☰ Menu
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku
Grafika zawierająca herb Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku

Poniedziałek 02.08.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacja o skargach do WSA w 2017r.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Słupsk, dnia 4 sierpnia 2017r.

SKO.50.142.2017

 

OBWIESZCZENIE

Samorządowego Kolegium Odwoławczego

w Słupsku

 

Na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz.U. z 2012r. poz. 270 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku zawiadamia o:

przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, nr. SKO.460.3.2017 z dnia 10 maja 2017r orzekającą o utrzymaniu w mocy decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku z dnia 25 stycznia 2017r., nr SKO.460.10.2016, w której odmówiono stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy Ustka z dnia 3 października 2011r. nr 13/2008 (znak sprawy: GOŚ.7625-13/60/08/09/10/11) w przedmiocie ustalenia na rzecz Green Power Polska Sp. z o.o. w Warszawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni wiatrowych U1 Duninowo – Pęplino wraz z infrastrukturą towarzyszącą ( decyzja przeniesiona w dniu 24 maja 2014r. na rzecz Green Power Pomorze Sp. z o.o.).

            Jednocześnie Kolegium informuje, iż w myśl przepisu art. 33 § 1a ustawy Prawo                       o postępowaniu przed sądami administracyjnymi osoba, która brała udział                                 w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości przez:

- zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej SKO w Słupsku

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń SKO w Słupsku

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ustka, oraz tablicach ogłoszeń sołectw Duninowo i Pęplino


Autor: Anna Łońska - Wieczorkiewicz

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 24 lipca 2017r.

SKO.50.125.2017

OBWIESZCZENIE

Samorządowego Kolegium Odwoławczego

w Słupsku

Na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1369)

zawiadamia się,

że skarga na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku nr SKO.450.72.2017 z dnia 8 maja 2017r., orzekającą o utrzymaniu w mocy decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku z dnia 17 marca 2017r. nr SKO.450.160.2016, w której odmówiono stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy Damnica z dnia 14 kwietnia 2010r. nr PPiRL 7331/5/10 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowych 15 kV dla zasilania potrzeb własnych GPZ, GPZ SN/110 kV, odcinka linii napowietrznej 110 kV, drogi dojazdowej do GPZ oraz wodociągu i kanalizacji sanitarnej na działkach nr 105/1, 105/2, 106, 154, 171, 104/11 w obr. ewid. Sąborze, gm. Damnica

 

wraz z odpowiedzią na skargę została przekazana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku.

Jednocześnie Kolegium informuje, iż w myśl przepisów art. 33 § 1a ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości przez:

  • zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej SKO w Słupsku;
  • wywieszenie na tablicy ogłoszeń SKO w Słupsku;
  • wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Damnica,
  • wywieszenie w miejscu realizacji inwestycji - na tablicy ogłoszeń sołectwa Sąborze.

Autor: Anna Łońska-Wieczorkiewicz

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Słupsk, dnia 25 maja 2017r.

SKO.50.82.2017

OBWIESZCZENIE

Samorządowego Kolegium Odwoławczego

w Słupsku

Na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz.U. z 2012r. poz. 270 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku zawiadamia o:

przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, z dnia 24 lutego 2017r. nr SKO.450.24.2017, orzekającą o utrzymaniu w mocy decyzji Wójta Gminy Tuchomie z dnia 03 stycznia 2017r. nr 1/2007, znak: Nr RG.6733.9.2015, ustalającej warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie sieci wodociągowej z rur PE100 Dn 90 o długości ok. 1.900 m na terenie działki nr 64, 72, 43, 76, 78/2, 78/1, 77/2, 202, 211, 195, 197, 198, 207, 208, 209, położonych w obrębie Ciemno, gmina Tuchomie

            Jednocześnie Kolegium informuje, iż w myśl przepisu art. 33 § 1a ustawy Prawo  o postępowaniu przed sądami administracyjnymi osoba, która brała udział  w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Autor: Izabela Baranowska

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 8 maja 2017r.

SKO.50.67.2017

OBWIESZCZENIE

Samorządowego Kolegium Odwoławczego

w Słupsku

Na podstawie art.54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 718 ze zm.)

zawiadamia się,

że skarga na decyzję Kolegium nr SKO.450.5.2017 z dnia 3 lutego 2017r.,  orzekającą o utrzymaniu w mocy decyzji z dnia 23 listopada 2016r. wydanej przez działającego z upoważnienia Burmistrza Bytowa Zastępcę Burmistrza Bytowa (znak sprawy GP.6733.30.2015.2016.KT) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na części działki nr 2/1, obr. geod. Niezabyszewo, gm. Bytów

wraz z odpowiedzią na skargę została przekazana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku.

Jednocześnie Kolegium informuje, iż w myśl przepisów art. 33 § 1a ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Autor: Anna Łońska - Wieczorkiewicz

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 5 maja 2017 r.

SKO.50.64.2017

Obwieszczenie

Na podstawie art. 33 § 1a oraz art.54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2016r. poz. 718 ze zm.)

zawiadamia się,

o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku z dnia 13 lutego 2017 r., Nr SKO.460.9.2016, orzekającą o utrzymaniu w mocy decyzji Burmistrza Lęborka z dnia 11 kwietnia 2016 r. Nr OŚG.6220.1.2016.P w przedmiocie ustalenia na wniosek
p. Janusza Gruszczyńskiego, środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pn.: Stacja demontażu pojazdów przy ul. Słupskiej 18, na działkach o nr 302/100, 302/48, 302/34, w obrębie 6 na terenie miasta Lęborka.

 

Jednocześnie Kolegium informuje, iż w myśl przepisu art. 33 § 1a ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Podlega obwieszczeniu:

1. Biuletyn Informacji Publicznej SKO w Słupsku oraz na tablicy,

2. tablica ogłoszeń Urzędu Lęborka oraz,

3. w miejscu planowanej inwestycji.

Autor: Andrzej Hałuzo

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 1  lutego 2017r.

SKO.50.3.2017

OBWIESZCZENIE

Samorządowego Kolegium Odwoławczego

w Słupsku

Na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz.U. z 2012r. poz. 270 ze zm.)

zawiadamia się,

że skarga na decyzję Kolegium z dnia 21 listopada 2016r., Nr SKO.450.153.2016, orzekającą o utrzymaniu w mocy decyzji Burmistrza Miastka nr 013/2016 (znak:WRG.6733.5.2016.MS) z dnia 30 września 2016 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej w miejscowości Piaszczyna na działce nr 67 obr. ew. Piaszczyna, gm. Miastko

wraz z odpowiedzią na skargę została przekazana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku.

Jednocześnie Kolegium informuje, iż w myśl przepisów art. 33 § 1a ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze informacja zostaje podana do publicznej wiadomości przez:

  • zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej SKO w Słupsku
  • wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie  Miastka

Autor: Wioletta Morasiewicz

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 2 lutego 2017r.

SKO.50.195.2016

OBWIESZCZENIE

Samorządowego Kolegium Odwoławczego

w Słupsku

Na podstawie art.54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz.U. z 2012r. poz. 270 ze zm.)

zawiadamia się,

że skarga na decyzję Kolegium z dnia 21 października 2016., Nr SKO.450.146.2016, orzekającą o uchyleniu decyzji Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska nr 30/2016 (znak:RRG.6733.30.2016) z dnia 23 sierpnia 2016 r. w przedmiocie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej: wieża o wysokości całkowitej do 44 mnpt, anteny nadawcze i radiolinii oraz urządzenia sterujące u podstawy wieży w szafach systemowych na działce nr 114/8 obręb Lubowidz, gm. Nowa Wieś Lęborska,

wraz z odpowiedzią na skargę została przekazana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku.

Jednocześnie Kolegium informuje, iż w myśl przepisów art. 33 § 1a ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Autor: Wioletta Morasiewicz

 

Wytworzył:
Joanna Milewska
(2017-01-10)
Udostępnił:
Joanna Milewska
(2017-01-10 11:31:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Teresa Kostrzewi?ska
(2017-08-29 10:31:43)

 
liczba odwiedzin: 465581

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X