☰ Menu
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku
Grafika zawierająca herb Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku

Poniedziałek 02.08.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacja o środowisku i jego ochronie - 2018r.

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 14 listopada 2018r.

SKO.460.20.2018

Obwieszczenie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku

INFORMUJE SPOŁECZEŃSTWO

o wydaniu w dniu 14 listopada 2018r. przez Kolegium decyzji nr SKO.460.20.2018, na mocy której utrzymano w mocy decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach nr RO.6220.17.29.2015.WJ, wydaną w dniu 25 kwietnia 2018r. przez Burmistrza Bytowa, określającą na rzecz Oktan BiR Brzescy Sp. j. w Miechucinie środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw na działce nr 14/1 obręb 103 Bytów.

 

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku (ul. Jana Pawła II 1) w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 – 14:30.

Niniejsza informacja podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w  Bytowie oraz w miejscu realizacji inwestycji.

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor: Anna Łońska-Wieczorkiewicz

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 26 listopada 2018 r.

SKO.460.41.2018

Obwieszczenie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w drodze obwieszczenia,

ZAWIADAMIA STRONY

o przedłużeniu terminu rozpatrzenia sprawy z odwołania od decyzji Wójta Gminy Trzebielino z dnia 3 października 2018 r. Nr PNOŚ.3.6220.5.19.2017, w przedmiocie odmowy ustalenia środowiskowych uwarunkowań na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej na działce nr 20/25 obr. Zielin. Z uwagi na konieczność zgromadzenia dodatkowych informacji w prowadzonym postępowaniu, termin rozpatrzenia sprawy ulega przedłużeniu do dnia 18 stycznia 2019 r.

            W związku z przesunięciem terminu zakończenia postępowania stronie służy prawo do złożenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku ponaglenia w trybie art. 37 § 1 k.p.a.

Niniejsza informacja podlega umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Trzebielino.

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Sporządził: Andrzej Hałuzo

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 28 maja 2018 r.

SKO.460.4.2017

Obwieszczenie

Działając na podstawie art. 74 ust. 3 i art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017r., poz.1405 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku informuje społeczeństwo oraz zawiadamia strony o decyzji Kolegium nr SKO.460.4.2017 z dnia 13 marca 2018 r. wydanej na podstawie art. 138 § 1 pkt 2 i art. 105 Kpa o uchyleniu decyzji
nr WGN.6220.12.2012.JG z dnia 27 listopada 2012 r. Burmistrza Miastka wydanej w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie wytwórni mas bitumicznych, w m. Łodzierz, na działce 25/2, obr. Węgorzynko 0029 w gm. Miastko i umorzeniu postępowania administracyjnego organu I instancji w tej sprawie, wobec wycofania wniosku przez Inwestora.

Zawiadomienie uważa się za doręczone i skuteczne po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku (ul. Jana Pawła II 1) w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 – 14:30.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie BIP oraz tablicy informacyjnej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miastka oraz w pobliżu miejsca planowanej inwestycji (m. Łodzierz).

Autor: P. Szuwalski

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 20 kwietnia 2018r.

 

SKO.460.13.2018

Obwieszczenie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku

INFORMUJE SPOŁECZEŃSTWO

o wydaniu w dniu 20 kwietnia 2018r. przez Kolegium decyzji nr SKO.460.13.2018, na mocy której utrzymano w mocy decyzję GKO.6220.14-25.2017.IN wydaną w dniu 10 stycznia 2018r. przez Wójta Gminy Czarna Dąbrówka o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na „Budowie siedliska gospodarstwa rolnego o kierunku chów brojlerów kurzych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 115/2 w miejscowości Rokiciny, obręb Rokiciny, gmina Czarna Dąbrówka, powiat bytowski, województwo pomorskie”

            Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku (ul. Jana Pawła II 1) w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 – 14:30.

Niniejsza informacja podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Czarna Dąbrówka oraz  w sołectwie Rokiciny.

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor: Anna Łońska-Wieczorkiewicz

Wytworzył:
Joanna Milewska
(2018-05-18)
Udostępnił:
Teresa Kostrzewi?ska
(2018-05-18 13:16:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Joanna Milewska
(2018-12-11 12:22:15)

 
liczba odwiedzin: 465598

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X