☰ Menu
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku
Grafika zawierająca herb Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku

Poniedziałek 02.08.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacja o skargach do WSA w 2015r. i 2016r.

Słupsk, dnia 9 grudnia 2016 r.

SKO.50.174.2016

Obwieszczenie

Na podstawie art. 33 § 1a oraz art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz.U. z 2016r. poz. 718 ze zm.)

zawiadamia się,

o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku nr SKO.450.145.2016 z dnia 10 października 2016 r., mocą której orzeczono o utrzymaniu w mocy decyzji Wójta Gminy Cewice z dnia 25 sierpnia 2016 r. Nr ZI.6733.15.2016 w przedmiocie ustalenia na rzecz Energa – Operator S.A. Oddziału w Koszalinie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej 0,4 kV wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 488, 482, 483, 11/12, 11/13 oraz 538 obr. Cewice.

Jednocześnie Kolegium informuje, iż w myśl przepisu art. 33 § 1a ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Podlega obwieszczeniu:

1. BIP SKO w Słupsku oraz na tablicy informacyjnej SKO w Słupsku,

Autor - Andrzej Hałuzo

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Słupsk, dnia 28 listopada 2016 r.

SKO.50.165.2016

 

Obwieszczenie

Na podstawie art. 33 § 1a oraz art.54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz.U. z 2016r. poz. 718 ze zm.)

zawiadamia się,

o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku nr SKO.460.11.2016 z dnia 14 września 2016 r., mocą której orzeczono o:

  1. uchyleniu decyzji Wójta Gminy Główczyce  z dnia 1 czerwca 2016 r. znak: PP.6220.4.2013 w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa 13 elektrowni wiatrowych o mocy do 39 MW wraz z niezbędną infrastrukturą elektroenergetyczną, drogami dojazdowymi i placami manewrowymi, realizowanego na terenie gmin: Główczyce, Damnica i Słupsk”, polegającego na budowie 12 elektrowni wiatrowych o mocy ok. 3,3 MW każda, wraz z niezbędną infrastrukturą elektroenergetyczną, drogami dojazdowymi i placami manewrowymi realizowanego na terenie gmin: Główczyce, Damnica i Słupsk i o przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania organowi pierwszej instancji,
  2. uchyleniu postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 19 stycznia 2016 r. znak: RDOŚ-Gd-WOO.4242.64.2015.JP.7 i umorzeniu postępowania wpadkowego wszczętego z wniosku Wójta Gminy Główczyce z dnia 26 czerwca 2015 r. w przedmiocie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa 13 elektrowni wiatrowych o mocy do 39 MW wraz z niezbędną infrastrukturą elektroenergetyczną, drogami dojazdowymi i placami manewrowymi, realizowanego na terenie gmin: Główczyce, Damnica i Słupsk”.

Jednocześnie Kolegium informuje, iż w myśl przepisu art. 33 § 1a ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Podlega obwieszczeniu:

1. BIP SKO w Słupsku oraz na tablicy informacyjnej SKO w Słupsku,

2. tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Główczyce, Urzędu Gminy Damnica, Urzędu Gminy Słupsk

Autor - Andrzej Hałuzo

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Słupsk, dnia 20 września 2016 r.

SKO.50.106.2016

Obwieszczenie

Na podstawie art. 33 § 1a oraz art.54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz.U. z 2016r. poz. 718 ze zm)

zawiadamia się,

o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku nr SKO.460.30.2015 z dnia 11 lipca 2016 r. o uchyleniu decyzji nr WGN.6220.12.2012.JG z dnia 27 listopada 2012 r. wydanej przez działającego z upoważnienia Burmistrza Miastka, Naczelnika Wydziału Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miastka ustalającej – na wniosek SKANSKA S.A. w Warszawie z dnia 22 maja 2012 r. – środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie wytwórni mas bitumicznych wraz z zapleczem laboratoryjno – biurowym i niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Łodzierz, gm. Miastko, powiat bytowski na działce nr 25/2 obręb Węgorzynko 0029, a w związku z uchyleniem o przekazaniu tej sprawy do ponownego rozpatrzenia oraz o częściowym umorzeniu postępowania administracyjnego przed Kolegium w stosunku do osób nie uznanych za strony postępowania odwoławczego.

Jednocześnie Kolegium informuje, iż w myśl przepisu art.33 § 1a ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Podlega obwieszczeniu:

1. Biuletyn Informacji Publicznej SKO w Słupsku oraz na tablicy,

2. tablica ogłoszeń Urzędu Miastka oraz,

3. w miejscu planowanej inwestycji m. Łodzierz.

Autor – mgr Przemysław Szuwalski

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SKO.50.80.2016                                                                  

Słupsk, dnia 05 września 2016r.

Obwieszczenie

            Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku, stosownie do treści art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2001r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 718 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 778 z późn. zm.) informuje o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi złożonej przez firmę Green Power Polska Sp. z o.o. na ostateczną decyzję Kolegium z dnia 11 marca 2016r. Nr SKO.450.28.2016, zgodnie z którą orzeczono o uchyleniu w całości poprzedzającej ją decyzji Kolegium z dnia 20 stycznia 2016r. Nr SKO.450.73.2015 i jednocześnie stwierdzono, że zaskarżona decyzja Wójta Gminy Ustka z dnia 27 maja 2009r. Znak G.BD.7331-37/09 została wydana z naruszeniem prawa.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze zawiadomienie  - informacja zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez:

- zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej SKO w Słupsku,

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku,

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ustka.

Autor – Marek Janta Lipiński

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                                                                                                                                               Słupsk, dnia 3 sierpnia 2016r.

SKO.50.69.2016

Obwieszczenie

Na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz.U. z 2012r. poz. 270 ze zm.)

zawiadamia się

o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, nr SKO.450.34.2016 z dnia 24 marca 2016r., utrzymującą w mocy decyzję Burmistrza Miasta Lęborka, z dnia 28 stycznia 2016r. znak: AR.6733.16.2015.J, w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie elektroenergetycznej stacji kontenerowej 15/0,4 kV wraz z dowiązaniami do sieci SN i nN na działce nr 6/4, położonej w Lęborku przy ul. Abrahama 19, dla której prowadzona jest księga wieczysta SL1L/00023985/8.                     

Jednocześnie Kolegium informuje, iż w myśl przepisu art. 33 § 1a ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi,   a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Autor: Izabela Baranowska

Podlega obwieszczeniu:

  1. Biuletyn Informacji Publicznej SKO w Słupsku oraz na tablicy.
  2. Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta Lęborka.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 3 sierpnia 2016 r.

SKO.50.70.2016

Obwieszczenie

Na podstawie art.54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz.U. z 2012r. poz. 270 ze zm)

zawiadamia się,

o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku nr SKO.460.24.2015 z dnia 19 maja 2016 r. utrzymującą w mocy decyzję Wójta Gminy Damnica nr PP.6200.3.2014 z dnia 11 czerwca 2014 r. o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na,

„Budowie jazu na rzece Łupawie w miejscowości Damno na potrzeby malej elektrowni wodnej o mocy docelowej 300 kW, zlokalizowanego na działce nr 220, stanowiącej wody płynące oraz na działkach nr 211/3, 211/4, 211/5, 212, 213, 215, 216, 217/1, 194/813 (obręb geodezyjny Damno) oraz na działkach nr 198/1L, 199/1L, 199/2L, 199/3L. 200/1L., 200/213, 207/3L, 207/SL, 207/6L i 216/3L (obręb geodezyjny Damnica Leśnictwo) w gminie Damnica.”

Jednocześnie Kolegium informuje, iż w myśl przepisu art.33 § 1a ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Podlega obwieszczeniu:

1. Biuletyn Informacji Publicznej SKO w Słupsku oraz na tablicy,

2. tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Damnica oraz,

3. w miejscu realizacji inwestycji tablica ogłoszeń sołectw Damno i Damnica.

Autor – Przemysław Szuwalski

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 3 czerwca 2016 r.

SKO.50.25.2016

OBWIESZCZENIE

Samorządowego Kolegium Odwoławczego

w Słupsku

Na podstawie art.54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz.U. z 2012r. poz. 270 ze zm.)

zawiadamia się,

że skarga na postanowienie Kolegium z dnia 2 grudnia 2015r., Nr SKO.450.106.2015, orzekające o:

1) utrzymaniu w mocy punktu 1 postanowienia Burmistrza Bytowa z dnia 28 października 2015r. znak: GP.6733.30.2015.KT, w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego do czasu uzupełnienia wniosku o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach oraz zobowiązania wnioskodawcy do uzupełnienia wniosku o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji,

2) uchyleniu w całości punktu 2 w/w postanowienia Burmistrza Bytowa z dnia 28 października 2015r. znak: GP.6733.30.2015.KT,

3) wezwaniu wnioskodawcy – spółki Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, do wystąpienia w terminie 30 dni od dnia doręczenia postanowienia do właściwego organu w celu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na części działki nr 2/1 w obrębie Niezabyszewo, gm. Bytów,

wraz z odpowiedzią na skargę została przekazana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku.

Jednocześnie Kolegium informuje, iż w myśl przepisów art. 33 § 1a ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Autor P. Szuwalski

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Słupsk, dnia 7 kwietnia 2016 r.

SKO.50.26.2016

OBWIESZCZENIE

Samorządowego Kolegium Odwoławczego

w Słupsku

Na podstawie art.54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz.U. z 2012r. poz. 270 ze zm)

zawiadamia się,

że skarga na decyzję Kolegium z dnia 16 lutego 2016r., Nr SKO.460.27.2016 orzekającą o:

1) uchyleniu decyzji Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 22 października 2015r. znak: GI.6220.9.19.2014/2015.WU,

2) uchyleniu postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 25 września 2015r. znak: RDOŚ-Gd-WOO.4242.18.2015.MS.5 i umorzeniu postępowania prowadzonego przez ten organ w przedmiocie uzgodnienia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie specjalistycznej chlewni produkującej prosięta o obsadzie 131 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 172/1 w obrębie ewidencyjnym Mydlita, Gmina Czarna Dąbrówka,

3) odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie specjalistycznej chlewni produkującej prosięta o obsadzie 131 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce 172/1 w obrębie geodezyjnym Mydlita, Gmina Czarna Dąbrówka.

wraz z odpowiedzią na skargę została przekazana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku.

Jednocześnie Kolegium informuje, iż w myśl przepisów art. 33 § 1a ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Autor. Andrzej Hałuzo

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROK 2015

=======================================================================================================================================================

Słupsk, dnia 28 grudnia 2015 r.

SKO.50.208.2015

OBWIESZCZENIE

Samorządowego Kolegium Odwoławczego

w Słupsku

 

Na podstawie art.54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz.U. z 2012r. poz. 270 ze zm)

zawiadamia się,

że skarga na postanowienie Kolegium z dnia 12 października 2015r., Nr SKO.460.237.2015 stwierdzające niedopuszczalność odwołania od decyzji Wójta Gminy Wicko z dnia 30 lipca 2015 r. nr RS.6220.1.2014 wydanej w porozumieniu z Burmistrzem Łeby ustalającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia mającego polegać na: Budowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Łeba – Białogarda wraz z budową obwodnicy w m. Wicko, wraz z odpowiedzią na skargę została przekazana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku.

Jednocześnie Kolegium informuje, iż w myśl przepisów art.33 § 1a ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Autor - Przemysław Szuwalski

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk dnia, 30 listopada 2015 r.

SKO.50.176.2015

OBWIESZCZENIE

Samorządowego Kolegium Odwoławczego

w Słupsku

Na podstawie art.54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz.U. z 2012r. poz. 270 ze zm)

zawiadamia się,

że skarga na decyzję Kolegium z dnia 9 marca 2015r., Nr SKO.460.7.2015 utrzymującą w mocy decyzję Wójta Gminy Kobylnica z dnia 12 stycznia 2015r., Nr GPŚ.6220.19.2013.PŚ ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn. „Uruchomienie wydobycia piasku ze złoża Kruszyna I na działkach nr 77/3, 77/4, 77/5 i 77/6 w obrębie geodezyjnym Kruszyna” wraz z odpowiedzią na skargę została przekazana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku.

Jednocześnie Kolegium informuje, iż w myśl przepisów  art.33 § 1a ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczono:

1. Biuletynu Informacji Publicznej SKO w Słupsku oraz na tablicy,

2. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Kobylnica,

3. W miejscu realizacji inwestycji Sołectwo Kruszyna.

Autor - Przemysław Szuwalski

 

Wytworzył:
Teresa Kostrzewińska
Udostępnił:
Teresa Kostrzewi?ska
(2015-11-30 12:03:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Teresa Kostrzewi?ska
(2016-12-12 11:50:18)

 
liczba odwiedzin: 465668

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X