☰ Menu
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku
Grafika zawierająca herb Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku

Poniedziałek 02.08.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacja o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w 2017r.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 20 grudnia 2017r.

SKO.450.203.2017

 

Obwieszczenie

        Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku,  działając na podstawie art. 36 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1257) w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1073),

zawiadamia strony:

że termin do załatwienia sprawy w przedmiocie prowadzonego przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku postępowania odwoławczego, zainicjowanego odwołaniem Mieszkańców Wsi Pogorzelice od  decyzji 29/2017 o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanej w dniu 12 września 2017r. przez Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska (znak sprawy RRG.6733.29.2017) ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 202, obręb Pogorzelice, gmina Nowa Wieś Lęborska,  zostaje wydłużony do dnia 30 stycznia 2018r. z uwagi na zawiły charakter sprawy oraz konieczność weryfikacji stron postępowania.

Jednocześnie Kolegium informuje, iż zgodnie z art. 10 § 1 Kpa organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Kolegium informuje zatem strony przedmiotowego postępowania o możliwości zapoznania się z dokumentacją zgromadzoną w aktach sprawy w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku (Słupsk, ul. Jana Pawła II 1, VIp. W godz. 8:00-15:00), w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Informacja podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku oraz ogłoszeniu za pośrednictwem Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska (wywieszenie obwieszczenia: w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Lęborska oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Pogorzelice).

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor: Anna Łońska-Wieczorkiewicz

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 11 grudnia 2017 r.

 

SKO.450.223.2017

Obwieszczenie

 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), w drodze obwieszczenia,

 

ZAWIADAMIA STRONY

 

o wydaniu decyzji nr SKO.450.223.2017 z dnia 11 grudnia 2017 r., w sprawie ustalenia na rzecz Energa - Operator S.A. lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie linii elektroenergetycznej WN 110 KV, położonej na częściach działek nr 5, 6, 79, 180, 186 i 187 obręb Grzmiąca, gmina Bytów oraz na części działki nr 420 obręb Świątkowo, gmina Bytów. Wyżej wymienioną decyzją Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku utrzymało w mocy decyzję Burmistrza Bytowa z dnia 25 października 2017 r. Nr 36/2017 (GP.6733.44.2017.KT).

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Bytowie. Z decyzją można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku.

Niniejsza informacja podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytowie, a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

 

Sporządził: Andrzej Hałuzo

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SKO.450.204.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Słupsk, dnia 20 listopada 2017r.

                                                                                                                

 

Obwieszczenie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku, działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1073 )

zawiadamia strony:

o wydaniu w dniu 15 listopada 2017r. przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku decyzji nr SKO.450.204.2017 o uchyleniu decyzji nr 5.2017 znak:  RIPiOŚ.6733.5.2017.RS wydanej w dniu 2 października 2017r. przez Burmistrza Czarnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla  inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej nn 0.4 kV na działkach nr 53/15, 53/14, 55, 57/1, 53/6, 120 obręb Wyczechy, Gmina Czarne.

Z treścią zawiadomienia oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie  Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku ( ul. Jana Pawła II 1, Słupsk ).

Informacja podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku oraz ogłoszeniu za pośrednictwem Burmistrza Czarnego ( wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Czarne ).

Autor: Artur Baryło

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 23 października 2017r.

SKO.450.180.2017

Obwieszczenie

 

        Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku,  działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity - Dz.U. z 2017r., poz. 1073),

zawiadamia strony:

o wydaniu w dniu 23 października 2017r. przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku decyzji nr SKO.450.180.2017 o utrzymaniu w mocy decyzji Wójta Gminy Dębnica Kaszubska nr RA.6733.6.2017.DM z dnia 11 września 2017r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie linii 110 Kv Gałąźnia Mała -  Dębnica Kaszubska w obrębie geodezyjnym Krzynia, gm. Dębnica Kaszubska (działki nr 15/12, 15/9, 15/10).

            Z treścią zawiadomienia oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Dębnicy Kaszubskiej.

Informacja podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku oraz ogłoszeniu za pośrednictwem Wójta Gminy Dębnica Kaszubska (wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Krzynia).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor: Anna Łońska-Wieczorkiewicz

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 8 listopada 2017r.

SKO.450.198.2017

Obwieszczenie

        Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku,  działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1073)

zawiadamia strony:

o wydaniu w dniu 8 listopada 2017r. przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku decyzji nr SKO.450.198.2017 o utrzymaniu w mocy decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RA.6733.5.2017.DM wydanej w dniu 19 września 2017r. przez Wójta Gminy Dębnica Kaszubska w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie linii 110 kV Gałąźnia Mała -  Dębnica Kaszubska w obrębie geodezyjnym Krzynia, gm. Dębnica Kaszubska (działki nr 15/5, 15/14)

            Z treścią zawiadomienia oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Dębnicy Kaszubskiej.

Informacja podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku oraz ogłoszeniu za pośrednictwem Wójta Gminy Dębnica Kaszubska (wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Krzynia).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor: Anna Łońska -Wieczorkiewicz

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 10 listopada 2017r.

 

SKO.450.157.2017

 

Obwieszczenie

 

        Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku,  działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1073),

zawiadamia strony:

o wydaniu w dniu 10 listopada 2017r. przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku decyzji nr SKO.450.157.2017, na mocy której utrzymano w mocy decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 017/2017 wydaną przez Burmistrza Miastka w dniu 3 sierpnia 2017r. (znak sprawy WRG.6733.13.2017.MS) ustalającej lokalizację celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej  w miejscowości Piaszczyna na działce nr 67, gm. Miastko.

            Z treścią zawiadomienia oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Miastku.

Informacja podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku oraz ogłoszeniu za pośrednictwem Burmistrza Miastka (wywieszenie obwieszczenia: w Urzędzie Miejskim Miastka oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Piaszczyna).

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor: Anna Łońska-Wieczorkiewicz

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 16 października 2017r.

SKO.450.188.2017

 

Obwieszczenie

 

        Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku,  działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1073),

zawiadamia strony:

o wydaniu w dniu 16 października 2017r. przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku decyzji nr SKO.450.188.2017, na mocy której uchylono decyzję o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanej w dniu 11 września 2017r. przez Burmistrza Kępic (znak sprawy UM.MPŚ.AB.6733.6.2017.MM) dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. w Warszawie na działce nr 19/3, obręb Barcino, gm. Kępice  i przekazano sprawę organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia.

            Z treścią zawiadomienia oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Słupsku.

Informacja podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku oraz ogłoszeniu za pośrednictwem Burmistrza Kępic (wywieszenie obwieszczenia: na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kępicach oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Barcino).

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor: Anna Łońska-Wieczorkiewicz

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 08 listopada 2017r.

SKO.450.209.2017

Obwieszczenie

 

        Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku,  działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1073),

zawiadamia strony:

o wydaniu w dniu 08 listopada 2017r. przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku postanowienia w sprawie nr SKO.450.209.2017 o podjęciu z urzędu postępowania odwoławczego uruchomionego odwołaniem P4 Spółki z o.o. w Warszawie od decyzji Wójta Gminy Słupsk z dnia 6 marca 2015r. (znak spr. GB.6733.43.2013) odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wieży stacji bazowej telefonii komórkowej na działce 318/4, położonej w miejscowości Siemianice, gmina Słupsku, zawieszonego uprzednio postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku z dnia 15 czerwca 2015r. nr SKO.450.28.2015.

            Z treścią zawiadomienia oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku.

Informacja podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku oraz ogłoszeniu za pośrednictwem Wójta Gminy Słupsk (wywieszenie obwieszczenia: w Urzędzie Gminy Słupsk oraz na tablicy ogłoszeń w Sołectwie Siemianice).

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor: Anna Łońska-Wieczorkiewicz

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Słupsk, dnia 9 października 2017r.

SKO.450.168.2017

Obwieszczenie

 

        Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku,  działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1073),

zawiadamia strony:

o wydaniu w dniu 9 października 2017r. przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku decyzji nr SKO.450.168.2017, na mocy której uchylono decyzję nr 14/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydaną przez Wójta Gminy Człuchów w dniu 25 sierpnia 2017r. (znak sprawy RP.6733.14.2017) dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. w Warszawie na działce nr 203, położonej w  miejscowości Stołczno, gm Człuchów i przekazano sprawę organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia.

            Z treścią zawiadomienia oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku.

Informacja podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku oraz ogłoszeniu za pośrednictwem Wójta Gminy Człuchów (wywieszenie obwieszczenia: w Urzędzie Gminy w Człuchowie oraz na tablicy ogłoszeń w Sołectwie Stołczno).

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

 

Autor: Anna Łońska-Wieczorkiewicz

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Słupsk, dnia 9 października 2017r.

SKO.450.151.2017

Obwieszczenie

 

        Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku,  działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1073),

zawiadamia strony:

o wydaniu w dniu 9 października 2017r. przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku decyzji nr SKO.450.151.2017, na mocy której uchylono decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydaną przez Burmistrza Czerska w dniu 5 lipca 2017r. (znak sprawy GB.6733.31.2017) dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. w Warszawie na działce nr 254 w miejscowości Gutowiec, obręb Krzyż, gm. Czersk i przekazano sprawę organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia.

            Z treścią zawiadomienia oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku.

Informacja podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku oraz ogłoszeniu za pośrednictwem Burmistrza Czerska (wywieszenie obwieszczenia: w Urzędzie Miejskim w Czersku oraz na tablicy ogłoszeń w Sołectwie Gutowiec).

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor: Anna Łońska-Wieczorkiewicz

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Słupsk, dnia 13 września 2017r.

SKO.450.158.2017

Obwieszczenie

        Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku,  działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1073),

zawiadamia strony:

o wydaniu w dniu 13 września 2017r. przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku decyzji nr SKO.450.158.2017, na mocy której uchylono decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydaną przez Wójta Gminy Główczyce w dniu 27 lipca 2017r. (znak sprawy PP.6733.3.2017) dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. w Warszawie (nr projektu: SLU3001A) zlokalizowanej w obrębie geod. Żelkowo, gm. Główczyce (cz. działki nr 170) i przekazano sprawę organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia.

            Z treścią zawiadomienia oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku (ul. Jana Pawła II 1, Słupsk).

Informacja podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku oraz ogłoszeniu za pośrednictwem Wójta Gminy Główczyce (wywieszenie obwieszczenia: w Urzędzie Gminy Główczyce oraz w sołectwie Żelkowo).

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor: Anna Łońska-Wieczorkiewicz

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 16 października 2017r.

 

SKO.450.110.2017

Obwieszczenie

        Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku,  działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1073),

zawiadamia strony:

o wydaniu w dniu 16 października 2017r. przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku decyzji nr SKO.450.110.2017, na mocy której uchylono decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydaną przez Wójta Gminy Słupsk w dniu 26 kwietnia 2017r. (znak sprawy GB.6733.8.2017) dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. w Warszawie na działce nr 4/8, obręb Lubuczewo, gm. Słupsk i przekazano sprawę organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia.

            Z treścią zawiadomienia oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Słupsk.

Informacja podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku oraz ogłoszeniu za pośrednictwem Wójta Gminy Słupsk (wywieszenie obwieszczenia: w Urzędzie Gminy Słupsk oraz w sołectwie Lubuczewo).

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

 

Autor: Anna Łońska-Wieczorkiewicz

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 12 lipca 2017r.

SKO.450.122.2017

Obwieszczenie

        Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku,  działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1073),

zawiadamia strony:

o wydaniu w dniu 12 lipca 2017r. przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku decyzji nr SKO.450.122.2017, na mocy której uchylono decyzję Burmistrza Miastka o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 010/2017 z dnia 26 maja 2017r. (znak sprawy WRG.6733.3.2017.MS) ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla P4 Sp. z o.o. w Warszawie polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej w miejscowości Dretyń na działce nr 78/3, gmina Miastko i przekazano sprawę organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia.

            Z treścią zawiadomienia oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Miastko.

Informacja podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku oraz ogłoszeniu za pośrednictwem Burmistrza Miastka (wywieszenie obwieszczenia: w Urzędzie Gminy Miastko oraz w sołectwie Dretyń).

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor: Anna Łońska-Wieczorkiewicz

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 30 czerwca 2017r.

 

SKO.450.83.2017

Obwieszczenie

        Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku,  działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1073),

zawiadamia strony:

o wydaniu w dniu 30 czerwca 2017r. przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku decyzji nr SKO.450.83.2017, na mocy której uchylono decyzję nr 23/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanej w dniu 9 grudnia 2016r. przez Wójta Gminy Potęgowo (znak sprawy: PP.6733.1.2016) o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego budowie wolnostojącego masztu telekomunikacyjnego na działce nr 68/1, obręb Skórowo Nowe, gm. Potęgowo i przekazano sprawę organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia.

            Z treścią zawiadomienia oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Potęgowo.

Informacja podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku oraz ogłoszeniu za pośrednictwem Wójta Gminy Potęgowo (wywieszenie obwieszczenia: w Urzędzie Gminy w Potęgowie oraz w sołectwie Skórowo Nowe).

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor: Anna Łońska-Wieczorkiewicz

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SKO.450.101.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Słupsk, dnia 28 lipca 2017r.

 

Obwieszczenie

 

        Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku,  działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 778 z późn. zm.),

zawiadamia strony:

o wydaniu w dniu 17 lipca 2017r. przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku decyzji nr SKO.450.101.2017, na mocy której uchylono w całości decyzję Wójta Gminy Dębnica Kaszubska nr RA.6733.5.2017.DM wydaną w dniu 28 kwietnia 2017r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie linii 110 Kv Gałąźnia Mała -  Dębnica Kaszubska w obrębie geodezyjnym Krzynia, gm. Dębnica Kaszubska (działki nr 15/5, 15/14)  oraz przekazano sprawę organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia.

            Z treścią zawiadomienia oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Dębnicy Kaszubskiej.

Informacja podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku oraz ogłoszeniu za pośrednictwem Wójta Gminy Dębnica Kaszubska (wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska oraz w sołectwie Krzynia).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor: Anna Łońska-Wieczorkiewicz

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 28 czerwca 2017r.

 

SKO.450.114.2017

Obwieszczenie

 

        Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku,  działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1073),

zawiadamia strony:

o wydaniu w dniu 28 czerwca 2017r. przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku decyzji nr SKO.450.114.2017, na mocy której uchylono decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr BM.6733.10.6.2017 wydanej w dniu 19 maja 2017r. przez, działającego z upoważnienia Wójta Gminy Chojnice, Inspektora Wydziału Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn 125PE na terenie działki nr 41/8 obręb Pawłówko (0022), położonej w miejscowości Lipienice, gm. Chojnice i przekazano sprawę organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia.

            Z treścią zawiadomienia oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Chojnicach.

Informacja podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku oraz ogłoszeniu za pośrednictwem Wójta Gminy Chojnice  (wywieszenie obwieszczenia: w Urzędzie Gminy w Chojnicach oraz w sołectwie Lipienice).

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor: Anna Łońska-Wieczorkiewicz

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 8 czerwca 2017r.

SKO.450.82.2017

Obwieszczenie

        Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku,  działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1073),

zawiadamia strony:

o wydaniu w dniu 8 czerwca 2017r. przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku decyzji nr SKO.450.82.2017, na mocy której uchylono decyzję nr 22/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanej w dniu 9 grudnia 2016r. przez Wójta Gminy Potęgowo (znak sprawy: PP.6733.5.2015) o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie wieży stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. na działce 57/2 obręb Skórowo Nowe, gm. Potęgowo i przekazano sprawę organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia.

            Z treścią zawiadomienia oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Potęgowo.

Informacja podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku oraz ogłoszeniu za pośrednictwem Wójta Gminy Potęgowo (wywieszenie obwieszczenia: w Urzędzie Gminy w Potęgowie oraz w sołectwie Nowe Skórowo).

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor: Anna Łońska-Wieczorkiewicz

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 8 czerwca 2017r.

 

SKO.450.106.2017

Obwieszczenie

 

        Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku,  działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 778 z późn. zm.),

zawiadamia strony:

o wydaniu w dniu 8 czerwca 2017r. przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku decyzji nr SKO.450.106.2017, na mocy której uchylono w całości decyzję Wójta Gminy Dębnica Kaszubska nr RA.6733.6.2017.DM z dnia 28 kwietnia 2017r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie linii 110 Kv Gałąźnia Mała -  Dębnica Kaszubska w obrębie geodezyjnym Krzynia, gm. Dębnica Kaszubska (działki nr 15/12, 15/9, 15/10) oraz przekazano sprawę organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia.

            Z treścią zawiadomienia oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Dębnicy Kaszubskiej.

Informacja podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku oraz ogłoszeniu za pośrednictwem Wójta Gminy Dębnica Kaszubska (wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska oraz w sołectwie Krzynia).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor – Anna Łońska-Wieczorkiewicz

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 31 maja 2017 r.

 

SKO.450.92.2017

Obwieszczenie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.), w drodze obwieszczenia,

 

ZAWIADAMIA STRONY

o wydaniu decyzji nr SKO.450.92.2017 z dnia 31 maja 2017 r., w sprawie ustalenia na rzecz Gminy Brusy lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie targowiska – budowie placu targowego, obiektu handlowego wraz z urządzeniem, infrastrukturą techniczną i dojazdami na działkach nr 770/1, nr 771/1 i nr 772/1 położonych w Brusach. Wyżej wymienioną decyzją Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku uchyliło decyzję Burmistrza Brus z dnia 24 marca 2017 r. Nr GP.6733.29.2016, ustalającą lokalizację powyższej inwestycji i orzekło o przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Brusach. Z decyzją można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku.

Niniejsza informacja podlega umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brusach i na tablicy ogłoszeń Osiedla Nr 1 w Brusach.

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

 

Autor obwieszczenia: Andrzej Hałuzo

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 22 maja 2017r.

SKO.450.88.2017

Obwieszczenie

        Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku,  działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 778 z późn. zm.),

zawiadamia strony:

o wydaniu w dniu 22 maja 2017r. przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku decyzji nr SKO.450.88.2017, na mocy której uchylono w całości decyzję Wójta Gminy Parchowo z dnia 20 kwietnia 2017r. o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. (BTW1101A) na terenie działki nr 68/5, położonej w Nakli, gm. Parchowo oraz przekazano sprawę organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia.

            Z treścią zawiadomienia oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Parchowie.

Informacja podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku oraz ogłoszeniu za pośrednictwem Wójta Gminy Parchowo  (wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Parchowie oraz w sołectwie w Nakli).

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor: Anna Łońska- Wieczorkiewicz

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 8 maja 2017r.

SKO.450.72.2017

 

Obwieszczenie

        Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku,  działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy  z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r., poz. 778 ze zm.)

zawiadamia strony:

o wydaniu w dniu 8 maja 2017r. przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku decyzji nr SKO.450.72.2017, na mocy której utrzymano w mocy decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku z dnia 17 marca 2017r. nr SKO.450.160.2016 o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy Damnica z dnia 14 kwietnia 2010r. nr PPiRL 7331/5/10 w przedmiocie ustalenia na rzecz Eolica Warblewo Sp. z o.o. w Bydgoszczy lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowych 15 kV dla zasilania potrzeb własnych GPZ, GPZ SN/110 kV, odcinka linii napowietrznej 110 kV, drogi dojazdowej do GPZ oraz wodociągu i kanalizacji sanitarnej na działkach nr 105/1, 105/2, 106, 154, 171, 104/11 w obr. ewid. Sąborze, gm. Damnica.

            Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium odwoławczego w Słupsku (ul. Jana Pawła II 1) w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 – 14:30.

Niniejsza informacja podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku oraz ogłoszeniu za pośrednictwem Wójta Gminy Damnica (wywieszenie obwieszczenia: na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Damnica i w sołectwie Sąborze).

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor: Anna Łońska-Wieczorkiewicz

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 24 maja 2017r.

SKO.450.47.2017

Obwieszczenie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.)

ZAWIADAMIA STRONY

o wydaniu decyzji nr SKO.450.47.2017  z dnia 19 kwietnia 2017r., w sprawie ustalenia na rzecz Enea Operator Sp. z o.o. Oddział  Dystrybucji  Bydgoszcz, Rejon  Dystrybucji  Chojnice, ul. 14 lutego nr 15 89-600 Chojnice lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej - linii kablowej niskiego napięcia 0,4  kV do zasilania w energię elektryczną budynku mieszkalnego na  działce  nr ew. 71/12 przewidzianej do realizacji na działkach oznaczonych         nr 70/5, 70/12 i 85/4. Wyżej wymienioną decyzją Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku uchyliło decyzję Burmistrza Miasta Czerska z dnia 1 marca 2017 roku Nr 70cp/2016 Znak WB.6733.70.2016 ustalającą lokalizację powyższej inwestycji i przekazało sprawę do ponownego rozpoznania organowi I instancji.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Czerska. Z decyzją można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku.

Niniejsza informacja podlega umieszczeniu na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Czerska i w miejscu planowanej inwestycji.

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor: Violetta Morasiewicz

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 26 kwietnia 2017r.

SKO.450.54.2017

Obwieszczenie

        Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku,  działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 778 z późn. zm.),

zawiadamia strony:

o wydaniu w dniu 26 kwietnia 2017r. przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku decyzji Nr SKO.450.54.2017, na mocy której uchylono decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr BM.6733.7.4.2017 wydaną w dniu 23 marca 2017r. przez działającego z upoważnienia Wójta Gminy Chojnice Inspektora Wydziału Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nn – linii kablowej nn 0,4 kV dla zasilania w energię elektryczną działki nr 334, przebiegającej przez działki nr 14/1, 333, 6/1, 11 i 334 położone w miejscowości Zbeniny, gm. Chojnice

            Z treścią zawiadomienia oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Chojnicach.

Informacja podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku oraz ogłoszeniu za pośrednictwem Wójta Gminy Chojnice  (wywieszenie obwieszczenia: w Urzędzie Gminy w Chojnicach).

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Zawiadomienie podlega umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku.

Autor: Anna Łońska - Wieczorkiewicz

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 10 kwietnia 2017r.

SKO.450.191.2016

Obwieszczenie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.), w drodze obwieszczenia,

ZAWIADAMIA STRONY

            o wydaniu decyzji nr SKO.450.191.2016 z dnia 10 kwietnia 2017 r. na podstawie której orzeczono utrzymaniu w mocy decyzji własnej z dnia 7 listopada 2016 r. Nr SKO.450.60.2015, w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy Damnica z dnia 6 marca 2006 r. nr RGKiRW/7331/6/06 dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, wraz z przepompowniami ścieków w miejscowościach Dębniczka, Budy i Bięcino.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, ul. Jana Pawła II 1, 76 – 200 Słupsk, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 830 - 1430.

Niniejsza informacja podlega umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, a także na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Damnica oraz sołectw Budy i Bięcino.

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor: Andrzej Hałuzo

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Słupsk, dnia 17 marca 2017 r.

SKO.450.160.2016

Obwieszczenie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.), w drodze obwieszczenia,

ZAWIADAMIA STRONY

o wydaniu decyzji nr SKO.450.160.2016 z dnia 17 marca 2017 r., w sprawie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy Damnica z dnia 14 kwietnia 2010 r. nr PPiRL 7331/5/10, mocą której ustalono na rzecz EOLICA WARBLEWO sp. z o.o. lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowych 15 kV dla zasilania potrzeb własnych GPZ, GPZ SN/110 kV, odcinka linii napowietrznej 110 kV, drogi dojazdowej do GPZ oraz wodociągu i kanalizacji sanitarnej na działkach nr 105/1, 105/2, 106, 154, 171, 104/11 w obrębie ewidencyjnym Sąborze, gmina Damnica.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, ul. Jana Pawła II 1, 76 – 200 Słupsk, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 830 - 1430.

Niniejsza informacja podlega umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, a także na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Damnica oraz sołectwa Sąborze.

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor: Andrzej Hałuzo

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 3 marca 2017 r.

SKO.450.21.2017

Obwieszczenie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.), w drodze obwieszczenia,

ZAWIADAMIA STRONY

o wydaniu decyzji nr SKO.450.21.2017 z dnia 3 marca 2017 r., w sprawie ustalenia na rzecz Enea Operator sp. z o.o. lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej – linii napowietrzno – kablowej niskiego napięcia 0,4 kV do zasilania w energię elektryczną budynku mieszkalnego, na działce nr 347/10, przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewid. 263/7, 266/1, 270, 343/2 oraz na części działki nr 343/3 w obrębie Gotelp, gm. Czersk. Wyżej wymienioną decyzją Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku uchyliło decyzję Burmistrza Czerska z dnia 4 stycznia 2017 r. Nr 56cp/2016 (postępowanie znak: WG.6733.56.2016), ustalającą lokalizację powyższej inwestycji i orzekło o przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Czersku. Z decyzją można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku.

Niniejsza informacja podlega umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Czersku.

  Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor: Andrzej Hałuzo

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Słupsk, dnia 24 lutego 2016r.

SKO.450.24.2017

Obwieszczenie    

             Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku, działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z dnia 13 maja 2016 r. - Dz.U. z 2016 r. poz. 778.

zawiadamia strony: o decyzji Kolegium 24 lutego 2016r. Nr SKO.450.24.2017, utrzymującej    w mocy decyzję decyzja Wójta Gminy Tuchomie nr 1/2017, z dnia 3 stycznia 2017r., znak: Nr RG.6733.9.2015, ustalającej warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie sieci wodociągowej z rur PE100 Dn 90 o długości ok. 1.900m na terenie działki nr 64, 72, 43, 76, 78/2, 78/1, 77/2, 202, 211, 195, 197, 198, 207, 208, 209, położonych  w obrębie Ciemno, gmina Tuchomie. 

            Z treścią zawiadomienia oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się  w Urzędzie Gminy Tuchomie.

Informacja podlega umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, oraz ogłoszeniu za pośrednictwem Wójta Gminy Tuchomie  (wywieszenie obwieszczenia: w Urzędzie Gminy Tuchomie i zwrot do Kolegium po upływie wskazanego poniżej terminu).

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji. 

 Autor: Izabela Baranowska

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 1 marca 2017r.

SKO.450.5.2017

Obwieszczenie

        Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku,  działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 199 z późn. zm.),

zawiadamia strony:

o decyzji Kolegium Nr SKO.450.5.2017 z dnia 3 lutego 2017r. o utrzymaniu w mocy decyzji z dnia 23 listopada 2016r., znak sprawy GP.6733.30.2015.2016.KT, wydanej przez działającego z upoważnienia Burmistrza Bytowa – Zastępcę Burmistrza Bytowa - o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii  komórkowej na części działki nr 2/1, obr. geod. Niezabyszewo, gm. Bytów

            Z treścią zawiadomienia oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Bytowie.

Informacja podlega umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsk oraz ogłoszeniu za pośrednictwem Burmistrza Bytowa  (wywieszenie obwieszczenia: w Urzędzie Miejskim w Bytowie).

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor – Anna Łońska-Wieczorkiewicz

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 1 lutego 2017r.

SKO.450.3.2017

Obwieszczenie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.), w drodze obwieszczenia,

ZAWIADAMIA STRONY

o wydaniu decyzji nr SKO.450.3.2017  z dnia 1 lutego 2017r., w sprawie ustalenia na rzecz Wiatropol Ustka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej energetycznej 110 kV oraz optoteletechnicznej w rejonie miejscowości Starkowo na  działkach nr 418, 582, 244 i 387/4 w obrębie geodezyjnym Starkowo,  gm. Ustka. Wyżej wymienioną decyzją Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku uchyliło decyzję Wójta Gminy Ustka z dnia 23 grudnia 2016 r. zn. GEO.6733.17.2016.BW  ustalającą lokalizację powyższej inwestycji i przekazało sprawę do ponownego rozpoznania.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Ustka. Z decyzją można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku.

Niniejsza informacja podlega umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ustka.

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

 

Autor: Violetta Morasiewicz

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia  9  stycznia 2017r.

 

SKO.450.184.2016

Obwieszczenie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku działając na podstawie art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23), w drodze obwieszczenia,

ZAWIADAMIA STRONY

o wydaniu decyzji nr SKO.450.184.2016 z dnia 9 stycznia 2017r., w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku rekreacyjnego z wbudowanym garażem w obrębie geodezyjnym Sarbsk, gmina Wicko (działka nr 204/3)  z wniosku Pana Michała Ściana zam. ul. Cybernetyki 13/36, 02-677 Warszawa. Wyżej wymienioną decyzją Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku uchyliło decyzję Wójta Gminy Wicko z dnia 15 listopada 2016 roku znak: ZP.6730.50.2016r., którą odmówiono ustalenia lokalizacji powyższej inwestycji.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Wicko. Z decyzją można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku.

Niniejsza informacja podlega umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wicko.

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor: Violetta Morasiewicz

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia  9  stycznia 2017r.

 

SKO.450.183.2016

Obwieszczenie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku działając na podstawie art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23), w drodze obwieszczenia,

ZAWIADAMIA STRONY

o wydaniu decyzji nr SKO.450.183.2016 z dnia 9 stycznia 2017r., w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku rekreacyjnego z wbudowanym garażem w obrębie geodezyjnym Sarbsk, gmina Wicko (działka nr 100/192)  z wniosku Pana Michała Ściana zam. ul. Cybernetyki 13/36, 02-677 Warszawa. Wyżej wymienioną decyzją Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku uchyliło decyzję Wójta Gminy Wicko z dnia 15 listopada 2016 roku znak: ZP.6730.49.2016r., którą odmówiono ustalenia lokalizacji powyższej inwestycji.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Wicko. Z decyzją można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku.

Niniejsza informacja podlega umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wicko.

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor: Violetta Morasiewicz                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 9 stycznia 2017r.

 

SKO.450.190.2016

Obwieszczenie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.), w drodze obwieszczenia,

ZAWIADAMIA STRONY

o wydaniu decyzji nr SKO.450.190.2016 z dnia 9 stycznia 2017r., w sprawie ustalenia na rzecz Gminy Brusy lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie ścieżki rowerowej na działkach nr 348/58 i nr 88/6 położonych w Brusach, działkach nr 267, 270 -279, 303, 304/1, 305, 307-313, 315-318, 323-326, 362, 366, 457, 458/1, 458/3 , 458/4, 458/5, 458/6, 458/7, 458/8, 458/9, 466, 467, 490/2 położonych w obrębie Zalesie oraz na działkach  nr 15, 81/1, 81/4, 82 i 83 położonych w obrębie Lubnia, gm. Brusy. Wyżej wymienioną decyzją Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku uchyliło decyzję Burmistrza Brus z dnia 22 listopada 2016 r. Nr GP.6733.25.2016 ustalającą lokalizację powyższej inwestycji i przekazało sprawę do ponownego rozpoznania.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Brusy. Z decyzją można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku.

Niniejsza informacja podlega umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku oraz na tablicy ogłoszeń urzędu Gminy Brusy

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor: Violetta Morasiewicz

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 13 lutego 2017 r.

 

SKO.450.18.2017

Obwieszczenie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.), w drodze obwieszczenia,

ZAWIADAMIA STRONY

o wydaniu decyzji nr SKO.450.18.2017 z dnia 13 lutego 2017 r., w sprawie ustalenia na rzecz Wodociągów Miejskich Bytów sp. z o.o. lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie przyłącza kanalizacji sanitarnej na działkach nr 241, 244 i 393 przy ul. Leopolda Staffa w obrębie 99 w Bytowie. Wyżej wymienioną decyzją Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku uchyliło decyzję Burmistrza Bytowa z dnia 9 grudnia 2016 r. Nr 24.2016 (postępowanie znak: GP.6733.28.2016.EM), ustalającą lokalizację powyższej inwestycji i orzekło o przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Bytowie. Z decyzją można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku.

Niniejsza informacja podlega umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytowie.

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor: Andrzej Hałuzo

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Słupsk, dnia  4 stycznia 2017r

SKO.450.178.2016

Obwieszczenie

 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku działając na podstawie art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23), w drodze obwieszczenia,

ZAWIADAMIA STRONY


o wydaniu decyzji nr SKO.450.178.2016 z dnia 4 stycznia 2017r., w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie sześciu budynków rekreacyjnych z wbudowanymi garażami w obrębie geodezyjnym Sarbsk, gmina Wicko (działka nr 100/174 i 100/176)

z wniosku Państwa Ewy i Józefa Smółka  zam. ul. Zagłoby 24, 54-514 Wrocław. Wyżej wymienioną decyzją Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku uchyliło decyzję Wójta Gminy Wicko z dnia 24 października 2016 roku znak: ZP.6730.43.2016r., którą odmówiono ustalenia lokalizacji powyższej inwestycji.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Wicko. Z decyzją można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku.

Niniejsza informacja podlega umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wicko.

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia informacji.

autor: Violetta Morasiewicz

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 20 stycznia 2017 r.

SKO.450.160.2016

 

Obwieszczenie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.):

INFORMUJE STRONY

o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy Damnica z dnia 14 kwietnia 2010 r. znak: PPiRL 7331/5/10 w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowych 15 kV dla zasilania potrzeb własnych GPZ, GPZ SN/110 kV, odcinka linii napowietrznej 110 kV, drogi dojazdowej do GPZ oraz wodociągu i kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr 105/1, 105/2, 106, 154, 171 i 104/11 położonych w obrębie ewidencyjnym Sąborze, gm. Damnica.

            Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 830 do 1430. W terminie 14 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia, zainteresowane osoby mogą zgłaszać na piśmie uwagi i wnioski w sprawie.

Niniejsza informacja podlega umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Damnica oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Sąborze.

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia niniejszej informacji.
Autor - Andrzej Hałuzo

Wytworzył:
Joanna Milewska
(2017-01-10)
Udostępnił:
Joanna Milewska
(2017-01-10 11:27:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Teresa Kostrzewi?ska
(2017-12-22 07:34:20)

 
liczba odwiedzin: 465640

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X