☰ Menu
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku
Grafika zawierająca herb Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku

Poniedziałek 02.08.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacja o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 2016r.

_

Słupsk, dnia 21 grudnia 2016 r.

SKO.450.177.2016

 

Obwieszczenie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.), w drodze obwieszczenia,

ZAWIADAMIA STRONY

o wydaniu decyzji nr SKO.450.177.2016 z dnia 21 grudnia 2016 r., w sprawie ustalenia na rzecz Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego Sp. z o.o. w Czarnem lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie wodociągu rozdzielczego i sieci kanalizacyjnej na działkach 4/38, 4/37, 4/34, 4/36, 4/35, 54/4, 9/3, 9/11, 9/9, 9/8, 7/1, 14/4, 13, 76 obręb  Wyczechy, gm. Czarne. Wyżej wymienioną decyzją Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku uchyliło decyzję Burmistrza Czernego z dnia 7 listopada 2016 r. Nr 4.2016 zn. RIPiOŚ.6733.4.2016.RS  ustalającą lokalizację powyższej inwestycji i przekazało sprawę do ponownego rozpoznania.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Czarne. Z decyzją można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku.

Niniejsza informacja podlega umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Czarnego .

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor - Violetta Morasiewicz

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 21 listopada 2016 r.

SKO.450.153.2016

Obwieszczenie

      Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.), w drodze rozporządzenia,

ZAWIADAMIA STRONY

o wydaniu decyzji nr SKO.450.153.2016 z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia na rzecz T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej w miejscowości Piaszczyna na działce nr 67 obr. ew. Piaszczyna. Wyżej wymienioną decyzją Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku utrzymało w mocy decyzję Burmistrza Miastka z dnia 30 września 2016 r. Nr 013/2016, ustalająca lokalizację powyższej inwestycji.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim. Z decyzją można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku.

Niniejsza informacja podlega umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej SKO w Słupsku, na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Miastku

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji..

Autor - Andrzej Hałuzo

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 28 listopada 2016 r.

SKO.450.144.2016

Obwieszczenie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.), w drodze obwieszczenia,

ZAWIADAMIA STRONY

o wydaniu decyzji nr SKO.450.144.2016 z dnia 28 listopada 2016 r., w sprawie ustalenia na rzecz Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o. w Czersku lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, na działkach o nr ewid. 310, 194/17, 314/3, 194/16, 311, 312, 313/1, 314/1, 194/18 i 194/15, położonych w miejscowości Czersk, gm. Czersk. Wyżej wymienioną decyzją Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku uchyliło decyzję Burmistrza Czerska z dnia 18 sierpnia 2016 r. Nr 39cp/2016 (postępowanie znak: WG.6733.39.2016), i przekazało sprawę do ponownego rozpoznania organowi pierwszej instancji.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Czerska. Z decyzją można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku.

Niniejsza informacja podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Czersku, a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku.

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

      Autor- Andrzej Hałuzo

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Słupsk, dnia 7 grudnia 2016r.

SKO.450.60.2015

Obwieszczenie

        Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku,  działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 199 z późn. zm.),

zawiadamia strony:

o decyzji Kolegium Nr SKO.450.60.2015 z dnia 7 listopada 2016r. odmawiającej stwierdzenia nieważności decyzji nr RGKiRW 7331/6/06 z dnia  6 marca 2006r. wydanej przez Wójta Gminy Damnica w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowości Dębniczka, Budy i Bięcino

            Z treścią zawiadomienia oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Damnica oraz w sołectwach Dębniczka, Budy i Bięcino.

Informacja podlega umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsk oraz ogłoszeniu za pośrednictwem Wójta Gminy Damnica  (wywieszenie obwieszczenia: w Urzędzie Gminy Damnica oraz w sołectwach Debniczka, Budy i Bięcino).

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor – Anna Łońska-Wieczorkiewicz

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                                                                                                                                                 Słupsk, dnia 5 grudnia 2016r.

SKO.460.16.2016

Obwieszczenie

             Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku, działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 199 z późn. zm.),

zawiadamia strony: o decyzji Kolegium z dnia 4 października 2016r. Nr SKO.460.16.2016, uchylającej w całości decyzję Wójta Gminy Czarna Dąbrówka, z dnia 20 czerwca 2016r. znak: G.I.6220.14.12.2015.WU, w przedmiocie odmowy ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu inwentarskiego przeznaczonego do chowu brojlerów kurzych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 23, w miejscowości Kłosy, gmina Czarna Dąbrówka.

            Z treścią zawiadomienia oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Czarna Dąbrówka. 

Informacja podlega umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku oraz ogłoszeniu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Lęborka  ( wywieszenie obwieszczenia: w Urzędzie Gminy Czarna Dąbrówka  i zwrot do Kolegium po upływie wskazanego poniżej terminu).

 Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor: Izabela Baranowska                                                                              ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 21  października 2016 r.

SKO.450.146.2016

Obwieszczenie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.), w drodze obwieszczenia,

ZAWIADAMIA STRONY

o wydaniu decyzji nr SKO.450.146.2016 z dnia 21 października 2016 r., w przedmiocie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej: wieża o wysokości całkowitej do 44 mnpt, anteny nadawcze i radiolinii oraz urządzenia sterujące u podstawy wieży w szafach systemowych na działce nr 114/8 obręb Lubowidz, gm. Nowa Wieś Lęborska z wniosku spółki P4 Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. Wyżej wymienioną decyzją Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku uchyliło decyzję Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska nr 30/2016 z dnia 23 sierpnia 2016 r. znak: RRG.6733.30.2016 którą odmówiono ustalenia lokalizacji powyższej inwestycji.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Lęborska. Z decyzją można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku.

Niniejsza informacja podlega umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku.

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

  Autor - mgr inż. Violetta Morasiewicz

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Słupsk, dnia 26 października 2016 r.

SKO.450.150.2016

Obwieszczenie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.), w drodze obwieszczenia,

ZAWIADAMIA STRONY

o wydaniu decyzji nr SKO.450.150.2016 z dnia 26 października 2016 r., w  przedmiocie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej o objętości 2000 m2 z infrastrukturą podziemną na działce nr 148/2 oraz na części działek nr 148/1, 149/1 i 149/2 obręb 8 w Parku Chrobrego w Lęborku z wniosku spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością w Lęborku. Wyżej wymienioną decyzją Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku utrzymało w mocy decyzję Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 14 września 2016 r. znak: AR.6730.10.2016.J którą odmówiono ustalenia lokalizacji powyższej inwestycji.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Lęborka. Z decyzją można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku.

Niniejsza informacja podlega umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku.

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor - mgr inż. Violetta Morasiewicz

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Słupsk, dnia 7 listopada 2016 r.

SKO.450.117.2016

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku zawiadamia o decyzji nr SKO.450.117.2016 z dnia 7 listopada 2016 r. stwierdzającej wydanie z naruszeniem prawa decyzji Wójta Gminy Kobylnica z dnia 27 kwietnia 2012 r. nr GPŚ-PA.6733.1.2012.EM ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji celu publicznego związanej z: demontażem istniejącej linii 110 kV i budową w jej miejsce nowej linii wysokiego napięcia 110 kV relacji Słupsk - Wierzbięcino – Sławno, na odcinku od słupa nr 55 do słupa nr 83 na dz. nr 180, 112, 308, 109/2 obręb Dobrzęcino, dz. nr 1, 2, 3, 142, 143, 55, 60, 62, 63, 144, 145, 75/1, 76, 77, 153, 80, 125, 81, 82, 83, 157, 171, 102, 103, 104, 105, 173, 109 obręb Komorczyn, gm. Kobylnica.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium j.w. w godz. urzędowania.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie podaje się do publicznej wiadomości poprzez obwieszczenie:

  1. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kobylnica
  2. na tablicy ogłoszeń w m. Dobrzęcino, Komorczyn
  3. na tablicy ogłoszeń SKO w Słupsku oraz na stronie BIP Kolegium w Słupsku

Autor: mgr P. Szuwalski

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 10 października 2016 r.

SKO.450.145.2016

Obwieszczenie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.), w drodze obwieszczenia,

ZAWIADAMIA STRONY

o wydaniu decyzji nr SKO.450.145.2016 z dnia 10 października 2016 r., w sprawie ustalenia na rzecz Energa – Operator S.A. Oddziału w Koszalinie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej 0,4 kV wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 488, 482, 483, 11/12, 11/13 oraz 538 obr. Cewice. Wyżej wymienioną decyzją Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku utrzymało w mocy decyzję Wójta Gminy Cewice z dnia 25 sierpnia 2016 r. Nr ZI.6733.15.2016, ustalającą lokalizację powyższej inwestycji.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Cewice. Z decyzją można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku.

Niniejsza informacja podlega umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

  Autor - Andrzej Hałuzo         _______________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                          Słupsk, dnia 19 września 2016r.

SKO.450.131.2016

Obwieszczenie

             Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku, działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 199 z późn. zm.),

zawiadamia strony: o decyzji Kolegium z dnia 19 września 2016r. SKO.450.131.2016 uchylającej decyzję Wójta Gminy Tuchomie,  z dnia 15 lipca 2015r. nr 9/2015, znak: Nr RG.6733.9.2015, ustalającej warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie sieci wodociągowej Dm 63-110 na terenie działki nr 64, 72, 211, części działek nr 43 i 209 położonych w obrębie Ciemno, gmina Tuchomie, wydaną na wniosek Gminy Tuchomie

          Z treścią zawiadomienia oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Tuchomiu.

Informacja podlega umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsk oraz ogłoszeniu za pośrednictwem Wójta Gminy Tuchomie  (wywieszenie obwieszczenia: w Urzędzie Gminy w Tuchomiu i zwrot do Kolegium po upływie wskazanego poniżej terminu). Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji. 

Autor - Izabela Baranowska

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Słupsk, dnia 28 września 2016 r.

SKO.450.117.2016

Zawiadomienie

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) w związku z art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku zawiadamia o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Wójta Gminy Kobylnica z dnia 27 kwietnia 2012 r. nr GPŚ-PA.6733.1.2012.EM ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji celu publicznego związanej z: demontażem istniejącej linii 110 kV i budową w jej miejsce nowej linii wysokiego napięcia 110 kV relacji Słupsk - Wierzbięcino – Sławno, na odcinku od słupa nr 55 do słupa nr 83 na dz. nr 180, 112, 308, 109/2 obręb Dobrzęcino, dz. nr 1, 2, 3, 142, 143, 55, 60, 62, 63, 144, 145, 75/1, 76, 77, 153, 80, 125, 81, 82, 83, 157, 171, 102, 103, 104, 105, 173, 109 obręb Komorczyn, gm. Kobylnica.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Strony mogą, w terminie czternastu dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia, wypowiedzieć się w sprawie zebranego materiału dowodowego.

Strony mogą zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym oraz składać wnioski w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku ul. Jana Pawła II 1 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 – 15:30 (zalecane telefoniczne uzgodnienie terminu).

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania podaje się do publicznej wiadomości poprzez obwieszczenie:

  1. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kobylnica
  2. na tablicy ogłoszeń w m. Dobrzęcino, Komorczyn
  3. na tablicy ogłoszeń SKO w Słupsku oraz na stronie BIP Kolegium w Słupsku

Autor: mgr Przemysław Szuwalski

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Słupsk, dnia 15.07. 2016 r.

SKO.450.56.2016

Obwieszczenie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku,  działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 199 z późn. zm.),

zawiadamia strony:

o postanowieniu Kolegium nr SKO.450.56.2016 z dnia 15 lipca 2016 r., wydanego na skutek rozpoznania zażalenia spółki Electronic Control Systems S.A. z siedzibą w Balicach k. Krakowa reprezentowaną przez pełnomocnika Piotra Szymańskiego na postanowienie z dnia 04.03.2016 r. Wójta Gminy Potęgowo w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wolnostojącego masztu telekomunikacyjnego SKOROWO 2, na terenie działki oznaczonej ewidencyjnie nr 68/1 w obrębie Skórowo Nowe z wniosku Elektronic Control Systems S.A. z siedzibą w Balicach k. Krakowa, w ramach którego:

utrzymano w mocy zaskarżone postanowienie.

            Z treścią postanowienia oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Potęgowie.

Informacja podlega umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsk oraz ogłoszeniu za pośrednictwem Wójta Gminy Potęgowo (wywieszenie obwieszczenia: w Urzędzie Gminy Potępowo i zwrot do Kolegium po upływie wskazanego poniżej terminu).

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Zawiadomienie podlega umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku.

Autor - Martyna Felczak Węcławska

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SKO.450.28.2016                                                                                                                                                                                            

Słupsk, dnia 09 czerwca 2016r.

Obwieszczenie

         Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku, stosownie do treści art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 778 z późn. zm.)

zawiadamia strony:

o decyzji z dnia 11 marca 2016r. Nr SKO.450.28.2016, mocą której została uchylona w całości decyzja Kolegium z dnia 20 stycznia 201r. Nr SKO.450.73.2015 o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy Ustka z dnia 27 maja 2009r. Znak G.BD.7331-37/09 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie stacji elektroenergetycznej – rozdzielni 30/110 kV, zlokalizowanej na działce nr 426 obręb geodezyjny Starkowo gm. Ustka. Jednocześnie wyżej wskazaną decyzją z dnia 11 marca 2016r. Kolegium orzekło, że decyzja Wójta Gminy Ustka z dnia 27 maja 2009r. została wydana z naruszeniem prawa.

            W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Urzędzie Gminy Ustka, ul. Dunina 24, 76 – 270 Ustka, w godzinach pracy urzędu w ciągu 14 dni, licząc od daty podania powyższej informacji do publicznej wiadomości.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze zawiadomienie  - informacja zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez:

- zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej SKO w Słupsku,

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędu Gminy Ustka, ul. Dunina 24, 76 – 270 Ustka.

Autor – Marek Janta Lipiński

___________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                  Słupsk, dnia 7 czerwca 2016r.

SKO.450.34.2016

Obwieszczenie

           Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku, działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 199 z późn. zm.),

zawiadamia strony: o decyzji Kolegium z dnia 24 marca 2016r. Nr SKO.450.34.2016  utrzymującej w mocy decyzję Burmistrza Miasta Lęborka, z dnia 28 stycznia 2016r. znak: AR.6733.16.2015.J w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowę elektroenergetycznej stacji kontenerowej 15/0,4 kV wraz z dowiązaniami do sieci SN  i nN na działce nr 6/4, położonej w Lęborku przy ul. Abrahama 19, dla której prowadzona jest księga wieczysta SL1L/00023985/8, wydana na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A z siedzibą  w Gdańsku Oddział w Koszalinie.

            Z treścią zawiadomienia oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Lęborku.

Informacja podlega umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsk oraz ogłoszeniu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Lęborka  (wywieszenie obwieszczenia: w Urzędzie Miasta Lęborka i zwrot do Kolegium po upływie wskazanego poniżej terminu).

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji. 

Autor: Izabela Baranowska

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 18.03 2016 r.

SKO.450.107.2015

Obwieszczenie

     Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku,  działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 199 z późn. zm.),

zawiadamia strony:

o decyzji Kolegium nr SKO.450.107.2015 z dnia 02 grudnia 2015 r., wydanej na skutek rozpoznania odwołania spółki EKOCENZUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo - akcyjna z siedzibą w Pieniężnie od decyzji Burmistrza Czerska z dnia 22.09.2015 r. nr 27cp/2015  (znak: WG.6733.27.2015) w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji transformatorowej kompaktowej wraz z budową sieci kablowej nn 04 kV na działkach  nr ewid. 1410, 1411, 1412, 1413/1, 1416/1, 1416/2, 1416/3, 1417, 1422/1, 1422/2, 1424/1, 1424/7, 1426/3, 1427/1, 1428/3, 1429/4, 1430/4, 2341, 1432/3, 1433/7, 1433/8, 1434/4, 2336, 1434/2, 1435/2, 1436/11, 1436/13, 1436/14, 1436/15, 1436/16, 1484/3, 379/6  położonych w miejscowości Czersk, gm. Czersk, w ramach której uchylono w całości zaskarżoną decyzję i przekazano sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

            Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Czersku.

Informacja podlega umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsk oraz ogłoszeniu za pośrednictwem Burmistrza Czerska (wywieszenie obwieszczenia: w Urzędzie Miejskim w Czersku i zwrot do Kolegium po upływie wskazanego poniżej terminu).

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor – Martyna Felczak - Wencławska

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                           

SKO.450.79.2015                                                                

Słupsk, dnia 02 marca 2016r

Obwieszczenie

         Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku, stosownie do treści art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity. Dz. U. z 2015r. poz. 199 z późn. zm.) zawiadamia strony o decyzji Kolegium:

Nr SKO.450.79.2015 z dnia 18 grudnia 2015r. uchylającej w całości i przekazującej do ponownego rozpatrzenia decyzję wydaną przez Wójta Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 20 sierpnia 2015r. Nr PP.6733.3.2014 o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 nr SLU0401D (składającej się z wieży kratowej typ BOT-EZ H = 48 m z systemem antenowym i urządzeniami sterowania u podstawy wieży) w miejscowości Dębnica Kaszubska na działce nr 424/1.

            W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska, ul. Zjednoczenia 16a, w godzinach pracy urzędu w ciągu 14 dni, licząc od daty podania powyższej informacji do publicznej wiadomości.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze zawiadomienie  - informacja zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez:

- zamieszczenie na stronie internetowej Biuletyny Informacji Publicznej SKO w Słupsku,

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska przy ul. Zjednoczenia 16a,

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Dębnica Kaszubska                                            

Autor: Marek Janta Lipiński

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 17.02 2016 r.

SKO.450.106.2015

Obwieszczenie

        Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku,  działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 199 z późn. zm.),

zawiadamia strony:

o postanowieniu Kolegium nr SKO.450.106.2015 z dnia 02 grudnia 2015 r., wydanego na skutek rozpoznania zażalenia spółki Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie na postanowienie z dnia 28 października 2015 r. Burmistrza Bytowa (GP.6733.30.2015.KT) w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego do czasu uzupełnienia wniosku o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach oraz zobowiązania wnioskodawcy do uzupełnienia wniosku o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji, w ramach którego:

  1. utrzymano w mocy w całości pkt 1 postanowienia,
  2. uchylono w całości pkt 2 postanowienia,
  3. wezwano wnioskodawcę - spółkę Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, do wystąpienia w terminie 30 dni od dnia doręczenia postanowienia do właściwego organu w celu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na części działki nr 2/1 w obrębie Niezabyszewo, gm. Bytów.      

            Z treścią postanowienia oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Bytowie.

Informacja podlega umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsk oraz ogłoszeniu za pośrednictwem Burmistrza Bytowa (wywieszenie obwieszczenia: w Urzędzie Miejskim w Bytowie i zwrot do Kolegium po upływie wskazanego poniżej terminu).

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor – Martyna Felczak - Wencławska

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 10 luty 2016 r.

SKO.450.88.2015

Obwieszczenie

             Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku,  działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 199 z późn. zm.),

zawiadamia strony:

o decyzji Kolegium nr SKO.450.88.2015 z dnia 22 października 2015 r. utrzymującej w mocy zaskarżoną decyzję Wójta Gminy Chojnice znak BM.6733.2.9.2015 z dnia 01.09.2015 r. o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia do zasilenia działki nr 804/29 na terenie działek nr 806/5, 804/29 położonych w miejscowości Małe Swornegacie, gm. Chojnice.

            Z treścią zawiadomienia oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Chojnice.

Informacja podlega umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsk oraz ogłoszeniu za pośrednictwem Wójta Gminy Chojnice (wywieszenie obwieszczenia: w Urzędzie Gminy Chojnice i zwrot do Kolegium po upływie wskazanego poniżej terminu).

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor – Martyna Felczak - Wencławska

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 27 stycznia 2016 r.

SKO.450.40.2015

Obwieszczenie

        Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku,  działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 199 z późn. zm.),

zawiadamia strony:

o decyzji Kolegium Nr SKO.450.40.2015 z dnia 09 października 2016 r. utrzymującej w mocy zaskarżoną decyzję Wójta Gminy Tuchomie nr 3/2015z dnia 21.04.2015 r. o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii elektroenergetycznej niskiego napięcia 04-0391-200 kolidującej z budową dwutorowej linii elektroenergetycznej 400kV Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo na działce nr 26 położonej w Masłowicach Trzebiatkowskich gm. Tuchomie.

            Z treścią zawiadomienia oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Tuchomie.

Informacja podlega umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsk oraz ogłoszeniu za pośrednictwem Wójta Gminy Tuchomie (wywieszenie obwieszczenia: w Urzędzie Gminy Tuchomie i zwrot do Kolegium po upływie wskazanego poniżej terminu ).

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor – Martyna Felczak - Wencławska

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 22 stycznia 2016r.

SKO.450.73.2015

 

Obwieszczenie

        Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku,  działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 199 z późn. zm.),

zawiadamia strony:

o decyzji Kolegium Nr SKO.450.73.2015 z dnia 20 stycznia 2016r. odmawiającej stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy Ustka o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji elektroenergetycznej – rozdzielni 30/110 kV zlokalizowanej na działce nr 426 obręb geod. Starkowo, gm. Ustka, w związku z planowaną budową turbin wiatrowych.

            Z treścią zawiadomienia oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Ustka.

Informacja podlega umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsk oraz ogłoszeniu za pośrednictwem Wójta Gminy Ustka  (wywieszenie obwieszczenia: w Urzędzie Gminy Ustka).

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor – Anna Łońska-Wieczorkiewicz

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

Wytworzył:
Teresa Kostrzewińska
(2016-01-26)
Udostępnił:
Teresa Kostrzewi?ska
(2016-01-26 13:32:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Teresa Kostrzewi?ska
(2017-01-10 14:57:31)

 
liczba odwiedzin: 465589

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X