☰ Menu
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku
Grafika zawierająca herb Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku

Poniedziałek 02.08.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacja o środowisku i jego ochronie - 2017r.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 18 grudnia 2017 r.

SKO.460.4.2017

Obwieszczenie

Działając na podstawie art. 74 ust. 3 i art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017r., poz.1405 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku informuje społeczeństwo oraz zawiadamia strony o cofnięciu przez Inwestora wniosku o wydanie decyzji środowiskowej na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie wytwórni mas bitumicznych, w m. Łodzierz, na działce 25/2, obr. Węgorzynko 0029 w gm. Miastko rozpatrzonego w postępowaniu zakończonym decyzją nr WGN.6220.12.2012.JG z dnia 27 listopada 2012 r. Burmistrza Miastka.

Z oświadczenia Inwestora pismem z dnia 30 listopada 2017 r. wynik, iż nie znajduje podstaw do kontynuacji przedsięwzięcia z uwagi na protesty mieszkańców, a w związku z tym wnosi o umorzenie postępowania środowiskowego.

Powyższe uprawnia Kolegium do uchylenia ww. decyzji nr WGN.6220.12.2012.JG z dnia 27 listopada 2012 r. Burmistrza Miastka i umorzenia postępowania w przedmiotowej sprawie z zastosowaniem art. 105 § 2 Kpa jeżeli w terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia strony postępowania nie wniosą sprzeciwu.

Działając na podstawie art. 10 § 1 Kpa zawiadamia, że z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się i wypowiedzieć w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, co do zebranych w postępowaniu dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w siedzibie SKO w Słupsku, ul. Jana Pawła II 1, w godz. od 8:00 do 15:00 – po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu dostępności akt, (tel. 59 842-73-05).

Zawiadomienie uważa się za doręczone i skuteczne po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Działając jednocześnie na podstawie art. 35 Kpa i art. 36 Kpa, uwzględniając obowiązujące terminy administracyjne wynikające z konieczności podjęcia dodatkowych czynności, wyznaczenia wymaga nowy termin zakończenia postępowania do dnia 15 marca 2018 r.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie BIP oraz tablicy informacyjnej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miastka oraz w pobliżu miejsca planowanej inwestycji (m. Łodzierz).

Autor: Przemysław Szuwalski

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 25 września 2017 r.

KO.460.15.2017

Obwieszczenie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w drodze obwieszczenia,

ZAWIADAMIA STRONY

o wydaniu decyzji nr SKO.460.15.2017 z dnia 25 września 2017 r., w sprawie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska” odnoszącego się do zakresu:

  • przebudowy i modernizacji infrastruktury w ciągu pasów drogowych ulic: Dominikańska, Mostnika, Kowalska, Armii Krajowej, Szarych Szeregów (zadanie 1.2) – łączna długość trasy w obrębie zadania 1110 mb;
  • przebudowy infrastruktury w ciągu pasów drogowych ulic: Długa, Sygietyńskiego, Ogrodowa (zadanie 3.1) – łączna długość trasy w obrębie zadania 1185 mb.

      Mocą w/w decyzji orzeczono o częściowym uchyleniu decyzji Prezydenta Miasta Słupska z dnia 14 czerwca 2017 r., nr 4/2017 (postępowanie znak: GKiOŚ-RKŚ-VI.6220.5.2017), w przedmiocie braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji j/w, poprzez uchylenie zapisów znajdujących się w punktach 2b i 2f w/w orzeczenia.

            Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Słupska. Z treścią decyzji można zapoznać się w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Słupsku.

Niniejsza informacja podlega umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Słupska.

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor obwieszczenia: Andrzej Hałuzo

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 13 września 2017 r.

SKO.460.14.2017

Obwieszczenie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku działając na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.):

INFORMUJE SPOŁECZEŃSTWO

o wydaniu decyzji nr SKO.460.14.2017 z dnia 13 września 2017 r., w sprawie uchylenia decyzji Wójta Gminy Słupsk z dnia 31 maja 2017 r. znak: OS.6220.23.4.2016, w przedmiocie zmiany decyzji własnej z dnia 23 czerwca 2014 r., znak: OS.6220.29.21.2012.2014, ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa mostu w ciągu drogi krajowej nr 21 na rzece Słupia w m. Bydlino”

            Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Słupsk. Z treścią decyzji można zapoznać się w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Słupsku.

Niniejsza informacja podlega umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Słupsk oraz w miejscu planowanej inwestycji.

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

autor:AndrzejHałuzo

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 12 czerwca 2017r.

 

SKO.460.7.2017

Obwieszczenie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku

INFORMUJE SPOŁECZEŃSTWO

o wydaniu w dniu 12 czerwca 2017r. przez Kolegium decyzji nr SKO.460.7.2017, na mocy której utrzymano w mocy decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku z dnia 24 lutego 2017r. nr SKO.460.20.2016, w której odmówiono stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy Słupsk z dnia 16 listopada 2009r. znak: OS-7624-6/13/2009 w przedmiocie ustalenia na rzecz Eolica Warblewo Sp. z o.o. w Osielsku środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy wiatrowej Warblewo”, składającej się z 17 siłowni o mocy 2,0 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowaną na terenie Gminy Słupsk w obrębie Warblewo na działkach nr 160/3, 162/4, 170/5, 170/10, 3, 126, 125/8, wyprowadzeniami liniowymi SN z farmy do projektowanego GPZ 20/110 kV na działkach nr 3, 126, 125/8 obręb Warblewo, na działce nr 5/1 obręb Wieszyno oraz na terenie Gminy Damnica w obrębie Sąborze na działkach nr 105/1, 105/2, 154 i 293. Projektowany GPZ 20/110 kV lokalizuje się na  działce nr 105/1 obręb Sąborze, przyłączony będzie odcinkiem napowietrznej linii 110 kV projektowanej przez działki nr 106, 171 do działki nr 105/1 obręb Sąborze.    

            Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku (ul. Jana Pawła II 1) w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 – 14:30.

Niniejsza informacja podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Słupsk, w Urzędzie Gminy Damnica oraz  w sołectwach Warblewo, Wieszyno i Sąborze.

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

 

Autor: Anna Łońska-Wieczorkiewicz

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 30 czerwca 2017 r.

 

SKO.460.4.2017

Obwieszczenie

Działając na podstawie art. 74 ust. 3 i art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016r., poz.353), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku informuje społeczeństwo oraz zawiadamia strony o wydanym na podstawie art. 136 Kodeksu postępowania administracyjnego postanowieniu nr SKO.460.42017 z dnia 30 czerwca 2017 r. zlecającym uzupełnienie postępowania administracyjnego w przedmiocie odwołania od decyzji
nr WGN.6220.12.2012.JG z dnia 27 listopada 2012 r. Burmistrza Miastka wydanej w przedmiocie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie wytwórni mas bitumicznych, w m. Łodzierz, na działce 25/2, obr. Węgorzynko 0029 w gm. Miastko.

W związku z powyższym Kolegium zobowiązuje zainteresowane strony postępowania odwoławczego do złożenia - w terminie 7 dni od zapoznania się z obwieszczeniem - wniosków dowodowych dotyczących prowadzonego postępowania administracyjnego.

Działając na podstawie art. 10 § 1 Kpa zawiadamia, że z postanowieniem i aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się i wypowiedzieć w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, co do zebranych w postępowaniu odwoławczym dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w siedzibie SKO w Słupsku, ul. Jana Pawła II 1, w godz. od 8:00 do 15:00 – po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu dostępności akt, (tel. 59 842-73-05), bądź po ich przekazaniu w siedzibie Urzędu Burmistrza Miastka

Zawiadomienie uważa się za doręczone i skuteczne po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie BIP oraz tablicy informacyjnej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miastka oraz w pobliżu miejsca planowanej inwestycji (m. Łodzierz).

Autor – P.Szuwalski

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 28 czerwca 2017 r.

 

SKO.460.8.2017

Obwieszczenie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku działając na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 353 ze zm.):

 

INFORMUJE SPOŁECZEŃSTWO

o wydaniu decyzji nr SKO.460.8.2017 z dnia 28 czerwca 2017 r., w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw, planowanego do wykonania na terenie działki nr 14/1 obręb 103 Bytów. Mocą w/w decyzji orzeczono o uchyleniu decyzji Burmistrza Bytowa z dnia 7 kwietnia 2017 r. znak: RO.6220.17.18.2015.WJ ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla inwestycji j/w.

            Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Bytowie. Z treścią decyzji można zapoznać się w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Słupsku.

Niniejsza informacja podlega umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytowie oraz w miejscu planowanej inwestycji.

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

 

Autor: Andrzej Hałuzo

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 19 maja 2017r.

 

SKO.460.21.2016

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku

działając na podstawie art. 30 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 1235 z późn. zm.),

INFORMUJE SPOŁECZEŃSTWO

o wydaniu w dniu 19 maja 2017r. przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku w trybie postępowania wznowieniowego decyzji nr SKO.460.21.2016, na mocy której uchylono w całości decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku z dnia 20 lipca 2015r. o nr SKO.460.14.2015 (pkt 1) oraz utrzymano w mocy zaskarżoną decyzję Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 16 lutego 2015r., znak GI.6220.3.6.2014/2015.WU o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. „Budowa małej elektrowni wodnej „Karwno”” oraz zagospodarowanie działek o nr ewid. 248, 249, 301 obręb Mikorowo Leśnictwo zabudową zagrodową z urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek o nr ewid. 68, 214, 215, 220, 231, 246, 247, 253, 254 i 302 obręb Mikorowo Leśnictwo” (pkt 2).

            Z treścią obwieszczenia oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku (ul. Jana Pawła II 1, 76-200 Słupsk)

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:

- umieszczenie na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku;

-  oraz ogłoszeniu za pośrednictwem Wójta Gminy Czarna Dąbrówka - wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Czarnej Dąbrówce oraz w miejscu realizacji inwestycji – na tablicy ogłoszeń sołectwa Karwno).       

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

 

Autor: Anna Łońska-Wieczorkiewicz

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 10 maja 2017r.

SKO.460.3.2017

Obwieszczenie

        Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku,  działając na podstawie art. 49 Kodeksy postępowania administracyjnego,

zawiadamia strony:

o wydaniu w dniu 10 maja 2017r. przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku decyzji Nr SKO.460.3.2017, , na mocy której utrzymano w mocy decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku z dnia 25 stycznia 2017r. nr SKO.460.10.2016, w której odmówiono stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy Ustka z dnia 3 października 2011r. nr 13/2008 (znak sprawy: GOŚ.7625-13/60/08/09/10/11) w przedmiocie ustalenia na rzecz Green Power Polska Sp. z o.o. w Warszawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni wiatrowych U1 Duninowo - Pęplino wraz z infrastrukturą towarzyszącą (decyzja przeniesiona w dniu 24 maja 2014r. na rzecz Green Power Pomorze Sp. z o.o.)

            Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium odwoławczego w Słupsku (ul. Jana Pawła II 1) w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 – 14:30.

Niniejsza informacja podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku oraz ogłoszeniu za pośrednictwem Wójta Gminy Ustka (wywieszenie obwieszczenia: na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ustka, sołectwie Duninowo i sołectwie Pęplino).

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor: Anna Łońska-Wieczorkiewicz

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 3 kwietnia 2017 r.

 

SKO.460.4.2017

Obwieszczenie

Działając na podstawie art. 74 ust. 3 i art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016r., poz.353), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku informuje społeczeństwo oraz zawiadamia strony o prowadzonym postępowaniu odwolawczym od decyzji nr WGN.6220.12.2012.JG z dnia 27 listopada 2012 r. Burmistrza Miastka wydanej w przedmiocie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie wytwórni mas bitumicznych, w m. Łodzierz, na działce 25/2 obr. Węgorzynko 0029 w gm. Miastko.

W związku z powyższym Kolegium zobowiązuje zainteresowane strony postępowania odwoławczego do złożenia - w terminie 7 dni od zapoznania się z obwieszczeniem - wniosków dowodowych dotyczących prowadzonego postępowania administracyjnego.

Działając na podstawie art. 10 § 1 Kpa zawiadamia, że w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia strony postępowania odwoławczego mają możliwość zapoznania się i wypowiedzenia się, co do zebranych w postępowaniu odwoławczym dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w siedzibie SKO w Słupsku, ul. Jana Pawła II 1, w godz. od 8:00 do 15:00 – po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu dostępności akt (tel. 59 842-73-05).

Zawiadomienie uważa się za doręczone i skuteczne po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie BIP oraz tablicy informacyjnej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miastka oraz w pobliżu miejsca planowanej inwestycji (m. Łodzierz).

Autor – P. Szuwalski

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Słupsk, dnia 10 kwietnia 2017r.

SKO.460.25.2016

Obwieszczenie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku działając na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji   o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 353 ze zm.):

INFORMUJE SPOŁECZEŃSTWO

o wydaniu decyzji nr SKO.460.25.2016 z dnia 9 stycznia 2017r.  w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie składowiska odpadów niebezpiecznych zawierających azbest na działkach nr 78/1 i 93/1 zlokalizowanych w obrębie geodezyjnym Borzyszkowy, gmina Lipnica”. Mocą w/w decyzji orzeczono o uchyleniu decyzji Wójta Gminy Lipnica, z dnia 14 listopada 2016r. nr RIG.6220.8.2016.KK odmawiającej ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla w/w przedsięwzięcia.

            Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Lipnica. Z treścią decyzji można zapoznać się w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Słupsku.

Niniejsza informacja podlega umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego             w Słupsku, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lipnica oraz na tablicach ogłoszeń  sołectwa Borzyszkowy i Gliśno Wielkie.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor: Izabela Baranowska

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 22 marca 2017 r.

SKO.460.23.2016

Obwieszczenie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku działając na podstawie art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 353) w drodze obwieszczenia,

ZAWIADAMIA STRONY

o wydaniu w dniu 21 grudnia 2016 r. decyzji nr SKO.460.23.2016 utrzymującej w mocy decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku z dnia 22 czerwca 2016 r. nr SKO.460.35.2015 stwierdzającej wydanie przez Kolegium decyzji z dnia 23 sierpnia 2010 r. nr SKO.41/V-8635/51/10 o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy Ustka Nr 05/09 z dnia 18 czerwca 2009 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa zespołu elektrowni wiatrowych U2 Możdżanowo-Starkowo, wydanej na wniosek Green Power Sp. z o.o. w Słupsku z naruszeniem prawa.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Ustka. Z decyzją można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku.

Niniejsza informacja podlega umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ustka.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor: Piotr Kajut

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 24 lutego 2017 r.

SKO.460.20.2016

Obwieszczenie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku

INFORMUJE SPOŁECZEŃSTWO

o wydaniu decyzji nr SKO.460.20.2016 z dnia 24 lutego 2017 r., orzekającej o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy Słupsk z dnia 16 listopada 2009 r. znak: OS-7624-6/13/2009, w przedmiocie ustalenia na rzecz EOLICA WARBLEWO sp. z o.o. środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej Warblewo, składającej się z 17 siłowni o mocy 2,0 MW każda, wraz z niezbędną infrastrukturą, na terenie gmin Słupsk i Damnica.

            Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku (ul. Jana Pawła II 1) w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 830 – 1430.

Niniejsza informacja podlega umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Słupsk, Urzędu Gminy Damnica, sołectwa Warblewo oraz sołectwa Sąborze.

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor:  Andrzej Hałuzo

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 13 lutego 2017 r.

SKO.460.9.2016

Obwieszczenie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 353) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w drodze obwieszczenia,

ZAWIADAMIA STRONY

o wydaniu decyzji nr SKO.460.9.2016 z dnia 13 lutego 2017 r., w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn.: Stacja demontażu pojazdów przy ul. Słupskiej 18, na działkach o nr 302/100, 302/48, 302/34, w obrębie 6 na terenie miasta Lęborka. Mocą w/w decyzji orzeczono o utrzymaniu w mocy decyzji Burmistrza Lęborka z dnia 11 kwietnia 2016 r. Nr OŚG.6220.1.2016.P ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla inwestycji j/w.

            Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Lęborka. Z treścią decyzji można zapoznać się w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Słupsku.

Niniejsza informacja podlega umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Lęborka oraz w miejscu planowanej inwestycji.

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor: Andrzej Hałuzo

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 13 lutego 2017 r.

SKO.460.9.2016

Obwieszczenie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku działając na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 353 ze zm.):

INFORMUJE SPOŁECZEŃSTWO

o wydaniu decyzji nr SKO.460.9.2016 z dnia 13 lutego 2017 r., w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn.: Stacja demontażu pojazdów przy ul. Słupskiej 18, na działkach o nr 302/100, 302/48, 302/34, w obrębie 6 na terenie miasta Lęborka. Mocą w/w decyzji orzeczono o utrzymaniu w mocy decyzji Burmistrza Lęborka z dnia 11 kwietnia 2016 r. Nr OŚG.6220.1.2016.P ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla inwestycji j/w.

            Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Lęborka. Z treścią decyzji można zapoznać się w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Słupsku.

Niniejsza informacja podlega umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Lęborka oraz w miejscu planowanej inwestycji.

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor: Andrzej Hałuzo

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 31 stycznia 2017 roku

SKO.460.22.2016

OBWIESZCZENIE

            Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku, działając na podstawie art. 21 i art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 353):

INFORMUJE SPOŁECZEŃSTWO

            o decyzji Kolegium nr SKO.460.22.2016 z dnia 12 stycznia 2017 roku utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Potęgowo z dnia 28 października 2016 r., nr 16/2016, znak ZP.6220.9.2014 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn: Eksploatacja złoża piasku „Dąbrówno”.

            Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Potęgowo. Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku.

            Niniejsza informacja podlega umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej SKO w Słupsku, na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, w miejscu realizacji inwestycji oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Potęgowie.

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor: Maciej Cieszyński

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 25 stycznia 2017 r.

SKO.460.10.2016

Obwieszczenie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku

INFORMUJE SPOŁECZEŃSTWO

o wydaniu decyzji nr SKO.460.10.2016 z dnia 25 stycznia 2017 r., orzekającej o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy Ustka z dnia 3 października 2011 r.nr 13/2008 (znak: GOŚ.7625-13/60/09/09/10/11), mocą której ustalono na rzecz Green Power Polska sp. z o.o. środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni wiatrowych U1 Duninowo – Pęplino wraz z infrastrukturą towarzyszącą (decyzja przeniesiona w dniu 24 maja 2014 r. na Green Power Pomorze sp. z o.o.).

            Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku (ul. Jana Pawła II 1) w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 830 – 1430.

Niniejsza informacja podlega umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Ustka, sołectwa Duninowo oraz sołectwa Pęplino.

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor - Andrzej Hałuzo

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 25 stycznia 2017 r.

SKO.460.10.2016

Obwieszczenie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w drodze obwieszczenia,

ZAWIADAMIA STRONY

o wydaniu decyzji nr SKO.460.10.2016 z dnia 25 stycznia 2017 r., orzekającej o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy Ustka z dnia 3 października 2011 r.nr 13/2008 (znak: GOŚ.7625-13/60/09/09/10/11), mocą której ustalono na rzecz Green Power Polska sp. z o.o. środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni wiatrowych U1 Duninowo – Pęplino wraz z infrastrukturą towarzyszącą (decyzja przeniesiona w dniu 24 maja 2014 r. na Green Power Pomorze sp. z o.o.).

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku (ul. Jana Pawła II 1) w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 830 – 1430.

Niniejsza informacja podlega umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Ustka, sołectwa Duninowo oraz sołectwa Pęplino.

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor - Andrzej Hałuzo

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Słupsk, dnia 12 stycznia 2017r.

SKO.460.21.2016

OBWIESZCZENIE

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku, działając na podstawie art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziel społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r., poz. 353 ze zm.) informuje w drodze obwieszczenia o postanowienia nr SKO.460.21.2016 z dnia 12 stycznia 2017 r. w przedmiocie wznowienia postępowania zakończonego decyzją Kolegium nr SKO.460.14.2015 z dnia 21 lipca 2015 r. o ustaleniu środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa małej elektrowni wodnej Karwno” oraz polegającego na zagospodarowaniu działek o nr ewid. 248, 249, 301 obręb Mikorowo Leśnictwo zabudową zagrodową z urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek o nr ewid. 68, 214, 215, 220, 231, 246, 247, 253, 254, i 302 obręb Mikorowo Leśnictwo.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:

  • zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej SKO w Słupsku oraz na tablicy
  • wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Czarna Dąbrówka,
  • wywieszenie w miejscu realizacji inwestycji, na tablicy ogłoszeń Sołectwo Karwano.

Autor: Anna Łońska - Wieczorkiewicz

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------=

Słupsk, dnia 9 stycznia 2017 r.

SKO.460.9.2016

Obwieszczenie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.)

INFORMUJE STRONY

o zgromadzeniu całości materiału dowodowego w sprawie z odwołania od decyzji Burmistrza Lęborka z dnia 11 kwietnia 2016 r. Nr OŚG.6220.1.2016.P w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pn.: Stacja demontażu pojazdów przy ul. Słupskiej 18, na działkach o nr 302/100, 302/48, 302/34, w obrębie 6 na terenie miasta Lęborka

            Mając na uwadze powyższe Kolegium wskazuje, że w terminie 7 dni od dnia dokonania niniejszego obwieszczenia, strony mają możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, a także zapoznania się z aktami postępowania. Prawo do przeglądania akt strony mogą realizować w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 830 do 1430.

Niniejsza informacja podlega umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Lęborka oraz w miejscu planowanej inwestycji.

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 7 dni od publicznego ogłoszenia niniejszej informacji.

Autor - Andrzej Hałuzo

Wytworzył:
Joanna Milewska
(2017-01-10)
Udostępnił:
Joanna Milewska
(2017-01-10 11:30:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Teresa Kostrzewi?ska
(2018-01-10 11:52:17)

 
liczba odwiedzin: 465607

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X