obwieszczenie podlega umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku.

Słupsk, dnia 13 marca 2014 r.

SKO.41/V-8635/4/14

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku, stosownie do art. 21 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm) informuje o decyzji:

- nr SKO.41/V-8635/4/14 z dnia 13 marca 2014 r. orzekającej o utrzymaniu w mocy decyzji
nr OŚG/X-7625/25/10 z 16 grudnia 2013 r. działającego z upoważnienia Burmistrza Lęborka, Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami odmawiającej - po wznowieniu postępowania na wniosek p. Daniela Jereczek reprezentowanego przez pełnomocnika - uchylenia decyzji z dnia 9 listopada 2011 r., znak OŚG/X-7625/D/25/10/11 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych z modułem LPG oraz okręgowej stacji kontroli pojazdów na działkach o nr ewidencyjnych 15/2. 15/3. 15/4, 16, 17/3 w obrębie 4 na terenie miasta Lęborka.

Zawiadomienie/obwieszczenie podlega umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku.

Słupsk, dnia 27 lutego 2014 r.

SKO.41/V-8635/5/14

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku, stosownie do art. 21 ust.2 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227) i art. 49 Kpa informuje/obwieszcza o decyzji:

- nr SKO.41/V-8635/5/14 z dnia 27 lutego 2014 r., którą uchylono decyzję nr OS.6220.2.2013 z dnia 8 stycznia 2014 r. Wójta Gminy Dębnica Kaszubska i przekazano do ponownego rozpatrzenia sprawę w przedmiocie określenia środowiskowych uwarunkowani realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa jednotorowej linii energetycznej 110kV relacji GPZ Gałęźnia Mała - GPZ Dębnica Kaszubska” planowanego na terenie Gminy Dębnica Kaszubska oraz Gminy Kołczygłowy.

            Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska.

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie/obwieszczenie podlega umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku.

Słupsk, dnia 13 listopada 2013 r.

SKO.41/V-8635/80/13

Obwieszczenie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku działając na podstawie art. 21 i art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.):

INFORMUJE

o postanowieniu nr SKO.41/V-8635/80/13 z dnia 13 listopada 2013 r. orzekającym  o utrzymaniu w mocy postanowienia wydanego z upoważnienia Wójta Gminy Kołczygłowy przez Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy w Kołczygłowach z dnia 01 października 2013r. Nr RRG.6220.05.3.2013, w przedmiocie:

1) nałożenia na p. Piotra Kuczkowskiego obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „kontynuacji wydobycia piasku ze żwirem na części dz. nr 9/2 – obręb Baranowiec (złoże „Baranowiec VI”), gmina Kołczygłowy”;

2) określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

            Z treścią postanowienia oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Kołczygłowy.

Informacja podlega umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsk oraz ogłoszeniu za pośrednictwem Wójta Gminy Potęgowo (wywieszenie obwieszczenia: Urząd Gminy Kołczygłowy, tablica ogłoszeń we wsi Barnowiec.

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.                  Autor Andrzej Hałuzo

Słupsk, dnia 07 października 2013 r.

SKO.41/V-8635/66/13

Obwieszczenie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku działając na podstawie art. 21 i art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227):

INFORMUJE

o decyzji nr SKO.41/V-8635/66/13 z dnia 07 października 2013 r. orzekającej o utrzymaniu w mocy decyzji wydanej z upoważnienia Wójta Gminy Słupsk przez Zastępcę Wójta, z dnia 19 sierpnia 2013r. Nr OS.6220.14.20.2012.2013 w przedmiocie odmowy wydania na rzecz p. Marcina Wincek środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa grzebowiska dla zwłok zwierzęcych na działce 150 w Bruskowie Małym” w Gminie Słupsk

            Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Słupsk.

Informacja podlega umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsk oraz ogłoszeniu za pośrednictwem Wójta Gminy Słupsk (wywieszenie obwieszczenia: Urząd Gminy Słupsk)

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.               Autor - Andrzej Hałuzo

Słupsk, dnia 4 października 2012 r.

SKO.41/VII-8331/126/13

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku, stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jedn. tekst Dz.U. z 2012 r., 647 ze zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego obwieszcza o decyzji:

- nr SKO.41/VII-8331/126/13 z dnia 4 października 2013 r., którą uchylono decyzję
nr GB.6733.13.2012 z dnia 26 czerwca 2013 r. Wójta Gminy Słupsk i przekazano do ponownego rozpatrzenia sprawę lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami na działkach nr: 121, 118, 37, 196, 170/8, 154, 170/6, 170/2, 236, 170/3, 148/24, 148/21, 148/22, 149, 151/11, 151/12, 151/10, 192, 189/1, 189/9, 189/10, 189/11, 189/12, 188, 193, 170/7, 155/9, 121, 148/29, 148/30, 148/2, 148/3, 148/4, 148/5, 148/6, 148/7, 148/8, 148/11, 148/28, 35/4, 35/3, 35/17, 35/2, 34/3, 34/7, 34/8, 34/9, 34/10, 33/11, 33/18, 237/2, 237/1, 238, 33/8, 32/5, 120/6, 120/13, 120/12, 119/17, 119/3, 119/18, 119/7, obręb Strzelino, gm. Słupsk,

Zawiadomienie podlega umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku.

Słupsk, dnia 20 września 2012 r.

SKO.41/VII-8331/127/13

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku, stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jedn. tekst Dz. U. z 2012 r., 647 ze zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego obwieszcza o postanowieniu:

- nr SKO.41/VII-8331/127/13 z dnia 20 września 2013 r., którym uchylono postanowienie            nr GB.6733.43.2013 z dnia 10 lipca 2013 r. Wójta Gminy Słupsk w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie wieży stacji bazy telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej w Siemianicach przy ul. Rzemieślniczej 18, obręb Siemianice na działce              nr 318/4, gm. Słupsk - przekazując tę sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Zawiadomienie podlega umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku.

Słupsk, dnia 03 lipca 2013 r.

SKO.41/V-8635/43/13

Obwieszczenie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 267), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227):

INFORMUJE

o postanowieniu nr SKO.41/V-8635/43/13 z dnia 03 lipca 2013 r. w którym orzeczono o:

1) uchyleniu zaskarżonego postanowienia Wójta Gminy Tuchomie z dnia 03 czerwca 2013r. Nr RG.6220.2.2013 w przedmiocie odmowy dopuszczenia Stowarzyszenia „Mój Dom – Nasza Przestrzeń” do udziału na prawach strony w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie „Farmy Wiatrowej Kamieniczno”, zlokalizowanego na działkach nr 4/4, 4/2, 37, 36, 203, 206, 199/2, 199/5, 179, 180, 211, 181, 199/9, 42, 202, 9, 204, 205, 207, 157/2, 132, 129 obręb Ciemno oraz na działkach nr 388, 389, 399, 165/4, 396, 397/1, 175, 189, 190, 193/2, 202/4, 202/3, 202/5 obręb Trzebiatkowa i przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania organowi pierwszej instancji

            Z treścią postanowienia oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Tuchomie

Informacja podlega umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku oraz ogłoszeniu za pośrednictwem Wójta Gminy Tuchomie poprzez wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Tuchomiu, tablicy ogłoszeń we wsi Ciemno, tablicy ogłoszeń we wsi Trzebiatkowa

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informac

Słupsk, dnia 18 czerwca 2013 r.

SKO.41/V-8635/35/13

Obwieszczenie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku działając na podstawie art. 21 i art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227)

INFORMUJE

o decyzji nr SKO.41/V-8635/35/13 z dnia 18 czerwca 2013 r. orzekającej o przekazaniu do ponownego rozpoznania sprawy dotyczącej określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Stacji Radarowej Nr 035 USTKA w ramach Krajowego Systemu Bezpieczeństwa Morskiego, zlokalizowanego w Ustce, przy ul. Westerplatte 19 przy budynku Obchodu Ochrony Wybrzeża Modlinek, na działce nr 1023/1, obręb Ustka (Nr 0001) w obrębie pasa technicznego wybrzeża, realizowanego przez Urząd Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81 – 338 Gdynia.

            Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Ustka.

Informacja podlega umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsk oraz ogłoszeniu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Ustki (wywieszenie obwieszczenia: Urząd Miasta Ustka)

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Słupsk, dnia 16 kiwetnia 2013 r.

SKO.41/V-8635/24/13

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku, stosownie do art. 21 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227) informuje/obwieszcza o decyzji:

- nr SKO.41/V-8635/24/13 z dnia 16 kwietnia 2013 r. orzekającej o utrzymaniu w mocy decyzji nr GPS/PŚ-7624/4/07/09/10 z dnia 20 września 2010 r. Wójta Gminy Kobylnica określającej, po rozpatrzeniu wniosku WAKOZ BETON Sp. z o.o. z siedzibą w Luzinie, środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn. „Inwestycja przedsiębiorstwa WAKOZ BETON w infrastrukturę w Kobylnicy”, realizowanego na działce nr 1137 w obrębie geodezyjnym Kobylnica, a polegającego na budowie stałego węzła do produkcji betonu wraz z kontenerem socjalno – bytowym, parkingiem, abonencką trafostacją oraz zasiekami na składowanie kruszywa.

Zawiadomienie/obwieszczenie podlega umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku.

Słupsk, dnia 21 marca 2013 r.

SKO.41/V-8635/11/13

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku, stosownie do art. 21 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227) informuje/obwieszcza o decyzji:

- nr SKO.41/V-8635/11/13 z dnia 21 marca 2013 r. orzekającej o przekazaniu do ponownego rozpatrzenia sprawy w wyniku uchylenia decyzji nr 2/2012 z dnia 23 stycznia 2013 r. (znak sprawy GP.6220.2.2012) wydanej przez Wójta Gminy Borzytuchom odmawiającej określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowie małej elektrowni wodnej na rzece Jutrzenka przy istniejącym młynie, na działkach nr 384, 471, obr. Jutrzenka, gm. Borzytuchom

            Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Borzytuchom. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.Zawiadomienie/obwieszczenie podlega umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku.

Słupsk, dnia 26 lutego 2013 r.

SKO.41/V-8635/1/13

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku, stosownie do art. 21 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227) informuje o postanowieniu:

- nr SKO.41/V-8635/1/13 z dnia 26 lutego 2013 r. orzekającym o utrzymaniu w mocy postanowienia nr OS.62200.29.6.2012 z dnia 18 grudnia 2012 r. działającego z upoważnienia Wójta Gminy Słupsk, Zastępcy Wójta Gminy Słupsk stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia, pn. „Rozbudowa mostu w ciągu drogi krajowej nr 21 na rzece Słupi w m. Bydlino” w gm. Słupsk

Zawiadomienie podlega umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku.

Słupsk, dnia 25 lutego 2013 r.

SKO.41/V-8635/102/12

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku, stosownie do art. 21 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227) informuje o decyzji:

- nr SKO.41/V-8635/102/12 z dnia 25 lutego 2013 r. orzekającej o przekazaniu do ponownego rozpatrzenia sprawy w wyniku uchylenia decyzji nr WGN.6220.12.2012.JG z dnia 27 listopada 2012 r. wydanej z upoważnienia Burmistrza Miastka przez Naczelnika Wydziału Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miastka - określającej na wniosek z 22 maja 2012 r. środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie wytwórni mas bitumicznych wraz z zapleczem laboratoryjno – biurowym i niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Łodzierz, gm. Miastko, powiat bytowski na działce nr 25/2 obręb Węgorzynko 0029.Zawiadomienie podlega umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Słupsk, 6 lutego 2013r.

SKO.41/V-8635/2/13

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku, stosownie do art. 21 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227) informuje o decyzji:

- nr SKO.41/V-8635/2/13 z dnia 6 lutego 2013 r., którą orzekło o utrzymaniu w mocy po rozpatrzeniu odwołania od decyzji nr OS.6220.7.2012 z dnia 24 grudnia 2012 r. wydanej przez działającego w imieniu Wójta Gminy Rzeczenica, Zastępcy Wójta w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa rozlewni gazu na działce nr 457/10 i 457/12 w Rzeczenicy, ul. Człuchowska 60A.”

Zawiadomienie podlega umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku.

Słupsk, dnia 5 listopada 2012 r.

SKO.41/V-8635/77/12

 Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku, stosownie do art. 21 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227) informuje o decyzji:

- nr SKO.41/V-8635/77/12 z dnia 5 listopada 2012 r. o uchyleniu i przekazaniu do ponownego rozpatrzenia decyzji nr UM.NPŚ.RL.6220.5.2012.DD z dnia 10 września 2012 r. Z-cy Burmistrza Kępic w sprawie odmowy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pn.: „Odtworzenie stopnia wodnego oraz budowa małej elektrowni wodnej (MEW) na rzece Wieprzy w Kępicach przy ul. Kruszka”, gmina Kepice.

Zawiadomienie podlega umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku.

Słupsk, dnia 22 sierpnia 2012 r.

SKO.41/V-8635/60/12

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku, stosownie do art. 21 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227) informuje o decyzji:

- nr SKO.41/V-8635/60/12 z dnia 22 sierpnia 2012 r., którą orzekło o utrzymaniu w mocy  po rozpatrzeniu odwołania decyzji nr RŚiGN.6220.1.17.2012 z dnia 18 lipca 2012r. wydanej przez działającego z upoważnienia Wójta Gminy Chojnice, Dyrektora Wydziału Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku usługowego -zakład wulkanizacyjny z warsztatem samochodowym”, polegającego na budowie budynku usługowego o powierzchni zabudowy ok. 150 m2 celem utworzenia w nim zakładu wulkanizacyjnego z warsztatem samochodowym wraz z budową 4 miejsc parkingowych o łącznej powierzchni ok. 50 m2 i placu utwardzonego o powierzchni ok. 350 m2 planowanego do realizacji na działce nr 314 w miejscowości Chojniczki, gm. Chojnice.

Zawiadomienie podlega umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku.

 

Słupsk, dnia 22 sierpnia 2012 r.

SKO.41/V-8635/57/12

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku, stosownie do art. 21 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227) informuje o decyzji:

- nr SKO.41/V-8635/57/12 z dnia 22 sierpnia 2012 r., którą orzeczono o przekazaniu do ponownego rozpatrzenia sprawy w wyniku uchylenia - po rozpatrzeniu odwołania - decyzji nr OŚ.6220.2.4.2012.MK z dnia 4 lipca 2012 r. wydanej z upoważnienia Wójta Gminy Koczała przez jego zastępcę - określającej środowiskowe uwarunkowania dla inwestycji pn.: „Budowa dwóch budynków do chowu drobiu (brojlerów) wraz z niezbędną infrastrukturą, budynku gospodarczego, budynku mieszkalnego na działkach nr ew. 245, 246, 247 w m. Bielsko, gm. Koczała”.

Zawiadomienie podlega umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku.

Słupsk, dnia 25 lipca 2012 r.

 SKO.41/V-8635/44/12 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku, stosownie do art. 21 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227) informuje o decyzji:

- nr SKO.41/V-8635/44/12 z dnia 25 lipca 2012 r. o uchyleniu i przekazaniu do ponownego rozpatrzenia decyzji nr GKI.6220.01.2011.WS z dnia 20 kwietnia 2011 r. Burmistrza Łeby umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na instalacji stacji telefonii komórkowej „10691/9202 Łeba Południe” na działce nr 822/9 przy ul. Łąkowej 8 w Łebie.

Zawiadomienie podlega umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku.

Słupsk, dnia 23 lipca 2012 r.

SKO.41/V-8635/46/12  

 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku stosownie do art. 21, ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227):  informuje o decyzji:

 - nr SKO.41/V-8635/46/12 z dnia 23 lipca 2012 r. utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Chojnice nr RŚiGN.6220.163.17.28.2011, z dnia 18 czerwca 2012r., w przedmiocie określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie centrum handlowo – usługowego w gminie Chojnice wraz przebudową istniejącej linii energetycznej WN – 110 kV relacji Chojnice Przemysłowa – Sępólno w miejscowości Pawłówko, planowanego do realizacji przez E.F. Progress VIII Sp. z o.o. w Legnicy.

Zawiadomienie podlega umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku.

  Słupsk, dnia 21 czerwca 2012 r.

SKO.41/V-8635/29/12

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku działając na podstawie art. 21, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227) w zw. z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego:

OBWIESZCZA / INFORMUJE

 - o decyzji Kolegium nr SKO.41/V-8635/29/12 z dnia 21 czerwca 2012 r. utrzymującej w mocy decyzję Burmistrza Miasta Lęborka nr OŚG/X-7625/29/10, z dnia 14 maja 2012r., w przedmiocie odmowy określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji demontażu pojazdów przy ul. Słupskiej 18, na działkach o nr 302/10, 302/48. 302/34, w obrębie 6 na terenie miasta Lęborka.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskiego w Lęborku, przy ul. Armii Krajowej 14, pok. C201.

Zawiadomienie podlega umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsk oraz ogłoszeniu za pośrednictwem Burmistrza Lęborka (wywieszenie: Urząd Miejski w Lęborku oraz w miejscu planowanej inwestycji).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia.

 Słupsk, dnia 21 czerwca 2012 r.

SKO.41/V-8635/20/12

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku działając na podstawie art. 21, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227) w zw. z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego informuje o: 

- o postanowieniu Kolegium nr SKO.41/V-8635/20/12 z dnia 21 czerwca 2012 r. odmawiającej wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji nr PP.7624-05.1/10/11/2012 z dnia 6 marca 2012 r. Wójta Gminy Główczyce w sprawie z wniosku Eviva Drzeżewo Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr PP.7624-05/10/11/2012 z dnia 10 stycznia 2012 r. wydanej dla przedsięwzięcia p.n.: Zespół elektrowni wiatrowych „FW Drzeżewo I” z infrastrukturą techniczną na terenie gminy Główczyce i przekazaniu tej sprawy do ponownego rozpatrzenia.

Zawiadomienie podlega umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsk

Słupsk, dnia 10 maja 2012 r.

SKO.41/V-8635/19/12

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku działając na podstawie art. 21, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227) w zw. z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego:

OBWIESZCZA / INFORMUJE

 - o decyzji Kolegium nr SKO.41/V-8635/19/12 z dnia 10 maja 2012 r. uchylającej decyzję nr PP.7624-05.1/10/11/2012 z dnia 6 marca 2012 r. Wójta Gminy Główczyce w sprawie z wniosku Eviva Drzeżewo Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr PP.7624-05/10/11/2012 z dnia 10 stycznia 2012 r. wydanej dla przedsięwzięcia p.n.: Zespół elektrowni wiatrowych „FW Drzeżewo I” z infrastrukturą techniczną na terenie gminy Główczyce i przekazaniu tej sprawy do ponownego rozpatrzenia.

            Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Główczycach ul. Kościuszki 8 w godzinach od 7 do 15, pok. nr 15.

 Zawiadomienie podlega umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsk oraz ogłoszeniu za pośrednictwem Wójta Gminy Główczyce (wywieszenie: Urząd Gminy Główczyce oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia Drzeżewo – Lipno, Zgojewo – sołectwo Żelkowo).

    Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia.

Słupsk, dnia 18 kwietnia 2012 r.

SKO.41/V-8635/17/12 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku, stosownie do art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227) informuje o decyzji Kolegium:

- nr SKO.41/V-8635/17/12 z dnia 18 kwietnia 2012 r. o uchyleniu decyzji nr RŚiGN.6220.163.17.12.2011 wydanej z upoważnienia Wójta Gminy Chojnice przez Dyrektora Wydziału Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy w Chojnicach, z dnia 6 marca 2012r. w przedmiocie określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie centrum handlowo – usługowego w gminie Chojnice wraz z przebudową istniejącej linii energetycznej WN – 110 kV relacji Chojnice Przemysłowa – Sępólno na działkach ewidencyjnych nr 41/4, 42/6, 43/3, 44/12, 44/11, 45/4, 32/5, 45/3, 33/2, 376, 44/4, 40/3, 32/4, 44/5, 44/13 – w miejscowości Pawłówko i przekazaniu tej sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Zawiadomienie podlega umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku

Słupsk, dnia 26 marca 2012 r

SKO.41/V-8635/13/12 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku, stosownie do art. 21 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227) informuje o postanowieniu Kolegium:

- nr SKO.41/V-8635/13/12 z dnia 26 marca 2012 r. o uchyleniu postanowienia nr RŚiGN.6220.1.5.2012 z dnia 23 lutego 2012 r. działającego z upoważnienia Wójta Gminy Chojnice, Dyrektora Wydziału Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami, którym stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku usługowego - zakład wulkanizacji z warsztatem samochodowym” w miejscowości Chojniczki na działce nr 314, gm. Chojnice oraz określono zakres raportu o oddziaływaniu tej inwestycji na środowisko i przekazaniu tej sprawy do ponownego rozpatrzenia.

 Zawiadomienie podlega umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego kolegium Odwoławczego w Słupsku

 

SKO.41/V-8635/84/11                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Słupsk, dnia 14 grudnia 2011 r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku, stosownie do art. 21 ust.2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227) informuje o decyzji Kolegium:

- nr SKO.41/V-8635/84/11 z dnia 14 grudnia 2011 r. o uchyleniu decyzji nr 10/2011 (zn. GEO.6220.10.10.2011.SU) z dnia 26 października 2011 r. wydanej z upoważnienia Wójta Gminy Ustka, przez jego Zastępcę w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na budowie hali produkcyjno - magazynowej z zapleczem biurowo - socjalnym i higieniczno - sanitarnym dla remontów statków: jednostek pływających kompozytowych i stalowych na działce nr 104/5 w obrębie geodezyjnym Pęplino, gm. Ustka.

Zawiadomienie podlega umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku

Słupsk, dnia 21 października 2011 r.

SKO.41/V-8635/72/11  

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku, stosownie do art. 21 ust.2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227) informuje o decyzji Kolegium:

- nr SKO.41/V-8635/72/11 z dnia 21 października 2011 r. utrzymującej po rozpatrzeniu odwołania decyzję nr RIG 7624-1-16/2011 z dnia 12 września 2011 r. Wójta Gminy Lipnica, którą ustalono środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i modernizacji stawów pstrągowych przeznaczonych do chowu i hodowli ryb typu łososiowatego o produkcji do 280 ton na rok w miejscowości Upiłka na działach nr ewid. 63/10, 63/13, 90, 91, 92, 93, 94/1 i 1555 w obrębie geodezyjnym Borowy Młyn, gm. Lipnica.

Zawiadomienie podlega umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego kolegium Odwoławczego w Słupsku

Słupsk, dnia 29 września 2011 r.

SKO.41/V-8635/49/11 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku, stosownie do art. 21 ust.2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227) informuje o decyzji Kolegium:

- nr SKO.41/V-8635/49/11 z dnia 29 września 2011 r. dotyczącej odwołania od decyzji nr OŚG(P)-7625/D/16/10/11 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 30 czerwca 2011r. odmawiającej określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowi o mocy 2MW na działce o numerze ewidencyjnym 23/10 w obrębie 10 przy ul. Majkowskiego w Lęborku, którą orzeczono:

1. o uchyleniu ww. decyzji Burmistrza Miasta Lęborka i

2. określeniu środowiskowych warunków realizacji ww. przedsięwzięcia.

 Zawiadomienie podlega umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego kolegium Odwoławczego w Słupsku.

 

Słupsk, dnia 17 sierpnia 2011 r.

SKO.41/V-8635/52/11  

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku, stosownie do art. 21 ust.2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227) informuje o decyzji Kolegium:

- nr SKO.41/V-8635/52/11 z dnia 17 sierpnia 2011 r. dotyczącej odwołania od decyzji nr IKiOŚ.6220.3.9.2011 z dnia 12 lipca 2011 r. Burmistrza Miasta Ustki odmawiającej określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych z modułem LPG wraz z zapleczem usługowym, m.in. myjnią samochodów osobowych i dostawczych na działce nr 1567/10 położonej w miejscowości Ustka, powiat słupski, woj. pomorskie, którą orzeczono: 

1. uchylić zaskarżoną decyzję w części dotyczącej odmowy ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie myjni samochodów osobowych i dostawczych na działce nr 1567/10 w Ustce i w tej części umorzyć postępowanie organu pierwszej instancji,

2. w pozostałym zakresie utrzymać zaskarżoną decyzję w mocy.

Zawiadomienie podlega umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego kolegium Odwoławczego w Słupsku

Słupsk, dnia 9 maja 2011 r.

SKO.41/V-8635/24/11 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku, stosownie do art. 21 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227) informuje o postanowieniu Kolegium:

- nr SKO.41/V-8635/24/11 z dnia 9 maja 2011 r. o uchybieniu terminu do złożenia zażalenia od postanowienia nr OŚiR.7625/07/10/2011 z dnia 15 marca 2011 r. Wójta Gminy Cewice w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku kurnika na działkach 88/6 i 88/7 w m. Łebunia, gm. Cewice” i określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,

Słupsk, dnia 23 maja 2011 r

SKO.41/V-8635/13/11 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku, stosownie do art. 21 ust.2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227) informuje o postanowieniu Kolegium:

- nr SKO.41/V-8635/13/11 z dnia 23 maja 2011 r. w przedmiocie sprostowania decyzji nr SKO.41/V-8635/13/11 z dnia 13 maja 2011 r. uchylającej i przekazującej do ponownego rozpatrzenia sprawę dotyczącą decyzji nr RIG 7624-1-3/2011 z dnia 15 lutego 2011 r. wydanej przez Wójta Gminy Lipnica, którą ustalono, po przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i modernizacji stawów pstrągowych przeznaczonych do chowu i hodowli ryb typu łososiowatego o produkcji do 280 ton na rok w miejscowości Upiłka na działach nr ewid. 63/10, 63/13, 90, 91, 92, 93, 94/1 i 1555 w obrębie geodezyjnym Borowy Młyn, gm. Lipnica.

Słupsk, dnia 9 maja 2011 r.

SKO.41/V-8635/13/11 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku, stosownie do art. 21 ust.2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227) informuje o decyzji Kolegium:

- nr SKO.41/V-8635/13/11 z dnia 9 maja 2011 r. uchylającej i przekazującej do ponownego rozpatrzenia sprawę dotyczącą decyzji nr RIG 7624-1-3/2011 z dnia 15 lutego 2011 r. wydanej przez Wójta Gminy Lipnica, którą ustalono, po przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i modernizacji stawów pstrągowych przeznaczonych do chowu i hodowli ryb typu łososiowatego o produkcji do 280 ton na rok w miejscowości Upiłka na działach nr ewid. 63/10, 63/13, 90, 91, 92, 93, 94/1 i 1555 w obrębie geodezyjnym Borowy Młyn, gm. Lipnica

Słupsk, dnia 7 czerwca 2011 r.

SKO.41/V-8635/27/11  

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku, stosownie do art. 21 ust.2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227) informuje o decyzji Kolegium:

- nr SKO.41/V-8635/27/11 z dnia 7 czerwca 2011 r. utrzymującej w mocy decyzję nr GKI.6220.01.2011.WS z dnia 20 kwietnia 2011 r. Burmistrza Łeby umarzającą postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na instalacji stacji telefonii komórkowej „10691/9202 Łeba Południe” na działce nr 822/9 przy ul. Łąkowej 8 w Łebie,

 

 

Słupsk, dnia 11 października 2010 r.

SKO.41/VII/8331/223/10

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust.l ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. Nr 80, poz.717 z późn.zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku z a w i a d a m i a o wydaniu w dniu 11 października 2010 r. decyzji Nr SKO.41/VII/8331/223/10 uchylającej decyzję Wójta Gminy Chojnice Nr BM 7331-98/2010 z dnia 6 września 2010 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowlanego w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej we wschodniej części aglomeracji Chojnice w m. Chojniczki, Zbeniny, Nowa Cerkiew, Swornegacie oraz budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Ciechocin, Racławki, Powałki” na terenie działek: nr 36/1 i 93/2 –obręb Racławki; nr 199, 208/1, 256, 312 –obręb Nowa Cerkiew; nr 63/1 – 63/4, 64/28 i 12/1 –obręb Zbeniny; nr 64/11 – 64/16, 65, 66/11 – 66/21, 63/1, 467/1, 467/2, 420/4 – 420/18, 420/23, 6, 16, 22/1, 40 –obręb Kłodawa; nr 170/1, 170/2, 174/1, 187/1, 188/1, 186, 177/4, 189, 142/1, 142/2, 143/1 –obręb Chojniczki; nr 213/6 – 213/11, 213/15, 213/16, 213/18, 213/20 i 184 –obręb Swornegacie oraz działki nr 3/5, 3/7, 3/8, 269, 273,275, 276, 286, 368, 336, 38/1 obręb Ciechocin w gminie Chojnice i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

 

 

            Jednocześnie informuję, że z decyzją można zapoznać się w terminie 14 dni od jej obwieszczenia w siedzibie Urzędu Gminy w Chojnicach oraz w ww. Sołectwach.

 

 

 

Obwieszczenie opublikowano http://sko.slupsk.ibip.pl/

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Teresa Kostrzewińska
(2014-06-09)
Udostępnił:
Kostrzewi?ska Teresa
(2011-05-11 12:43:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Kostrzewi?ska Teresa
(2016-01-26 14:40:27)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 468080