☰ Menu
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku
Grafika zawierająca herb Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku

Poniedziałek 02.08.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacja o środowisku i jego ochronie - 2015r.

Słupsk, dnia 30 listopada 2015r.

SKO.460.7.2015

Obwieszczenie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku działając na podstawie art. 21 i art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.):

INFORMUJE SPOŁECZEŃSTWO

- o decyzji Kolegium z dnia 9 marca 2015r., Nr SKO.460.7.2015 utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Kobylnica z dnia 12 stycznia 2015r., Nr GPŚ.6220.19.2013.PŚ o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Uruchomienie wydobycia piasku ze złoża Kruszyna I na działkach nr 77/3, 77/4, 77/5 i 77/6 w obrębie geodezyjnym Kruszyna.”

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Kobylnica oraz w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku.

Niniejsza informacja podlega umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej SKO w Słupsku, na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, w miejscu realizacji inwestycji (sołectwo Kruszyna) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kobylnica.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor -  Przemysław Szuwalski

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 9 listopada 2015r.

SKO.460.25.2015

Obwieszczenie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku działając na podstawie art. 21 i art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.):

INFORMUJE SPOŁECZEŃSTWO

- o decyzji nr SKO.460.25.2015 z dnia 9 listopada 2015r. orzekającej o uchyleniu decyzji Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 28 sierpnia 2015r. znak: OŚG.6220.4.2015.P w przedmiocie odmowy ustalenia na wniosek p. Janusza Gruszczyńskiego środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Stacja demontażu pojazdów przy ul. Słupskiej 18 w Lęborku, na działkach nr 302/100, 302/48 oraz 302/34 w obrębie 6 na terenie miasta Lęborka”.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Lęborka. Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku.

Niniejsza informacja podlega umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej SKO w Słupsku, na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, w miejscu realizacji inwestycji oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Lęborka.

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor: Andrzej Hałuzo

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 9 listopada 2015r.

SKO.460.25.2015

Obwieszczenie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w drodze obwieszczenia

ZAWIADAMIA STRONY

o wydaniu decyzji nr SKO.460.25.2015 z dnia 9 listopada 2015r. orzekającej o uchyleniu decyzji Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 28 sierpnia 2015r. znak: OŚG.6220.4.2015.P w przedmiocie odmowy ustalenia na wniosek p. Janusza Gruszczyńskiego środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Stacja demontażu pojazdów przy ul. Słupskiej 18 w Lęborku, na działkach nr 302/100, 302/48 oraz 302/34 w obrębie 6 na terenie miasta Lęborka”.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Lęborka. Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku.

Niniejsza informacja podlega umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej SKO w Słupsku, na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, w miejscu realizacji inwestycji oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Lęborka.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor- Andrzej Hałuzo

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Słupsk, dnia 13 października 2015r.

SKO.460.23.2015

Obwieszczenie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku, działając na podstawie:

1. art. 49 ustawy z dni 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 267) w zw. z art. 74 ust. 3 oraz art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) powoływanej dalej w skrócie, jako ustawa OOŚ

zawiadamia

strony postępowania oraz społeczeństwo,

            że postanowieniem Kolegium nr SKO.460.23.2014 z dnia 12 października 2015r. działając na podstawie art. 134 Kpa stwierdzono niedopuszczalność odwołania od decyzji
nr RS.6220.1.2014 z dnia 30 lipca 2015 r. Wójta Gminy Wicko wydanej w porozumieniu z Burmistrzem Łeby po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku ul. Mostowa 11A, 80-778 Gdańsk w przedmiocie określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Łeba – Białogarda wraz z budową obwodnicy w m. Wicko.”

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie w drodze obwieszczenia uważa się za dokonane po upłynięciu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

            Z postanowieniem Kolegium strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Kolegium, Urzędzie Gminy Wicko oraz Urzędzie Miasta Łeba.

Autor - Przemysław Szuwalski

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                   Słupsk, dnia 14 października 2015r.

SKO.460.10.2015

Obwieszczenie

         Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku, stosownie do treści art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.) informuje, o wydaniu decyzji z dnia 15 czerwca 2015r. Nr SKO.460.10.2015 mocą której została uchylona w całości decyzja Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 21 stycznia 2015r. Nr GI.6220.11.8.2014/2015.WU o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu inwentarskiego przeznaczonego do chowu brojlerów kurzych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 23 w miejscowości Kłosy gm. Czarna Dąbrówka, a sprawa przekazana do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji. Jednocześnie wyżej wskazaną decyzją Kolegium, zostało umorzone postępowanie w przedmiocie zażalenia na postanowienie z dnia 24 grudnia 2014r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku Nr RDOŚ-Gd-WOO.4240.481.PW.6.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze zawiadomienie  - informacja zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez:

- zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej SKO w Słupsku,

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka oraz tablicy ogłoszeń Sołectwa Kłosy.

Autor - Izabela Baranowska

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SKO.460.18.2015                                                                

Słupsk, dnia 25 czerwca 2015r

Obwieszczenie

         Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku, stosownie do treści art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.) informuje, o wydaniu decyzji z dnia 25 czerwca 2015r. Nr SKO.460.18.2015 mocą której została uchylona w całości decyzja Burmistrza Miastka z dnia 30 marca 2015r. Znak WGN.6220.4.19.JG o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji polegającej na budowie kurnika na działce nr 337/4 w obrębie Pasieka gm. Miastko.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze zawiadomienie  - informacja zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez:

- zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej SKO w Słupsku,

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Miastka

Autor - Marek Janta Lipiński

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Słupsk, dnia 30 czerwca 2015r.

SKO.460.17.2015

Obwieszczenie

         Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku, stosownie do treści art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.) informuje, iż toczące się przed Kolegium postępowanie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu przemysłu betonowego wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 183 obręb Objazda gmina Ustka zostało przedłużone z uwagi na istotne braki w dokumentacji przekazanej do Kolegium przez Wójta Gminy Ustka. Niniejsza sprawa zostanie rozstrzygnięta niezwłocznie po przekazaniu brakujących dokumentów przez Wójta Gminy Ustka.

 

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze zawiadomienie  - informacja zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez:

- zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej SKO w Słupsku,

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ustka ul. Dunina 24, 76-270 Ustka,

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń miejscowości Objazda.

 

Autor obwieszczenia: Marek Janta Lipiński

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Słupsk, dnia 15 czerwca 2015

SKO.460.20.2015

Obwieszczenie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku działając na podstawie art. 21 i art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.):

INFORMUJE SPOŁECZEŃSTWO

- o decyzji nr SKO.460.20.2015 z dnia 15 czerwca 2015r. orzekającej o przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia w wyniku uchylenia decyzji Wójta Gminy Koczała z dnia 23 kwietnia 2015r. OŚ.6220.1.2015.MK.2 w przedmiocie ustalenia na rzecz Poldanor S.A. środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie fermy trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr 122/6, obręb Łękinia, gmina Koczała.

            Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Koczała. Z treścią decyzji można zapoznać się w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Słupsku.

Niniejsza informacja podlega umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, jak również w miejscu planowanej inwestycji.

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor Andrzej Hałuzo

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Słupsk, dnia 15 czerwca 2015r.

 

SKO.460.20.2015

Obwieszczenie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w drodze obwieszczenia

ZAWIADAMIA STRONY

o wydaniu decyzji nr SKO.460.20.2015 z dnia 15 czerwca 2015r. orzekającej o przekazaniu do ponownego rozpatrzenia sprawy zakończonej decyzją Wójta Gminy Koczała dnia 23 kwietnia 2015r. OŚ.6220.1.2015.MK.2 w przedmiocie ustalenia na rzecz Poldanor S.A. środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie fermy trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr 122/6, obręb Łękinia, gmina Koczała

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Koczała. Z decyzją oraz z wykazem stron postępowania można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku.

Niniejsza informacja podlega umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku.

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor: Andrzej Hałuzo

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Słupsk, dnia 30 marca 2015r.

SKO.460.11.2015

Obwieszczenie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w drodze obwieszczenia

ZAWIADAMIA STRONY

o wydaniu decyzji nr SKO.460.11.2015 z dnia 30 marca 2015r. orzekającej o utrzymaniu w mocy decyzji Wójta Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 10 lutego 2015r. OS.6220.6.2012 w przedmiocie ustalenia na wniosek DK Farma Wiatrowa sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pod nazwą „Farma wiatrowa Dobieszewo z przyłączem kablowym SN i abonencką stacją elektroenergetyczną SN/110 kV w sąsiedztwie GPZ Dębnica Kaszubska”.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska. Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku.

Niniejsza informacja podlega umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Słupsk, dnia 30 marca 2015r.

SKO.460.11.2015

Obwieszczenie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku działając na podstawie art. 21 i art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.):

INFORMUJE SPOŁECZEŃSTWO

- o decyzji nr SKO.460.11.2015 z dnia 30 marca 2015r. orzekającej o utrzymaniu w mocy decyzji Wójta Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 10 lutego 2015r. OS.6220.6.2012 w przedmiocie ustalenia na wniosek DK Farma Wiatrowa sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pod nazwą „Farma wiatrowa Dobieszewo z przyłączem kablowym SN i abonencką stacją elektroenergetyczną SN/110 kV w sąsiedztwie GPZ Dębnica Kaszubska”.

            Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska. Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku.

Niniejsza informacja podlega umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, jak również w miejscu planowanej inwestycji.

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Słupsk, dnia 12 marca 2015r.

SKO.460.9.2015

Obwieszczenie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku działając na podstawie art. 21 i art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.):

INFORMUJE SPOŁECZEŃSTWO

- o decyzji nr SKO.460.9.2015 z dnia 12 marca 2015r. orzekającej o przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia w wyniku uchylenia decyzji Wójta Gminy Koczała z dnia 15 stycznia 2015r. OŚ.6220.1.2014.MK.6 w przedmiocie odmowy wydania na rzecz Poldanor S.A. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie fermy trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr 122/6, obręb Łękinia, gmina Koczała.

            Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Koczała. Z treścią decyzji można zapoznać się w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Słupsku.

Niniejsza informacja podlega umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, jak również w miejscu planowanej inwestycji.

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor - Andrzej Hałuzo

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Słupsk, dnia 12 marca 2015r.

SKO.460.9.2015

Obwieszczenie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w drodze obwieszczenia

ZAWIADAMIA STRONY

o wydaniu decyzji nr SKO.460.9.2015 z dnia 12 marca 2015r. orzekającej o przekazaniu do ponownego rozpatrzenia sprawy zakończonej decyzją Wójta Gminy Koczała dnia 15 stycznia 2015r. OŚ.6220.1.2014.MK.6 w przedmiocie odmowy wydania na rzecz Poldanor S.A. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie fermy trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr 122/6, obręb Łękinia, gmina Koczała.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Koczała. Z decyzją oraz z wykazem stron postępowania można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku.

Niniejsza informacja podlega umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku.

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor - Andrzej Hałuzo

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Słupsk, dnia 04 marca 2015r.

SKO.460.8.2015

Obwieszczenie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku działając na podstawie art. 21 i art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.):

INFORMUJE SPOŁECZEŃSTWO

- o decyzji nr SKO.460.8.2015 z dnia 02 marca 2015r. orzekającej o przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia w wyniku uchylenia decyzji Wójta Gminy Lipnica z dnia 22 grudnia 2014r.. RIG.6220.15.2014.KK w przedmiocie ustalenia na wniosek p. Jana Grzegorza Ekmanna środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny pospolitej ze złoża kruszywa naturalnego „Borowy Młyn”,  położonej w przestrzeni działki nr 309, obręb geodezyjny Borowy Młyn, gmina Lipnica.

            Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Lipnica. Z treścią decyzji można zapoznać się w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Słupsku.

Niniejsza informacja podlega umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, jak również w miejscu planowanej inwestycji.

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor - Andrzej Hałuzo

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Słupsk, dnia 11 lutego 2015r.

 

SKO.460.2.2015

Obwieszczenie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku działając na podstawie art. 21 i art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.):

INFORMUJE SPOŁECZEŃSTWO

- o decyzji nr SKO.460.2.2015 z dnia 11 lutego 2015r. orzekającej o przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia w wyniku uchylenia decyzji Burmistrza Lęborka z dnia 16 grudnia 2014r. OŚG.6220.8.2013.P w przedmiocie odmowy ustalenia na rzecz p. Janusza Gruszczyńskiego środowiskowych uwarunkowań realizacji inwestycji obejmującej lokalizację stacji demontażu pojazdów przy ul. Słupskiej 18 w Lęborku, na działkach nr 302/100, 302/48 oraz 302/34 w obrębie 6 na terenie miasta Lęborka.

            Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Lęborka.

Niniejsza informacja podlega umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, jak również w miejscu planowanej inwestycji.

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor - Andrzej Hałuzo

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Słupsk, dnia 11 lutego 2015r.

 

SKO.460.2.2015

Obwieszczenie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w drodze obwieszczenia

ZAWIADAMIA SIĘ STRONY

o wydaniu decyzji nr SKO.460.2.2015 z dnia 11 lutego 2015r. orzekającej o przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia w wyniku uchylenia decyzji Burmistrza Lęborka z dnia 16 grudnia 2014r. OŚG.6220.8.2013.P w przedmiocie odmowy ustalenia na rzecz p. Janusza Gruszczyńskiego środowiskowych uwarunkowań realizacji inwestycji obejmującej lokalizację stacji demontażu pojazdów przy ul. Słupskiej 18 w Lęborku, na działkach nr 302/100, 302/48 oraz 302/34 w obrębie 6 na terenie miasta Lęborka.

   Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Lęborka. Z decyzją oraz z wykazem stron postępowania można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku.

Niniejsza informacja podlega umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku.

   Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor - Andrzej Hałuzo

 

 

Wytworzył:
Teresa Kostrzewińska
(2015-01-01)
Udostępnił:
Teresa Kostrzewi?ska
(2015-03-10 10:52:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Teresa Kostrzewi?ska
(2015-11-30 12:19:41)

 
liczba odwiedzin: 465611

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X