☰ Menu
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku
Grafika zawierająca herb Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku

Poniedziałek 02.08.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacja o środowisku i jego ochronie w 2016r.

Słupsk, dnia 21 grudnia 2016 r.

SKO.460.24.2016

Obwieszczenie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku działając na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 353 ze zm.):

INFORMUJE SPOŁECZEŃSTWO

o wydaniu decyzji nr SKO.460.24.2016 z dnia 21 grudnia 2016 r., w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na „powierzchniowym wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego Skowarnki III”. Mocą w/w decyzji orzeczono o uchyleniu decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 10 listopada 2016 r., nr RRL.6220.03.2016.D.F-K odmawiającej ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla inwestycji j/w.

            Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Debrzno. Z treścią decyzji można zapoznać się w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Słupsku.

Niniejsza informacja podlega umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Debrzno.

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor - Andrzej Hałuzo

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 21 grudnia 2016 r.

SKO.460.20.2016

Obwieszczenie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku działając na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 353 ze zm.):

INFORMUJE SPOŁECZEŃSTWO

o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy Słupsk z dnia 16 listopada 2009 r. znak: OS-7624-6/13/2009, w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej Warblewo, składającej się z 17 siłowni o mocy 2,0 MW każda, wraz z niezbędną infrastrukturą, na terenie gmin Słupsk i Damnica.

           Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 830 do 1430. W terminie 30 dni zainteresowane osoby mogą zgłaszać na piśmie uwagi i wnioski w sprawie.

 

Niniejsza informacja podlega umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Słupsk oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Warblewo.

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor - Andrzej Hałuzo

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Słupsk, dnia 28 listopada 2016 r.

SKO.50.165.2016

Obwieszczenie

Na podstawie art. 33 § 1a oraz art.54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz.U. z 2016r. poz. 718 ze zm.)

zawiadamia się,

o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku nr SKO.460.11.2016 z dnia 14 września 2016 r., mocą której orzeczono o:

  1. uchyleniu decyzji Wójta Gminy Główczyce  z dnia 1 czerwca 2016 r. znak: PP.6220.4.2013 w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa 13 elektrowni wiatrowych o mocy do 39 MW wraz z niezbędną infrastrukturą elektroenergetyczną, drogami dojazdowymi i placami manewrowymi, realizowanego na terenie gmin: Główczyce, Damnica i Słupsk”, polegającego na budowie 12 elektrowni wiatrowych o mocy ok. 3,3 MW każda, wraz z niezbędną infrastrukturą elektroenergetyczną, drogami dojazdowymi i placami manewrowymi realizowanego na terenie gmin: Główczyce, Damnica i Słupsk i o przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania organowi pierwszej instancji,
  2. uchyleniu postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 19 stycznia 2016 r. znak: RDOŚ-Gd-WOO.4242.64.2015.JP.7 i umorzeniu postępowania wpadkowego wszczętego z wniosku Wójta Gminy Główczyce z dnia 26 czerwca 2015 r. w przedmiocie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa 13 elektrowni wiatrowych o mocy do 39 MW wraz z niezbędną infrastrukturą elektroenergetyczną, drogami dojazdowymi i placami manewrowymi, realizowanego na terenie gmin: Główczyce, Damnica i Słupsk”.

Jednocześnie Kolegium informuje, iż w myśl przepisu art. 33 § 1a ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Podlega obwieszczeniu:

1. BIP SKO w Słupsku oraz na tablicy informacyjnej SKO w Słupsku,

2. tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Główczyce, Urzędu Gminy Damnica, Urzędu Gminy Słupsk

Autor - Andrzej Hałuzo

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SKO.460.35.2015      

Słupsk, dnia 14 listopada 2016 roku

Obwieszczenie

        Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku, działając na podstawie art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 353)

zawiadamia strony:

o decyzji stwierdzającej wydanie decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Słupsku nr SKO.41/V-8635/51/10 z dnia 23 sierpnia 2010 roku odmawiającej stwierdzenia nieważności decyzji nr 05/09 Wójta Gminy Ustka z dnia 18 czerwca 2009 roku
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu elektrowni wiatrowych U2 Możdżanowo - Starkowo” z naruszeniem prawa.          

Informacja podlega umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsk oraz ogłoszeniu za pośrednictwem Wójta Gminy Ustka (wywieszenie obwieszczenia: w Urzędzie Gminy Ustka i zwrot do Kolegium po upływie wskazanego poniżej terminu).

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor: Katarzyna Ścigała

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SKO.460.10.2016                                                                                                                                                                                                             Słupsk, dnia 26 października 2016 r.
 

OBWIESZCZENIE

             Niniejszym działając na podstawie art. 61 § 4 k.p.a. w zw. z art. 157 § 1 i 2 k.p.a.,  oraz art. 49 k.p.a. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku informuje strony, że w dniu 26 października 2016 r. zostało wszczęte na wniosek p. Pawła Wasilewskiego postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy Ustka z dnia 3 października 2011 r. Nr 13/08 (postępowanie znak: GOŚ.7625-13/60/08/09/10/11) w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni wiatrowych U1 Duninowo – Pęplino wraz z infrastrukturą towarzyszącą – Gmina Ustka.

            W terminie 21 dni od dnia upływu 14 - dniowego terminu publikacji niniejszego obwieszczenia, strony mogą składać pisemne wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie, poprzez przesłanie ich za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiste złożenie w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku.

Autor - Andrzej Hałuzo

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SKO.460.10.2016                                                                      

Słupsk, dnia 26 października 2016 r.
 

OBWIESZCZENIE O
POSTĘPOWANIU Z UDZIAŁEM SPOŁECZEŃSTWA

            Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku informuje społeczeństwo że w dniu 26 października 2016 r. zostało wszczęte na wniosek p. Pawła Wasilewskiego postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy Ustka z dnia 3 października 2011 r. Nr 13/08 (postępowanie znak: GOŚ.7625-13/60/08/09/10/11) w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni wiatrowych U1 Duninowo – Pęplino wraz z infrastrukturą towarzyszącą – Gmina Ustka.

            W terminie 21 dni od dnia upływu 14 - dniowego terminu publikacji niniejszego obwieszczenia, zainteresowane osoby mogą składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie, poprzez przesłanie ich za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiste złożenie w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku.

Autor - Andrzej Hałuzo                                                     

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 12 października 2016 r.

SKO.460.9.2016

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TERMINU
ROZPATRZENIA SPRAWY

W związku ze zleceniem Burmistrzowi Miasta Lęborka przeprowadzenia dodatkowego postępowania dowodowego w sprawie dotyczącej ustalenia na wniosek
p. Janusza Gruszczyńskiego środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia PN: „Stacja demontażu pojazdów przy ul. Słupskiej 18, na działkach o nr 302/100, 302/348 i 302/34, w obrębie 6 na terenie miasta Lęborka” Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku informuje, że w/w sprawa zostanie rozpatrzona przez organ odwoławczy w terminie do dnia 7 listopada 2016 r.

Otrzymują:
- p. Janusz Gruszczyński
- Burmistrz Miasta Lęborka
- pozostałe strony obwieszczeniem:
   * na tablicy ogłoszeń SKO w Słupsku
   * w BIP SKO w Słupsku
   * na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Lęborka

Autor - Andrzej Hałuzo
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Słupsk, dnia 14 września 2016 r.

SKO.460.11.2016

Obwieszczenie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku działając na podstawie art. 21 i art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 353):

INFORMUJE SPOŁECZEŃSTWO

o wydaniu decyzji nr SKO.460.11.2016 z dnia 14 września 2016 r., w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa 13 elektrowni wiatrowych o mocy do 39 MW wraz z niezbędną infrastrukturą elektroenergetyczną, drogami dojazdowymi i placami manewrowymi, realizowanego na terenie gmin: Główczyce, Damnica i Słupsk”, polegającego na budowie 12 elektrowni wiatrowych o mocy ok. 3,3 MW każda, wraz z niezbędną infrastrukturą elektroenergetyczną, drogami dojazdowymi i placami manewrowymi realizowanego na terenie gmin: Główczyce, Damnica i Słupsk”. Mocą w/w decyzji orzeczono o:

  1. uchyleniu decyzji Wójta Gminy Główczyce  z dnia 1 czerwca 2016 r. znak: PP.6220.4.2013 w całości i przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania organowi pierwszej instancji,
  2. uchyleniu postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 19 stycznia 2016 r. znak: RDOŚ-Gd-WOO.4242.64.2015.JP.7 i umorzeniu postępowania wpadkowego wszczętego z wniosku Wójta Gminy Główczyce z dnia 26 czerwca 2015 r. w przedmiocie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa 13 elektrowni wiatrowych o mocy do 39 MW wraz z niezbędną infrastrukturą elektroenergetyczną, drogami dojazdowymi i placami manewrowymi, realizowanego na terenie gmin: Główczyce, Damnica i Słupsk”.

            Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Główczyce. Z treścią decyzji można zapoznać się w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Słupsku.

Niniejsza informacja podlega umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Główczyce, Urzędu Gminy Słupsk oraz Urzędu Gminy Damnica oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach: Żoruchowo, Żelkowo m. Zgojewo, Drzeżewo – Lipno (Gmina Główczyce), Kukowo (Gmina Słupsk), Bięcino i Święcichowo (Gmina Damnica)

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor - Andrzej Hałuzo

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Słupsk, dnia 25 sierpnia 2016 r.

SKO.460.13.2016

Obwieszczenie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku działając na podstawie art. 21 i art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353):

INFORMUJE SPOŁECZEŃSTWO

- o decyzji Kolegium nr SKO.460.13.2016 z dnia 15 lipca 2016 r. utrzymującej w mocy decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 12 czerwca 2015 r. w przedmiocie uzgodnienia realizacji przedsięwzięcia realizowanego na działkach nr 162/2 i 167 obręb Dąbrówno, gmina Potęgowo i określenia warunków jej realizacji oraz uchylającej decyzję Wójta Gminy Potęgowo z dnia 15 czerwca 2016 r., nr 5/2016, znak ZP.6220.9.2014 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn: Eksploatacja złoża piasku „Dąbrówno”;

      Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Potęgowo. Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku.

Niniejsza informacja podlega umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej SKO w Słupsku, na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, w miejscu realizacji inwestycji oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Potęgowie.

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.
Autor - Maciej Cieszyński

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SKO.460.11.2016                                                                                                                                                                                                                        

Słupsk, dnia 3 sierpnia 2016 r.
 

Obwieszczenie

                  W związku z wpływem w dniu 28 czerwca 2016 r.  odwołania Megawatt Polska sp. z o.o. od decyzji Wójta Gminy Główczyce z dnia 1 czerwca 2016r. znak: PP.6220.4.2013 w przedmiocie ustalenia na wniosek Eco – Wind Construction S.A. środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. „Budowa 13 elektrowni wiatrowych o mocy do 39 MW wraz z niezbędną infrastrukturą elektroenergetyczną, drogami dojazdowymi i placami manewrowymi, realizowanego na terenie gmin: Główczyce, Damnica i Słupsk” - Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku informuje, że ze względu na zawiłość i stopień skomplikowania sprawy, na mocy art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm.)  przedłuża się  termin rozpatrzenia odwołania do dnia 15 września 2016r.

Autor: Andrzej Hałuzo                                                                                                                                                                                                                                                 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 4 sierpnia 2016 r.

SKO.460.12.2016

Obwieszczenie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku działając na podstawie art. 21 i art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353):

INFORMUJE SPOŁECZEŃSTWO

  • o decyzji Kolegium nr SKO.460.12.2016 z dnia 2 sierpnia 2016 r. umarzającej postępowanie odwoławcze w sprawie decyzji Burmistrza Czerska z dnia 16 czerwca 2016 r. znak WR.6220.15.2016, mocą której orzeczono realizację przedsięwzięcia - inwestycji polegającej na „Budowie farmy fotowoltaicznej Czersk I o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Łąg-Kolonia, gmina Czersk, powiat chojnicki, województwo pomorskie” i stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wraz z określeniem warunków realizacji przedsięwzięcia.

      Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Czersku. Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku.

Niniejsza informacja podlega umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej SKO w Słupsku, na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, w miejscu realizacji inwestycji oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Czersku.

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor - Maciej Cieszyński

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 15 lipca 2016 r.

SKO.460.6.2016

Obwieszczenie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku działając na podstawie art. 21 i art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353):

INFORMUJE SPOŁECZEŃSTWO

- o decyzji Kolegium nr SKO.460.6.2016 z dnia 15 lipca 2016 r.  uchylającej decyzję Burmistrza Miastka z dnia 5 lutego 2016 r. znak WGN.6220.4.28.2014/2015.JG, mocą której ustalono p. Pawłowi Rycerzowi środowiskowe uwarunkowania w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Budowa kurnika na dz. nr 337/4 obręb Pasieka, gmina Miastko”.

     Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Miastku. Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku.

Niniejsza informacja podlega umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej SKO w Słupsku, na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, w miejscu realizacji inwestycji oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Miastku.

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor - Andrzej Hałuzo

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 15 lipca 2016 r.

SKO.460.9.2016

Obwieszczenie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku działając na podstawie art. 21 i art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353):

INFORMUJE SPOŁECZEŃSTWO

- o postanowieniu nr SKO.460.9.2016 z dnia 15 lipca 2016 r. w przedmiocie przeprowadzenia przez Burmistrza Lęborka dodatkowego postępowania dowodowego w sprawie ustalenia na wniosek p. Janusza Gruszczyńskiego środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Stacja demontażu pojazdów przy ul. Słupskiej 18 w Lęborku, na działkach nr 302/100, 302/48 oraz 302/34 w obrębie 6 na terenie miasta Lęborka”.

        Z treścią postanowienia oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Lęborka. Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku.

Niniejsza informacja podlega umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej SKO w Słupsku, na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, w miejscu realizacji inwestycji oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Lęborka.

       Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor - Andrzej Hałuzo

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Słupsk, dnia 15 lipca 2016 r.

SKO.460.9.2016

Obwieszczenie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w drodze obwieszczenia

ZAWIADAMIA STRONY

o wydaniu postanowienia SKO.460.9.2016 z dnia 15 lipca 2016 r. w przedmiocie przeprowadzenia przez Burmistrza Lęborka dodatkowego postępowania dowodowego w sprawie ustalenia na wniosek p. Janusza Gruszczyńskiego środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Stacja demontażu pojazdów przy ul. Słupskiej 18 w Lęborku, na działkach nr 302/100, 302/48 oraz 302/34 w obrębie 6 na terenie miasta Lęborka”.

            Z treścią postanowienia oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Lęborka. Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku.

Niniejsza informacja podlega umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej SKO w Słupsku, na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, w miejscu realizacji inwestycji oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Lęborka.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor - Andrzej Hałuzo

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Słupsk, dnia 18 lipca 2016 r.

SKO.460.30.2015

Obwieszczenie

Działając na podstawie art. 21 oraz art. 74 ust. 3 i art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016r., poz.353) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku zawiadamia strony postępowania oraz informuje społeczeństwo

- o decyzji nr SKO.460.30.2015 z dnia 11 lipca 2016 r. orzekającej o:

1. uchyleniu decyzji nr WGN.6220.12.2012.JG z dnia 27 listopada 2012 r. Burmistrza Miastka o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie wytwórni mas bitumicznych, w m. Łodzierz, na działce 25/2 obr. Węgorzynko 0029 w gm. Miastko i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia.

2. umorzeniu postępowania odwoławczego co do części osób wnoszących odwołanie zbiorowe.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie BIP oraz tablicy informacyjnej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miastka oraz w pobliżu miejsca planowanej inwestycji (m. Łodzierz).

Z treścią decyzji można zapoznać się w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Słupsku, ul. Jana Pawła II 1, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.

Autor - Przemysław.Szuwalski

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Słupsk, dnia 30 maja 2016 r.

SKO.460.24.2015

Obwieszczenie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku, stosownie do art. 153, art. ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1235) oraz art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 Nr 25, poz. 150 ze zm.; aktualnie t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 672) informuje społeczeństwo o decyzji Kolegium:

- nr SKO.460.24.2015 z dnia 19 maja 2016 r. utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Damnica nr PP.6200.3.2014 z dnia 11 czerwca 2014 r. o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na:

„Budowie jazu na rzece Łupawie w miejscowości Damno na potrzeby malej elektrowni wodnej o mocy docelowej 300 kW, zlokalizowanego na działce nr 220, stanowiącej wody płynące oraz na działkach nr 211/3, 211/4, 211/5, 212, 213, 215, 216, 217/1, 194/813 (obręb geodezyjny Damno) oraz na działkach nr 198/1L, 199/1L, 199/2L, 199/3L. 200/1L., 200/213, 207/3L, 207/SL, 207/6L i 216/3L (obręb geodezyjny Damnica Leśnictwo) w gminie Damnica.”

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze informacja zostaje podana do publicznej wiadomości przez:

  • zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej SKO w Słupsku
  • wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Damnica,
  • wywieszenie w miejscu realizacji inwestycji, na tablicy ogłoszeń sołectwa Damno oraz Damnica

Autor - Przemysław Szuwalski

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 19 maja 2016 r.

SKO.460.30.2015

Obwieszczenie

Działając na podstawie art. 21 oraz art. 74 ust. 3 i art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016r., poz.353) w związku z art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku zawiadamia przed wydaniem decyzji środowiskowej o zebraniu materiału dowodowego oraz o przedłużeniu terminu rozpatrzenia odwołania od decyzji
nr WGN.6220.12.2012.JG z dnia 27 listopada 2012 r. Burmistrza Miastka wydanej w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie wytwórni mas bitumicznych, w m. Łodzierz, na działce 25/2 obr. Węgorzynko 0029 w gm. Miastko.

Przewidywany termin rozpatrzenia odwołania ustala się na 11 lipca 2016 r.

Kolegium działając na podstawie art. 10 § 1 Kpa zawiadamia strony postępowania, że w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia mają możliwość zapoznania się i wypowiedzenia się, co do zebranych w postępowaniu odwoławczym dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w siedzibie SKO w Słupsku, ul. Jana Pawła II 1, w godz. od 8:00do15:00 – po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu dostępności akt (tel. 59 842-73-05).

Zawiadomienie uważa się za doręczone i skuteczne po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie BIP oraz tablicy informacyjnej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miastka oraz w pobliżu miejsca planowanej inwestycji (m. Łodzierz).

Autor – P. Szuwalski

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Słupsk, dnia 20 kwietnia 2015r.

SKO.460.32.2015

Obwieszczenie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku działając na podstawie art. 21 i art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 353):

INFORMUJE SPOŁECZEŃSTWO

- o decyzji nr SKO.460.32.2015 z dnia 20 kwietnia 2015r. orzekającej o:

1) uchyleniu decyzji Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 30 listopada 2015 r. znak: OŚG.6220.26.2011.P w przedmiocie ustalenia na wniosek p. Janusza Gruszczyńskiego środowiskowych uwarunkowań dla inwestycji polegającej na budowie punktu skupu surowców wtórnych na działkach o nr 302/100 i 302/101 w obrębie 6 na terenie miasta Lęborka,

2) umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla inwestycji polegającej na budowie punktu skupu surowców wtórnych na działkach o nr 302/100 i 302/101 w obrębie 6 na terenie miasta Lęborka.

            Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Lęborka. Z treścią decyzji można zapoznać się w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Słupsku.

Niniejsza informacja podlega umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, jak również w miejscu planowanej inwestycji.

          Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor - Andrzej Hałuzo

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SKO.460.3.2016                                                                  

Słupsk, dnia 20 kwietnia 2016r

Obwieszczenie

         Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku, stosownie do treści art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.) informuje, o wydaniu decyzji z dnia 24 marca 2016r. Nr SKO.460.3.2016 mocą której została uchylona w całości decyzja Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 18 grudnia 2015r. Nr G.I.6220.13.15.2015.WU o ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ośmiu obiektów inwentarskich przeznaczonych do chowu drobiu oraz budynkiem socjalno– magazynowym z wiatą magazynową” na działce o numerze ewidencyjnym 115, obręb geodezyjny Rokiciny, Gmina Czarna Dąbrówka, powiat bytowski, województwo pomorskie o liczbie stanowisk 400.000 tj. 1.600 DJP (w jednym cyklu) i środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na „wykonaniu urządzeń wodnych służących do poboru wody podziemnej z utworów czwartorzędowych” w działce o nr ewidencyjnym 115 obręb geodezyjny Rokiciny, gmina Czarna Dąbrówka, powiat bytowski, województwo pomorskie. Jednocześnie wyżej wskazaną decyzją Kolegium uchyliło zaskarżone postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 22 września 2015r. znak: RDOŚ-Gd-WOO.4242.149.2014.MJ.8 o uzgodnieniu realizacji przedsięwzięcia o uzgodnieniu realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie ośmiu obiektów inwentarskich do chowu drobiu oraz budynkiem socjalno- magazynowym z wiatą magazynową:" na działce o numerze ewidencyjnym 115, obręb geodezyjny Rokiciny, Gmina Czarna Dąbrówka.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze zawiadomienie  - informacja zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez:

- zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej SKO w Słupsku,

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia.

Autor: Izabela Baranowska

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Słupsk, dnia 16 marca 2016r.

SKO.460.33.2016

Obwieszczenie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku działając na podstawie art. 21 i art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.):

INFORMUJE SPOŁECZEŃSTWO

o decyzji nr SKO.460.33.2016 z dnia 16 marca 2016r. orzekającej o:

1) uchyleniu w całości decyzji Wójta Gminy Słupsk z dnia 17 listopada 2015r. znak OS.6220.17.9.2015, orzekającej o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa zbiornika wodnego na działce 110/1 w Bydlinie”,

2) uchyleniu postanowienia Wójta Gminy Słupsk z dnia 31 sierpnia 2015r. znak: OS.6220.17.4.2015 orzekającego o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa zbiornika wodnego na działce 110/1 w Bydlinie”,

3) odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa zbiornika wodnego na działce 110/1 w Bydlinie”.

            Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Słupsk. Z treścią decyzji można zapoznać się w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Słupsku.

Niniejsza informacja podlega umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Słupsk, jak również w miejscu planowanej inwestycji.

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.
Autor - Andrzej Hałuzo

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SKO. 460.35.2015                                                                 

Słupsk, dnia 3 marca 2016 roku

Obwieszczenie

        Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku, działając na podstawie art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 1235 ze zm.)

zawiadamia strony:

o postanowieniu o wznowieniu postępowania w sprawie zakończonej ostateczną decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku nr SKO.41/V-8635/51/10 z dnia
23 sierpnia 2010 roku odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji nr 05/09 Wójta Gminy Ustka z dnia 18 czerwca 2009 roku o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu elektrowni wiatrowych U2 Możdżanowo-Starkowo” wydanej na wniosek Green-Power sp. z o.o. w Słupsku.

            Informacja podlega umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsk oraz ogłoszeniu za pośrednictwem Wójta Gminy Ustka (wywieszenie obwieszczenia: w Urzędzie Gminy Ustka i zwrot do Kolegium po upływie wskazanego poniżej terminu).

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor – Katarzyna Ścigała

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Słupsk, dnia 16 lutego 2016r.

SKO.460.27.2015

Obwieszczenie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku działając na podstawie art. 21 i art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.):

INFORMUJE SPOŁECZEŃSTWO

o decyzji nr SKO.460.27.2015 z dnia 16 lutego 2016r. orzekającej o:

1) uchyleniu decyzji Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 22 października 2015r. znak: GI.6220.9.19.2014/2015.WU, w przedmiocie określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji inwestycji polegającej na budowie specjalistycznej chlewni produkującej prosięta o obsadzie 131 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 172/1 o obrębie ewidencyjnym Mydlita, Gmina Czarna Dąbrówka.

2) uchyleniu postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku  z dnia 25 września 2015r. znak: RDOŚ-Gd-WOO.4242.18.2015.MS.5 w przedmiocie uzgodnienia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie specjalistycznej chlewni produkującej prosięta o obsadzie 131 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 172/1 w obrębie ewidencyjnym Mydlita, Gmina Czarna Dąbrówka,

3) odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie specjalistycznej chlewni produkującej prosięta o obsadzie 131 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce 172/1 w obrębie geodezyjnym Mydlita, Gmina Czarna Dąbrówka.

            Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Czarna Dąbrówka. Z treścią decyzji można zapoznać się w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Słupsku.

Niniejsza informacja podlega umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka, jak również w miejscu planowanej inwestycji.

Autor: Andrzej Hałuzo

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wytworzył:
Teresa Kostrzewińska
(2016-02-23)
Udostępnił:
Teresa Kostrzewi?ska
(2016-02-23 11:36:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Teresa Kostrzewi?ska
(2017-01-04 13:53:57)

 
liczba odwiedzin: 465642

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X