☰ Menu
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku
Grafika zawierająca herb Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku

Poniedziałek 02.08.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacja o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w 2018r.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 14 grudnia 2018r.

SKO.450.224.2018

Obwieszczenie

        Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku,  działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1073 ze zm.) w zw. z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego,

zawiadamia strony:

o wszczęciu przez tut. Kolegium postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji nr 4.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanej przez Wójta Gminy Rzeczenica w dniu 9 czerwca 2017r. (znak sprawy PM.6733.4.2017) ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 276, obręb Brzezie, gmina Rzeczenica.

Z treścią zawiadomienia oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku.

Informacja podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku oraz ogłoszeniu za pośrednictwem Wójta Gminy Rzeczenica (wywieszenie obwieszczenia: w Urzędzie Gminy w Rzeczenicy oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Brzezie).          

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor: Anna Łońska-Wieczorkiewicz

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 14 listopada 2018r.

 

SKO.450.210.2018

Obwieszczenie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku,  działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity - Dz. U. z 2018r., poz. 1945) w zw. z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego

zawiadamia strony:

o wydaniu w dniu 14 listopada 2018r. przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku decyzji nr SKO.450.210.2018, na mocy której uchylono decyzję nr 31.3cp/2017 o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego wydaną przez Burmistrza Czerska w dniu 26 września 2018r. (znak sprawy WG.6733.31.2017) dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. w Warszawie na działce nr 254 w miejscowości Gutowiec, obręb Krzyż, gm. Czersk i przekazano sprawę organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia.

            Z treścią zawiadomienia oraz dokumentacją sprawy odwoławczej można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku.

Informacja podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku oraz ogłoszeniu za pośrednictwem Burmistrza Czerska (wywieszenie obwieszczenia: w Urzędzie Miejskim w Czersku oraz na tablicy ogłoszeń w Sołectwie Gutowiec).          

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

 

Autor: Anna Łońska-Wieczorkiewicz

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 31 października 2018r.

SKO.450.164.2018

Obwieszczenie

 

        Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku,  działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1073 ze zm.) w zw. z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego,

zawiadamia strony:

o wydaniu w dniu 31 października 2018r. przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku decyzji nr SKO.450.164.2018, na mocy której uchylono decyzję 29/2017 o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydaną w dniu 26 czerwca 2018r. przez Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska (znak sprawy RRG.6733.29.2017) ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 202, obręb Pogorzelice, gmina Nowa Wieś Lęborska i przekazano sprawę organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia.

            Z treścią zawiadomienia oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Lęborska.

Informacja podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku oraz ogłoszeniu za pośrednictwem Wójta Gminy Nowej Wsi Lęborskiej. (wywieszenie obwieszczenia: na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Lęborska. oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Pogorzelice).

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor: Anna Łońska-Wieczorkiewicz

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Słupsk, dnia 27 września 2018r.

SKO.450.79.2018

Obwieszczenie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku,  działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity - Dz. U. z 2017r., poz. 1073 ze zm.) w zw. z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. - Dz.U. z 2017r., poz. 1257 ze zm.)

zawiadamia strony:

o wydaniu w dniu 27 września 2018r. decyzji nr SKO.450.79.2018, w której w pkt 1 odmówiono stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy Ustka o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr GEO.6733.11.2017.BW z dnia 30 czerwca 2017r. dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej składającej się z wieży wolnostojącej o wysokości 56 m n.p.t., instalacji radiokomunikacyjnej, składającej się z anten nadawczych i radiolinii oraz urządzeń sterujących posadowionych u podstaw wieży z wewnętrzną linią zasilającą, na działce nr 136/1, obręb geod. Duninowo, gm. Ustka; w pkt 2 zaś umorzono postępowanie co do jednego z wnioskodawców.

            Z treścią zawiadomienia oraz dokumentacją sprawy odwoławczej można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku.

Informacja podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku oraz ogłoszeniu za pośrednictwem Wójta Gminy Ustka (wywieszenie obwieszczenia: w Urzędzie Gminy w Ustce oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Duninowo).

         

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor: Anna Łońska-Wieczorkiewicz

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Słupsk, dnia 29 października 2018 r.

 

SKO.450.195.2018

Obwieszczenie

 

 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.), w drodze obwieszczenia,

 

 

ZAWIADAMIA STRONYo wydaniu decyzji nr  SKO.450.195.2018 z dnia 29 października 2018 r., w przedmiocie ustalenia na wniosek Energa-Operator S.A. lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kablowej 0,4 kV oraz rozbiórce sieci napowietrzno-kablowej 0,4 kV w miejscowości Dalimierz Przewłocki, gmina Ustka, na działkach ew. nr: 19/10, 19/68, 19/3, 19/65, 19/4, 19/6, 19/66, 19/67, 295, 33, 34, 35, położonych w obrębie geodezyjnym Wytowno oraz dz. ew. nr: 347, 345, 359, 348, 350/11, 350/3, 350/4 położonych w obrębie geodezyjnym Grabno, gmina Ustka. Wyżej wymienioną decyzją Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku utrzymało w mocy decyzję Wójta Gminy Ustka z dnia 29 sierpnia2018 r. znak: GEO.6733.9.2018.BW.

 

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Ustka. Z decyzją można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku.

 

Niniejsza informacja podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ustka, a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku.

 

 

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

 

 

Opracował:

Andrzej Hałuzo

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 4 września 2018r

 

SKO.450.167.2018

Obwieszczenie

 Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku,  działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1073 ze zm.) w zw. z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego,

zawiadamia strony:

o wydaniu w dniu 4 września 2018r. decyzji nr SKO.450.167.2018 o uchyleniu w całości decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr GP.6733.7.2018 wydanej w dniu 17 maja 2018r. przez Burmistrza Brus dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie mostu przez rzekę Brdę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 236 w miejscowości Drzewicz na działce nr 5 w obrębie ewid. Mięcikał, działkach nr 375/1, 385/2 i 3269/5 w obrębie ewid. Małe Chełmy, gmina Brusy oraz działkach nr 442/2 i 3269/9 w obrębie ewid. Swornegacie, gm. Chojnice, wraz z przekazaniem sprawy organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia.

            Z treścią zawiadomienia oraz dokumentacją sprawy odwoławczej można zapoznać się w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Słupsku.

Informacja podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku oraz ogłoszeniu za pośrednictwem Burmistrza Brus (wywieszenie obwieszczenia: na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Brusach, Urzędu Gminy Chojnice oraz sołectwa Męcikał, Małe Chełmy i Swornegacie)

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor: Anna Łońska-Wieczorkiewicz

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 18.04.2018 r.

SKO.450.49.2018

 

Obwieszczenie

 

        Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku,  działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z Dz. U. z 2017 r., poz. 1073),

zawiadamia strony:

o decyzji Kolegium nr SKO.450.49.2018 z dnia 18 kwietnia 2018 r., wydanej na skutek rozpoznania odwołań od decyzji z dnia 26.01.2018 r. Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowy stacji bazowej telefonii komórkowej: wieża o wysokości całkowitej do 44 m n. p. t., anteny nadawcze i radiolinii oraz urządzenia sterujące u podstawy wieży w szafach systemowych na działce nr 114/8 obr. Lubowidz, na wniosek spółki P4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, reprezentowaną przez pełnomocnika Marcina Majera,  w ramach której:

uchylono zaskarżoną decyzję w całości i przekazano sprawę organowi I instancji do ponownego rozpoznania.

           

            Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej.

Informacja podlega umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsk oraz ogłoszeniu za pośrednictwem Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska (wywieszenie obwieszczenia: w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Lęborska i zwrot do Kolegium po upływie wskazanego poniżej terminu).

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

 

Autor – Martyna Felczak - Wencławska

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Słupsk, dnia 4 września 2018r.

SKO.450.169.2018

Obwieszczenie

 

        Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku,  działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity - Dz. U. z 2017r., poz. 1073 ze zm.) w zw. z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego,

zawiadamia strony:

o wydaniu w dniu 4 września 2018r. przez Kolegium postanowienia nr SKO.450.169.2018 o utrzymaniu w mocy postanowienia Wójta Gminy Ustka z dnia 17 lipca 2018r. (znak sprawy GEO.6733.36.14.2017.BW) o zawieszeniu z urzędu na okres 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji telefonii komórkowej sieci PL 2014 Sp. z o.o. w Warszawie, zlokalizowanej na działce nr 2/77 w obrębie geod. Wodnica, gm. Ustka.

Z treścią zawiadomienia oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Ustka.

Informacja podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku oraz ogłoszeniu za pośrednictwem Wójta Gminy Ustka (wywieszenie obwieszczenia: na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ustka. oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Wodnica).

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor: Anna Łońska-Wieczorkiewicz

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 13 sierpnia 2018r.

SKO.450.160.2018

Obwieszczenie

 

        Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku,  działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1073 ze zm.) w zw. z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego,

zawiadamia strony:

o wydaniu w dniu 13 sierpnia 2018r. przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku decyzji nr SKO.450.160.2018, na mocy której utrzymano w mocy decyzję Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska nr RRG.6733.8.2018 z dnia 20 czerwca 2018r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia na działkach ewidencyjnych o numerach: 510, 512, 511/5, 514/14, 511/3, 513/2, 487, 482, 483, 511/4, 486/2, 485, 484, 481, 486/5, 477/5, 475/137, 1020, 480/9, 475/141, 480/11, 480/26, 1191/1, 1221, 1222, 1211, 1193/2, 1193/4, 1194, 1195/12, 1195/13, 1196, 1195/8, 1182/3, 1192, położonych w obrębie ewid. Nowa Wieś Lęborska, gm. Nowa Wieś Lęborska.

            Z treścią zawiadomienia oraz dokumentacją sprawy odwoławczej można zapoznać się w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Słupsku.

Informacja podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku oraz ogłoszeniu za pośrednictwem Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska (wywieszenie obwieszczenia: na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowa Wieś Lęborska oraz sołectwa Nowa Wieś Lęborska).

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor: Anna Łońska-Wieczorkiewicz

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 31 sierpnia 2018 r.

 

SKO.450.134.2018

Obwieszczenie

 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.), w drodze obwieszczenia,

 

ZAWIADAMIA STRONY

o wydaniu decyzji nr SKO.450.134.2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r., w przedmiocie ustalenia na wniosek Energa-Operator S.A. lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie, budowie i demontażu sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w gminach Tuchomie i Lipnica (działki nr 400, 399, 471/2, 403/5, 393, 397/1, 473, 438, 466, 468, 467/2, 497, 448, 449, 450, 457, 396/3, 401 obr. Kramarzyny gmina Tuchomie; działki nr 645, 662, 698, 678, 677 obręb Brzeźno Szlacheckie, gmina Lipnica). Wyżej wymienioną decyzją Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku utrzymało w mocy decyzję Wójta Gminy Tuchomie z dnia 29 maja 2018 r., Nr 1/2018 znak: RG.6733.1.2018.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Tuchomie. Z decyzją można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku.

Niniejsza informacja podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tuchomie, Urzędu Gminy Lipnica, a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

 

Sporządził: Andrzej Hałuzo

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Słupsk, dnia 26 lipca 2018r.

SKO.450.79.2018

Obwieszczenie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku,  działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity - Dz. U. z 2017r., poz. 1073 ze zm.) w zw. z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. - Dz.U. z 2017r., poz. 1257)

zawiadamia strony:

o wszczęciu przez tut. Kolegium postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr GEO.6733.11.2017.BW z dnia 30 czerwca 2017r. wydanej przez Wójta Gminy Ustka dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej składającej się z wieży wolnostojącej o wysokości 56 m n.p.t., instalacji radiokomunikacyjnej, składającej się z anten nadawczych i radiolinii oraz urządzeń sterujących posadowionych u podstaw wieży z wewnętrzną linią zasilającą, na działce nr 136/1, obręb geod. Duninowo, gm. Ustka.

            Z treścią zawiadomienia oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku.

Informacja podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku oraz ogłoszeniu za pośrednictwem Wójta Gminy Ustka (wywieszenie obwieszczenia: w Urzędzie Gminy w Ustce oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Duninowo).

          

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor: Anna Łońska-Wieczorkiewicz

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 28 czerwca 2018r.

SKO.450.118.2018

Obwieszczenie

 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku,  działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity - Dz. U. z 2017r., poz. 1073) w zw. z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. - Dz.U. z 2017r., poz. 1257)

 

zawiadamia strony:

o wydaniu w dniu 28 czerwca 2018r. przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku decyzji nr SKO.450.118.2018, na mocy której uchylono decyzję nr 31.2cp/2017 o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego wydaną przez Burmistrza Czerska w dniu 14 maja 2018r. (znak sprawy WG.6733.31.2017) dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. w Warszawie na działce nr 254 w miejscowości Gutowiec, obręb Krzyż, gm. Czersk i przekazano sprawę organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia.

            Z treścią zawiadomienia oraz dokumentacją sprawy odwoławczej można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku.

Informacja podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku oraz ogłoszeniu za pośrednictwem Burmistrza Czerska (wywieszenie obwieszczenia: w Urzędzie Miejskim w Czersku oraz na tablicy ogłoszeń w Sołectwie Gutowiec).         

 

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor: Anna Łońska-Wieczorkiewicz

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 5 lipca 2018r.

SKO.450.52.2018

Obwieszczenie

        Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku,  działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1073 ze zm.) w zw. z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego,

zawiadamia strony:

o wydaniu w dniu 5 lipca 2018r. przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku decyzji nr SKO.450.52.2018, na mocy której utrzymano w mocy decyzję Wójta Gminy Człuchów nr 1/2018 z dnia 20 lutego 2018r. (znak spr. RP.6733.1.2018) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia na działkach nr 600/1 i 330/10, położonych w miejscowości Kołdowo, gm. Człuchów

            Z treścią zawiadomienia oraz dokumentacją sprawy odwoławczej można zapoznać się w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Słupsku.

Informacja podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku oraz ogłoszeniu za pośrednictwem Wójta Gminy Człuchów (wywieszenie obwieszczenia: na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Człuchów oraz sołectwa Kołdowo)

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor: Anna Łońska-Wieczorkiewicz

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 29 maja 2018r.

 

SKO.450.104.2018

Obwieszczenie

        Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku,  działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1073) w zw. z art. 49 kpa

zawiadamia strony:

o wydaniu w dniu 29 maja 2018r. przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku decyzji nr SKO.450.104.2018 o uchyleniu decyzji Wójta Gminy Studzienice z dnia 10 kwietnia 2018r. w sprawie o nr RI.6730.20.2018.KW o umorzeniu postępowania w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. w Warszawie na działce nr 20/8 w Sominach, gm. Studzienice, i przekazaniu sprawy organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia.

            Z treścią zawiadomienia oraz dokumentacją sprawy odwoławczej można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku.

Informacja podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku oraz ogłoszeniu za pośrednictwem Wójta Gminy Studzienice (wywieszenie obwieszczenia: w Urzędzie Gminy w Studzienicach oraz na tablicy ogłoszeń w Sołectwie Sominy).

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor: Anna Łońska-Wieczorkiewicz

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 9 maja 2018r.

SKO.450.48.2018

 

Obwieszczenie

        Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku,  działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1073) w zw. z art. 49 kpa

zawiadamia strony:

o wydaniu w dniu 9 maja 2018r. przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku decyzji nr SKO.450.48.2018 o utrzymaniu w mocy decyzji Wójta Gminy Studzienice z dnia 15 lutego 2018r. w sprawie o nr RI.6730.32.2017.KW odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. w Warszawie na działce nr 20/8 w Sominach, gm. Studzienice.

            Z treścią zawiadomienia oraz dokumentacją sprawy odwoławczej można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku.

Informacja podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku oraz ogłoszeniu za pośrednictwem Wójta Gminy Studzienice (wywieszenie obwieszczenia: w Urzędzie Gminy w Studzienicach oraz na tablicy ogłoszeń w Sołectwie Sominy).

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor: Anna Łońska-Wieczorkiewicz

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 9 maja 2018r.

 

SKO.450.57.2018

Obwieszczenie

 

        Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku,  działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1073) w zw. z art. 49 kpa

zawiadamia strony:

o wydaniu w dniu 9 maja 2018r. przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku decyzji nr SKO.450.57.2018, na mocy której utrzymano w mocy decyzję nr 14/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydaną przez Wójta Gminy Człuchów w dniu 27 lutego 2018r. (znak sprawy RP.6733.14.2017) dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. w Warszawie na działce nr 203, obręb Stołczno, gm Człuchów.

            Z treścią zawiadomienia oraz dokumentacją sprawy odwoławczej można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku.

Informacja podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku oraz ogłoszeniu za pośrednictwem Wójta Gminy Człuchów (wywieszenie obwieszczenia: w Urzędzie Gminy w Człuchowie oraz na tablicy ogłoszeń w Sołectwie Stołczno).

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor: Anna Łońska-Wieczorkiewicz

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 9 maja 2018r.

SKO.450.36.2018

Obwieszczenie

        Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku,  działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1073) w zw. z art. 49 kpa,

zawiadamia strony:

o wydaniu w dniu 9 maja 2018r. przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku decyzji nr SKO.450.36.2018, na mocy której uchylono decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydaną przez Burmistrza Kępic w dniu 9 lutego 2018r. (znak sprawy UM.NPŚ.AB.6733.6.2017.MM/OS) dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. w Warszawie na działce nr 19/3, obręb Barcino, gm. Kępice  i przekazano sprawę organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia.

            Z treścią zawiadomienia oraz dokumentacją sprawy odwoławczej można zapoznać się w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Słupsku.

Informacja podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku oraz ogłoszeniu za pośrednictwem Burmistrza Kępic (wywieszenie obwieszczenia: na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kępicach oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Barcino).

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor: Anna Łońska-Wieczorkiewicz

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 26 kwietnia 2018r.

SKO.450.76.2018

Obwieszczenie

            Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku,  działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1073) w zw. z art. 49 kpa

zawiadamia strony:

o wydaniu w dniu 26 kwietnia 2018r. przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku decyzji nr SKO.450.76.2018, na mocy której uchylono w całości decyzję Wójta Gminy Chojnice z dnia 1 marca 2018r. (znak spr: BM.6733.58.4.2017) odmawiającą ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. w Warszawie (nr projektu CHJ0801B) na działce nr 196, położonej w obrębie geod. Ogorzeliny, gm. Chojnice oraz przekazano sprawę organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia

            Z treścią zawiadomienia oraz dokumentacją sprawy odwoławczej można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku (ul. Jana Pawła II 1, Słupsk).

Informacja podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku oraz ogłoszeniu za pośrednictwem Wójta Gminy Chojnice(wywieszenie obwieszczenia: w Urzędzie Gminy Chojnice oraz w sołectwie Ogorzeliny).

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor: Anna Łońska-Wieczorkiewicz

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 14 maja 2018r.

SKO.450.88.2018

Obwieszczenie

 

        Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku,  działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1073 ze zm.) w zw. z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego,

zawiadamia strony:

o wydaniu w dniu 14 maja 2018r. przez Kolegium postanowienia nr SKO.450.88.2018 o utrzymaniu w mocy postanowienia Wójta Gminy Lipnica z dnia 11 kwietnia 2018r. (znak sprawy RIG.6733.4.2017.AK) o zawieszeniu  na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 kpa postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. w Warszawie, zlokalizowanej na działce nr 419/2 w Lipnicy, gm. Lipnica

            Z treścią zawiadomienia oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Lipnica.

Informacja podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku oraz ogłoszeniu za pośrednictwem Wójta Gminy Ustka - wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lipnica.

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor: Anna Łońska-Wieczorkiewicz

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 28 maja 2018 r.

SKO.450.94.2018

Obwieszczenie

 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.), w drodze obwieszczenia,

ZAWIADAMIA STRONY

o wydaniu decyzji nr SKO.450.94.2018 z dnia 28 maja 2018 r., w sprawie ustalenia na wniosek Powiatu Chojnickiego lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji deszczowej na terenie działek nr 441, 439/1, 439/2, 438, 429/3, 433/1 i 437 w obrębie Łąg, gm. Czersk. Wyżej wymienioną decyzją Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku uchyliło decyzję Burmistrza Czerska z dnia 13 kwietnia 2018 r., Nr 5cp/2018 (znak: WG.6733.5.2018) i przekazało sprawę do ponownego rozpoznania organowi pierwszej instancji.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Czersku. Z decyzją można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku.

Niniejsza informacja podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Czersku, a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Sporządził: Andrzej Hałuzo

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 20 kwietnia 2018r.

SKO.450.4.2018

 

Obwieszczenie

 

        Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku,  działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1073) w zw. z art. 49 kpa

zawiadamia strony:

o wydaniu w dniu 20 kwietnia 2018r. przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku decyzji nr SKO.450.4.2018, na mocy której utrzymano w mocy decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydaną przez Wójta Gminy Główczyce w dniu 4 grudnia 2017r. (znak sprawy PP.6733.3.2017) dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. w Warszawie (nr projektu: SLU3001A) zlokalizowanej w obrębie geod. Żelkowo, gm. Główczyce (cz. działki nr 170).

            Z treścią zawiadomienia oraz dokumentacją sprawy odwoławczej można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku (ul. Jana Pawła II 1, Słupsk).

Informacja podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku oraz ogłoszeniu za pośrednictwem Wójta Gminy Główczyce (wywieszenie obwieszczenia: w Urzędzie Gminy Główczyce oraz w sołectwie Żelkowo).

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor: Anna Łońska-Wieczorkiewicz

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 6 kwietnia 2018 r.

SKO.450.24.2018

Obwieszczenie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku działając na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2017r., poz 1073) w zw. z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego,

ZAWIADAMIA STRONY

o wydaniu w dniu 6 kwietnia 2018 r. decyzji nr SKO.450.24.2018, na mocy której utrzymano w mocy decyzję znak sprawy GB.6733.8.2017  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 19 stycznia 2018r. wydanej przez Wójta Gminy Słupsk, dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. w Warszawie na działce nr 4/8, obręb Lubuczewo, gm. Słupsk

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Słupsk. Z decyzją można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku.

Niniejsza informacja podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, oraz ogłoszeniu za pośrednictwem Wójta Gminy Słupsk (wywieszenie obwieszczenia: na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Słupsk oraz sołectwa Lubuczewo).

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor : Anna Łońska Wieczorkiewicz

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 26 kwietnia 2018r.

 

SKO.450.64.2018

Obwieszczenie

 

        Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku,  działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1073) w zw. z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego,

zawiadamia strony:

 

o wydaniu w dniu 26 kwietnia 2018r. przez Kolegium postanowienia nr SKO.450.64.2018 o utrzymaniu w mocy postanowienia Wójta Gminy Ustka z dnia 9 marca 2018r. (znak sprawy GEO.6733.6.4.2018.BW) o zawieszeniu z urzędu  na okres 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. w Warszawie, zlokalizowanej na działce nr 2/1 w obrębie geod. Poddąbie, gm. Ustka

            Z treścią zawiadomienia oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Ustka.

Informacja podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku oraz ogłoszeniu za pośrednictwem Wójta Gminy Ustka (wywieszenie obwieszczenia: na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ustka. oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Poddąbie).

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor: Anna Łońska-Wieczorkiewicz

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 28 marca 2018r.

 

SKO.450.228.2017

Obwieszczenie

 

        Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku,  działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1073) w zw. z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego,

zawiadamia strony:

o wydaniu w dniu 28 marca 2018r. przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku decyzji nr SKO.450.228.2017, na mocy której utrzymano w mocy decyzję nr 9.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 25 października 2017r. wydanej przez Wójta Gminy Rzeczenica (znak sprawy PM.6733.9.2017) dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn280/225/160/125, MOP 0,5 MPa wraz z infrastrukturą towarzyszącą, realizowanego w ramach inwestycji pn. „Budowa sieci gazowej w msc. Rzeczenica, Koprzywnica, Przechlewo”.

            Z treścią zawiadomienia oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Rzeczenica.

Informacja podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku oraz ogłoszeniu za pośrednictwem Wójta Gminy Rzeczenica (wywieszenie obwieszczenia: na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rzeczenica, Urzędu Gminy Człuchów, Urzędu Gminy Przechlewo i na tablicy ogłoszeń sołectwa Rzeczenica, Gwieździn oraz sołectwa Kołdowo, Sieroczyn, Stołczno i Krępsk, a także sołectwa Przechlewo, Lisewo, Pawłówko i Pakotulsko).

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor: Anna Łońska-Wieczorkiewicz

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 26 lutego 2018r.

SKO.450.203.2017

 

Obwieszczenie

        Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku,  działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1073) w zw. z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego,

zawiadamia strony:

o wydaniu w dniu 26 lutego 2018r. przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku decyzji nr SKO.450.203.2017, na mocy której uchylono decyzję 29/2017 o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanej w dniu 12 września 2017r. przez Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska (znak sprawy RRG.6733.29.2017) ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 202, obręb Pogorzelice, gmina Nowa Wieś Lęborska i przekazano sprawę organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia.

            Z treścią zawiadomienia oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Lęborska.

Informacja podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku oraz ogłoszeniu za pośrednictwem Wójta Gminy Nowej Wsi Lęborskiej. (wywieszenie obwieszczenia: na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Lęborska oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Pogorzelice).

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor: Anna Łońska-Wieczorkiewicz

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 26 lutego 2018r.

SKO.450.20.2018

Obwieszczenie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku,  działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity - Dz. U. z 2017r., poz. 1073) w zw. z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. - Dz.U. z 2017r., poz. 1257)

zawiadamia strony:

o wydaniu w dniu 26 lutego 2018r. przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku decyzji nr SKO.450.20.2018, na mocy której uchylono decyzję nr 31.1cp/2017 o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego wydaną przez Burmistrza Czerska w dniu 16 stycznia 2018r. (znak sprawy WG.6733.31.2017) dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. w Warszawie na działce nr 254 w miejscowości Gutowiec, obręb Krzyż, gm. Czersk i przekazano sprawę organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia.

            Z treścią zawiadomienia oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czersku

Informacja podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku oraz ogłoszeniu za pośrednictwem Burmistrza Czerska (wywieszenie obwieszczenia: w Urzędzie Miejskim w Czersku oraz na tablicy ogłoszeń w Sołectwie Gutowiec).       

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor: Anna Łońska-Wieczorkiewicz

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SKO.450.3.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Słupsk, dnia 12 marca 2018r.

 

Obwieszczenie

 

        Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku,  działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1073) w zw. z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. - Dz.U. z 2017r., poz. 1257)

zawiadamia strony:

o wydaniu w dniu 12 marca 2018r. przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku postanowienia o sprostowaniu decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku nr SKO.450.3.2018 wydanej w związku z wniesieniem odwołania od decyzji Burmistrza Miastka o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr  021/2017 z dnia 29 listopada 2017r. (znak sprawy WRG.6733.3.2017.MS) ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla P4 Sp. z o.o. w Warszawie polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej w miejscowości Dretyń na działce nr 78/3, gmina Miastko.

Z treścią zawiadomienia oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Miastku.

Informacja podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku oraz ogłoszeniu za pośrednictwem Burmistrza Miastka (wywieszenie obwieszczenia: w Urzędzie Miejskim w Miastku oraz w sołectwie Dretyń).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor: Anna Łońska-Wieczorkiewicz

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 16 lutego 2018 r.

 

SKO.450.13.2018

Obwieszczenie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.), w drodze obwieszczenia,

 

ZAWIADAMIA STRONY

o wydaniu decyzji nr SKO.450.13.2018 z dnia 16 lutego 2018 r., w sprawie ustalenia na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia DN 180/160/125/110/63 MOP 0,5 MPa wraz z infrastrukturą towarzyszącą, realizowanego w ramach inwestycji pn. „Gazyfikacja południowej części powiatu słupskiego” – etap III, na terenie działek nr 382, 385/15, 385/16, 385/17, 514, 516, 518, 520/6, 520/2 i 520/4, obręb Dębnica Kaszubska Wyżej wymienioną decyzją Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku utrzymało w mocy decyzję Wójta Gminy Dębnica Kaszubska z dnia z dnia 18 stycznia 2018 r., znak: RA.6733.24.2017.DM.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska. Z decyzją można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku.

Niniejsza informacja podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska, a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Sporządził: Andrzej Hałuzo

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 22 stycznia 2018r.

SKO.450.4.2018

Obwieszczenie

        Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku,  działając na podstawie art. 36 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1257) w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1073),

zawiadamia strony:

że termin do załatwienia sprawy w przedmiocie prowadzonego przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku postępowania odwoławczego, zainicjowanego odwołaniem Mieszkańców Wsi Żelkowo oraz odwołaniem państwa Anny i Andrzeja Michalak i państwa Urszuli i Tomasza Szewczyk od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanej w dniu 4 grudnia 2017r. przez Wójta Gminy Główczyce (znak sprawy PP.6733.3.2017) dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. w Warszawie (nr projektu: SLU3001A) zlokalizowanej w obrębie geod. Żelkowo, gm. Główczyce (cz. działki nr 170),  zostaje wydłużony do dnia 21 marca 2018r. z uwagi na zawiły charakter sprawy oraz konieczność weryfikacji stron postępowania.

Jednocześnie Kolegium informuje, iż zgodnie z art. 10 § 1 Kpa organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Kolegium informuje zatem strony przedmiotowego postępowania o możliwości zapoznania się z dokumentacją zgromadzoną w aktach sprawy w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku (Słupsk, ul. Jana Pawła II 1, VIp., pok. 628, w godz. 8:00-15:00), w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Informacja podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku oraz ogłoszeniu za pośrednictwem Wójta Gminy Główczyce (wywieszenie obwieszczenia: w Urzędzie Gminy Główczyce oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Żelkowo).

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor: Anna Łońska-Wieczorkiewicz

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SKO.450.3.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Słupsk, dnia 22 stycznia 2018r.

 

Obwieszczenie

 

        Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku,  działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1073),

zawiadamia strony:

o wydaniu w dniu 22 stycznia 2018r. przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku decyzji nr SKO.450.122.2017, na mocy której orzeczono o zaskarżonej decyzji Burmistrza Miastka o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr  021/2017 z dnia 29 listopada 2017r. (znak sprawy WRG.6733.3.2017.MS) ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla P4 Sp. z o.o. w Warszawie polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej w miejscowości Dretyń na działce nr 78/3, gmina Miastko w ten sposób, że:

  1. uchylono zaskarżoną decyzję w części, tj. w zakresie pkt 2.3) i pkt 2.5) i ustalić następujące warunki dotyczące realizacji inwestycji:

- Pkt 2.3)  Dwanaście anten sektorowych skierowanych na azymuty 50°, 180° i 310° (położenie osi głównych wiązek promieniowania oznaczone na załączniku graficznym); przy czym każdy z sektorów będzie składać się z czterech rozsiewczych anten nadawczo-odbiorczych, emitujących pola elektromagnetyczne o częstotliwościach w przedziale od 0,03 MHz do 300 000 MHz, o równoważnej mocy promieniowanej izotropowo wyznaczonej dla każdej z anten 1000-2000W.

- Pkt 2.5)  Zawieszenie wieży (środek elektryczny) anten sektorowych na wysokości 59,5 m nad poziomem terenu i anten parabolicznych (radiolinii) na wysokości 56,50m-57,60m nad poziomem terenu.

  1. utrzymano w mocy zaskarżoną decyzję w pozostałym zakresie.

Z treścią zawiadomienia oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Miastku.

Informacja podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku oraz ogłoszeniu za pośrednictwem Burmistrza Miastka (wywieszenie obwieszczenia: w Urzędzie Miejskim w Miastku oraz w sołectwie Dretyń).

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

 

Autor: Anna Łońska-Wieczorkiewicz

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 22 stycznia 2018r.

SKO.450.203.2017

 

Obwieszczenie

        Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku,  działając na podstawie art. 36 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1257) w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1073),

zawiadamia strony:

że termin do załatwienia sprawy w przedmiocie prowadzonego przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku postępowania odwoławczego, zainicjowanego odwołaniem Mieszkańców Wsi Pogorzelice od  decyzji 29/2017 o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanej w dniu 12 września 2017r. przez Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska (znak sprawy RRG.6733.29.2017) ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 202, obręb Pogorzelice, gmina Nowa Wieś Lęborska,  zostaje wydłużony do dnia 26 lutego 2018r. z uwagi na zawiły charakter sprawy oraz konieczność weryfikacji stron postępowania.

Informacja podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku oraz ogłoszeniu za pośrednictwem Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska (wywieszenie obwieszczenia: w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Lęborska oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Pogorzelice).

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor: Anna Łońska-Wieczorkiewicz

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________--

Słupsk, dnia 22 stycznia 2018 r.

 

SKO.450.5.2018

Obwieszczenie

 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), w drodze obwieszczenia,

 

ZAWIADAMIA STRONY

o wydaniu decyzji nr SKO.450.5.2018 z dnia 22 stycznia 2018 r., w sprawie odmowy ustalenia na rzecz P4 sp. z o.o. lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 w miejscowości Lipnica, gmina Lipnica (działka nr 419/2). Wyżej wymienioną decyzją Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku uchyliło decyzję Wójta Gminy Lipnica z dnia z dnia 14 grudnia 2017 r., Nr 111/2017 znak: RIG.6733.4.2017.AK i przekazało sprawę do ponownego rozpoznania organowi pierwszej instancji.

 

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Lipnica. Z decyzją można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku.

Niniejsza informacja podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lipnica, a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

 

Sporządził: Andrzej Hałuzo

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Słupsk, dnia 18 stycznia 2018r.

SKO.450.209.2017

Obwieszczenie

 

        Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku,  działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1073),

zawiadamia strony:

o wydaniu w dniu 18 stycznia 2018r. przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku decyzji w sprawie nr SKO.450.209.2017 o uchyleniu w całości decyzji Wójta Gminy Słupsk z dnia 6 marca 2015r. (znak spr. GB.6733.43.2013) odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wieży stacji bazowej telefonii komórkowej na działce 318/4, położonej w miejscowości Siemianice, gmina Słupsk i przekazaniu sprawy organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia.

            Z treścią zawiadomienia oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Słupsk.

Informacja podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku oraz ogłoszeniu za pośrednictwem Wójta Gminy Słupsk (wywieszenie obwieszczenia: w Urzędzie Gminy Słupsk oraz na tablicy ogłoszeń w Sołectwie Siemianice).

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor: Anna Łońska-Wieczorkiewicz

Wytworzył:
Joanna Milewska
(2018-10-30)
Udostępnił:
Teresa Kostrzewi?ska
(2018-01-23 10:40:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Joanna Milewska
(2018-12-14 13:33:51)

 
liczba odwiedzin: 465619

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X