☰ Menu
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku
Grafika zawierająca herb Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku

Poniedziałek 02.08.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacja o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w 2019r.

 

 

 

 

  

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 20 grudnia 2019r.

SKO.450.188.2019

Obwieszczenie

        Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku,  działając na podstawie art. 36 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1945 ze zm.),

zawiadamia strony:

przed wydaniem decyzji kończącej postępowanie odwoławcze w sprawie decyzji Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska nr 30/2016 z dnia 10 maja 2019r. (znak spr.: RRG.6733.30.2016)  ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 114/8, obręb Lubowidz, gmina Nowa Wieś Lęborska, o treści art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, informując iż w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mogą składać wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie oraz zapoznać się z materiałem dowodowym zebranym w niniejszej sprawie w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku (Słupsk, ul. Jana Pawła II 1, VIp., pok. 628, w godz. 8:00-14:00).

Wgląd do przedmiotowej dokumentacji nie jest obowiązkowy.

Jednocześnie, na podstawie art. 36 § 1 kpa, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku zawiadamia, że termin do załatwienia sprawy w przedmiocie w/w postępowania  zostaje wydłużony do 10 lutego 2020r. z uwagi na umożliwienie skorzystania stronom z uprawnienia wynikającego z art. 10 Kpa. W związku z powyższym Kolegium poucza, iż zgodnie z art. 37 § 1 kpa stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia.

Informacja podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku oraz ogłoszeniu za pośrednictwem Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska (wywieszenie obwieszczenia: w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Lęborska oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Lubowidz).

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor: Przemysław Szuwalski

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 9 grudnia 2019 r.

SKO.450.207.2019

Obwieszczenie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.), w drodze obwieszczenia,

 

ZAWIADAMIA STRONY

o wydaniu decyzji nr SKO.450.207.2019 z dnia 9 grudnia 2019 r., w przedmiocie ustalenia na wniosek Gminy Chojnice lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie ciągu pieszo – ścieżki edukacyjnej na terenie działek nr 984/3 i 985/3 z obrębu geodezyjnego Swornegacie (0026), gm. Chojnice. Wyżej wymienioną decyzją Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku utrzymało w mocy decyzję Wójta Gminy Chojnice z dnia 11 października 2019 r., Nr BM.6733.57.4.2019.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Chojnice. Z decyzją można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku.

Niniejsza informacja podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Chojnice, a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

 

Sporządził: Andrzej Hałuzo

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 9 grudnia 2019r.

SKO.450.199.2019

 

Obwieszczenie

        Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku,  działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1945 ze zm.) w zw. z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego,

zawiadamia strony:

o wydaniu w dniu 9 grudnia 2019r. przez tut. Kolegium decyzji nr SKO.450.199.2019 utrzymującej w mocy decyzję Burmistrza Czerska z dnia 8 listopada 2019r. nr 85cp/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej – linii kablowej niskiego napięcia 04 kV na terenie działek 972, 2087, 2088 i 1025/9, obręb Czersk, gm. Czersk (znak spr. WP.6733.85.2019).

Z treścią zawiadomienia oraz dokumentacją sprawy odwoławczej można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium odwoławczego w Słupsku (ul. Jana Pawła II 1, Słupsk, VI p.).

Informacja podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku oraz ogłoszeniu za pośrednictwem Burmistrza Czerska (wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Czersku.         

 

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor: Anna Łońska Wieczorkiewicz

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 25 listopada 2019r.

SKO.450.177.2019

Obwieszczenie

        Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku,  działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1945 ze zm.) w zw. z art. 49 Kodeksu postepowania administracyjnego,

zawiadamia strony:

o wydaniu w dniu 25 listopada 2019r. przez Kolegium decyzji nr SKO.450.177.2019 o utrzymaniu w mocy decyzji Wójta Gminy Studzienice z dnia 4 września 2019r. o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 4/9 i 4/5 w Sominach, gm. Studzienice (znak spr.: RI.6730.43.2019.KW).

            Z treścią zawiadomienia oraz dokumentacją sprawy odwoławczej można zapoznać się w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Słupsku.

Informacja podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku oraz ogłoszeniu za pośrednictwem Wójta Gminy Studzienice (wywieszenie obwieszczenia: na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Studzienice oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Sominy).

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor: Anna Łońska Wieczorkiewicz

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 23 października 2019 r.

SKO.450.181.2019

 

Obwieszczenie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2018.1945) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096):

INFORMUJE

o wydaniu decyzji nr SKO.450.179.2019 z dnia 23 października 2019 r., w sprawie uchylenia decyzji Wójta Gminy Przechlewo znak IRP.6733.7.2019.DS z dnia 19.09.2019 roku w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie napowietrznej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oraz rozbudowie kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 283/3, 269/2, 689/2, 260, 262, 270, 265/12 w m. Przechlewo, obręb Przechlewo, gm. Przechlewo dla zasilania budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 265/14 w m. Przechlewo, obręb Przechlewo, gm. Przechlewo i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji

            Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Przechlewo oraz w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczym w Słupsku.

Niniejsza informacja podlega umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przechlewo oraz w miejscu planowanej inwestycji.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor: Ewelina Szutenberg – Dargas

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 6 listopada 2019r.

SKO.450.185.2019

Obwieszczenie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku,  działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1945 ze zm.) w zw. z art. 49 kpa

zawiadamia strony:

o wydaniu w dniu 6 listopada 2019r. przez Kolegium decyzji nr SKO.450.185.2019 o uchyleniu decyzji Wójta Gminy Ustka nr GOR.6733.23.11.2019.BW z dnia 20 września 2019r. o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce 2/1, obręb  Poddąbie, gmina Ustka i przekazaniu sprawy organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia.

            Z treścią zawiadomienia oraz dokumentacją sprawy odwoławczej można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku.

Informacja podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku oraz ogłoszeniu za pośrednictwem Wójta Gminy Ustka (wywieszenie obwieszczenia: w Urzędzie Gminy w Ustce oraz na tablicy ogłoszeń w Sołectwie Poddąbie).

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor: Anna Łońska Wieczorkiewicz

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 23 października 2019r.

SKO.450.179.2019

 

Obwieszczenie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2018.1945) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096):

INFORMUJE

o wydaniu decyzji nr SKO.450.179.2019 z dnia 23 października 2019 r., w sprawie uchylenia decyzji Burmistrza Czerska nr 68cp/2019 znak WP.6733.68.2019 z dnia 13.09.2019 roku w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej - linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV, przewidzianej do realizacji na terenie działek o nr 412/1, 427/2, 451/1, 450, 449 oraz 438/4, położonych w miejscowości Łąg - Kolonia, obręb Łąg - Kolonia, gm. Czersk i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji

            Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miasta czerska oraz w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczym w Słupsku.

Niniejsza informacja podlega umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Czerska oraz w miejscu planowanej inwestycji.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor: Ewelina Szutenberg – Dargas

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 12 listopada 2019r

SKO.450.154.2019

Obwieszczenie

 

        Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku,  działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1945 ze zm.),

zawiadamia strony:

o wydaniu w dniu 6 listopada 2019r. przez Kolegium decyzji nr SKO.450.154.2019, na mocy której uchylono decyzję Wójta Gminy Słupsk nr GB.6733.65.2017 z dnia 29 lipca 2019r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej BT 42432 REDZIKOWO, składającej się ze stalowej wieży kratownicowej o wysokości do 32,6m (łącznie z fundamentem oraz odgromnikiem), szaf teletechnicznych usytuowanych u podnóża wieży oraz drogi kablowej na działce nr 35/5, obręb Redzikowo, gm. Słupsk, zaś sprawę przekazano organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia.

            Z treścią zawiadomienia oraz dokumentacją sprawy odwoławczej można zapoznać się w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Słupsku.

Informacja podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku oraz ogłoszeniu za pośrednictwem Wójta Gminy Słupsk (wywieszenie obwieszczenia: na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Słupsk oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Redzikowo).

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor: Anna Łońska Wieczorkiewicz

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 6 listopada 2019r.

SKO.450.187.2019

 

Obwieszczenie

        Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku,  działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1945 ze zm.),

zawiadamia strony:

o wydaniu w dniu 6 listopada 2019r. przez Kolegium decyzji nr SKO.450.187.2019, na mocy której uchylono decyzję Burmistrza Brus z dnia 20 września 2019r. nr GP.6733.34.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 143/1, obręb Rolbik, gmina Brusy i przekazano sprawę organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia.

            Z treścią zawiadomienia oraz dokumentacją sprawy odwoławczej można zapoznać się w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Słupsku.

Informacja podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku oraz ogłoszeniu za pośrednictwem Burmistrza Brus (wywieszenie obwieszczenia: na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Brusach oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Rolbik).

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor: Anna Łońska-Wieczorkiewicz

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 15 listopada 2019r.

SKO.450.170.2019

 

Obwieszczenie

        Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku,  działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1945 ze zm.),

zawiadamia strony:

o wydaniu w dniu 15 listopada 2019r. przez Kolegium decyzji nr SKO.450.170.2019, na mocy której utrzymano w mocy decyzję Wójta Gminy Słupsk nr GB.6733.8.2017 z dnia 26 lipca 2019r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce 4/8, obręb  Lubuczewo, gmina Słupsk.

            Z treścią zawiadomienia oraz dokumentacją sprawy odwoławczej można zapoznać się w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Słupsku.

Informacja podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku oraz ogłoszeniu za pośrednictwem Wójta Gminy Słupsk (wywieszenie obwieszczenia: na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Słupsk oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Lubuczewo).

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor: Anna Łońska-Wieczorkiewicz

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 30 października 2019r.

SKO.450.111.2019

Obwieszczenie

        Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku,  działając na podstawie art. 36 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1945 ze zm.),

zawiadamia strony:

przed wydaniem decyzji kończącej postępowanie odwoławcze w sprawie decyzji Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska  nr 29/2017 z dnia 10 maja 2019r. (znak spr.: RRG.6733.29.2017)  ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 202, obręb Pogorzelice, gmina Nowa Wieś Lęborska,     o treści art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, informując iż w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mogą składać wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie oraz zapoznać się z materiałem dowodowym zebranym w niniejszej sprawie w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku (Słupsk, ul. Jana Pawła II 1, VIp., pok. 628, w godz. 8:00-14:00).

Wgląd do przedmiotowej dokumentacji nie jest obowiązkowy.

Jednocześnie, na podstawie art. 36 § 1 kpa, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku zawiadamia, że termin do załatwienia sprawy w przedmiocie w/w postępowania  zostaje wydłużony do 12 grudnia 2019r. z uwagi na umożliwienie skorzystania stronom z uprawnienia wynikającego z art. 10 Kpa. W związku z powyższym Kolegium poucza, iż zgodnie z art. 37 § 1 kpa stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia.

Informacja podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku oraz ogłoszeniu za pośrednictwem Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska (wywieszenie obwieszczenia: w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Lęborska oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Pogorzelice).

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor: Anna Łońska-Wieczorkiewicz

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 23 października 2019r

SKO.450.178.2019

 

Obwieszczenie

        Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku,  działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1945 ze zm.),

zawiadamia strony:

o wydaniu  w dniu 23 października 2019r. przez Kolegium decyzji nr SKO.450.178.2019, na mocy której uchylono decyzję Burmistrza Kępic z dnia 12 września 2019r. nr 12/2019 o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 19/3, obręb Barcino, gm. Kępice (znak spr.: UM-NPŚ-AB.6733.11.2019.OM) i przekazano sprawę organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia.

            Z treścią zawiadomienia oraz dokumentacją sprawy odwoławczej można zapoznać się w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Słupsku.

Informacja podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku oraz ogłoszeniu za pośrednictwem Burmistrza Kępic (wywieszenie obwieszczenia: na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kępicach oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Barcino).

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor: Anna Łońska-Wieczorkiewicz

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 23 października 2019r.

SKO.450.177.2019

 

Obwieszczenie

        Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku,  działając na podstawie art. 36 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1945 ze zm.),

zawiadamia strony:

że termin do załatwienia sprawy w przedmiocie prowadzonego przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku postępowania odwoławczego od decyzji Wójta Gminy Studzienice z dnia 4 września 2019r. o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 4/9 i 4/5 w Sominach, gm. Studzienice (znak spr.: RI.6730.43.2019.KW), zostaje wydłużony do dnia 4 grudnia 2019r. z uwagi zawiły charakter sprawy oraz konieczność ustalenia kręgu stron postępowania. W związku z powyższym Kolegium poucza, iż zgodnie z art. 37 § 1 kpa stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia.

Informacja podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku oraz ogłoszeniu za pośrednictwem Wójta Gminy Studzienice (wywieszenie obwieszczenia: w Urzędzie Gminy Studzienice oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Sominy).

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor: Anna Łońska-Wieczorkiewicz

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 30 września 2019r.

SKO.450.111.2019

Obwieszczenie

        Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku,  działając na podstawie art. 36 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1945 ze zm.),

zawiadamia strony:

że termin do załatwienia sprawy w przedmiocie prowadzonego przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku postępowania odwoławczego od decyzji Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska  nr 29/2017 z dnia 10 maja 2019r. (znak spr.: RRG.6733.29.2017)  ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 202, obręb Pogorzelice, gmina Nowa Wieś Lęborska,  zostaje wydłużony do dnia 8 listopada 2019r. z uwagi zawiłość sprawy oraz oraz konieczność uzupełnienia materiału dowodowego. W związku z powyższym Kolegium poucza, iż zgodnie z art. 37 § 1 kpa stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia.

Informacja podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku oraz ogłoszeniu za pośrednictwem Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska (wywieszenie obwieszczenia: w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Lęborska oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Pogorzelice).

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

 

Autor: Anna Łońska-Wieczorkiewicz

S

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 27 sierpnia 2019r.

 

SKO.450.91.2019

Obwieszczenie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku,  działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1945 ze zm.) w zw. z art. 49 kpa

zawiadamia strony:

o wydaniu w dniu 27 sierpnia 2019r. przez Kolegium decyzji nr SKO.450.91.2019 o uchyleniu decyzji Wójta Gminy Ustka nr GOR.6733.6.16.2018 z dnia 30 kwietnia 2019r. o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce 2/1, obręb  Poddąbie, gmina Ustka i przekazaniu sprawy organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia.

            Z treścią zawiadomienia oraz dokumentacją sprawy odwoławczej można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku.

Informacja podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku oraz ogłoszeniu za pośrednictwem Wójta Gminy Ustka (wywieszenie obwieszczenia: w Urzędzie Gminy w Ustce oraz na tablicy ogłoszeń w Sołectwie Poddąbie).

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

 

Autor: Anna Łońska-Wieczorkiewicz

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 9 września 2019r.

SKO.450.154.2019

Obwieszczenie

        Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku,  działając na podstawie art. 36 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1945 ze zm.),

zawiadamia strony:

że termin do załatwienia sprawy w przedmiocie prowadzonego przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku postępowania odwoławczego w sprawie decyzji  Wójta Gminy Słupsk z dnia 29 lipca 2019r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej BT 42432 REDZIKOWO na działce nr 35/5, obręb Redzikowo, gm. Słupsk, zostaje wydłużony do dnia 31 października 2019r. z uwagi na zawiły charakter sprawy oraz konieczność weryfikacji stron postępowania. Kolegium informuje dodatkowo, iż stronom przysługuje możliwość złożenia ponaglenia na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania.

Jednocześnie Kolegium informuje, iż zgodnie z art. 10 § 1 Kpa organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Kolegium informuje zatem strony przedmiotowego postępowania o możliwości zapoznania się z dokumentacją zgromadzoną w aktach sprawy w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku (Słupsk, ul. Jana Pawła II 1, VIp. W godz. 8:00-15:00), w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Informacja podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku oraz ogłoszeniu za pośrednictwem Wójta Gminy Słupsk (wywieszenie obwieszczenia: w Urzędzie Gminy Słupsk oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Redzikowo).

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor: Anna Łońska-Wieczorkiewicz

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 2 września 2019r

 

SKO.450.134.2019

 

Obwieszczenie

        Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku,  działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1945 ze zm.) w zw. z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego,

zawiadamia strony:

o wydaniu w dniu 2 września 2019r. przez Kolegium postanowienia nr SKO.450.134.2019 o utrzymaniu w mocy postanowienia Wójta Gminy Ustka z dnia 25 czerwca 2019r. (znak sprawy GOR.6733.20.6.2019.BW) o zawieszeniu z urzędu na okres 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji telefonii komórkowej Operatora P4 na działce nr 215/1 w obrębie geod. Grabno, gm. Ustka.

Z treścią zawiadomienia oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Ustka.

Informacja podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku oraz ogłoszeniu za pośrednictwem Wójta Gminy Ustka (wywieszenie obwieszczenia: na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ustka oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Grabno).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor: Anna Łońska-Wieczorkiewicz

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 16 lipca 2019r.

 

SKO.450.114.2019

Obwieszczenie

        Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku,  działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1945 ze zm.) w zw. z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego,

 

zawiadamia strony:

 

o wydaniu w dniu 16 lipca 2019r. przez tut. Kolegium decyzji nr SKO.450.114.2019 urzymującej w mocy decyzję Burmistrza Czerska z dnia 22 maja 2019r. nr 33cp/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej – linii kablowej niskiego napięcia 04 kV na terenie działek 419/4, 480/12, 480/13, 480/14, 447/3 i 448/4, obręb Krzyż, gm. Czersk (znak spr. WP.6733.33.2019).

Z treścią zawiadomienia oraz dokumentacją sprawy odwoławczej można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium odwoławczego w Słupsku (ul. Jana Pawła II 1, Słupsk, VI p.).

Informacja podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku oraz ogłoszeniu za pośrednictwem Burmistrza Czerska (wywieszenie obwieszczenia: w Urzędzie Miejskim w Czersku oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Krzyż).

           Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor: Anna Łońska Wieczorkiewicz

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                     

           Słupsk, dnia 23 lipca 2019r.

SKO.450.129.2019

Obwieszczenie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku,  działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1945 ze zm.) w zw. z art. 49 kpa

zawiadamia strony:

o wydaniu w dniu 22 lipca 2019r. przez Kolegium postanowienia nr SKO.450.129.2019 o uchyleniu postanowienia Wójta Gminy Ustka z dnia 14 czerwca 2019r. w sprawie o nr GOR.6733.23.2.2019.BW o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. w Warszawie na działce nr 2/1 w obr. geod. Poddąbie, gm. Ustka i przekazaniu sprawy organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia.

            Z treścią zawiadomienia oraz dokumentacją sprawy odwoławczej można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku.

Informacja podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku oraz ogłoszeniu za pośrednictwem Wójta Gminy Ustka (wywieszenie obwieszczenia: w Urzędzie Gminy w Ustce oraz na tablicy ogłoszeń w Sołectwie Poddąbie).

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor: Anna Łońska-Wieczorkiewicz

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 5 czerwca 2019r.

 

SKO.450.78.2019

Obwieszczenie

 

        Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku,  działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1073) w zw. z art. 49 kpa

zawiadamia strony:

o wydaniu w dniu 5 czerwca 2019r. przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku decyzji nr SKO.450.78.2019 o uchyleniu decyzji Wójta Gminy Studzienice z dnia 3 kwietnia 2019r. w sprawie o nr RI.6730.3.2019.KW o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. w Warszawie na działce nr 20/8 w Sominach, gm. Studzienice i przekazaniu sprawy organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia.

            Z treścią zawiadomienia oraz dokumentacją sprawy odwoławczej można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku.

Informacja podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku oraz ogłoszeniu za pośrednictwem Wójta Gminy Studzienice (wywieszenie obwieszczenia: w Urzędzie Gminy w Studzienicach oraz na tablicy ogłoszeń w Sołectwie Sominy).

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

 

Autor: Anna Łońska - Wieczorkiewicz

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 5 czerwca 2019r.

SKO.450.40.2019

 

Obwieszczenie

        Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku,  działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1945 ze zm.) w zw. z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego,

zawiadamia strony:

o wydaniu w dniu 5 czerwca 2019r. przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku decyzji nr SKO.450.40.2019, na mocy której utrzymano w mocy decyzję Wójta Gminy Rzeczenica nr 9.2017 z dnia 25 października 2017r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak sprawy PM.6733.9.2017) dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn280/225/160/125, MOP 0,5 MPa wraz z infrastrukturą towarzyszącą, realizowanego w ramach inwestycji pn. „Budowa sieci gazowej w msc. Rzeczenica, Koprzywnica, Przechlewo”.

            Z treścią zawiadomienia oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Rzeczenica oraz w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w  Słupsku.

Informacja podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku oraz ogłoszeniu za pośrednictwem Wójta Gminy Rzeczenica (wywieszenie obwieszczenia: na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rzeczenica, Urzędu Gminy Człuchów, Urzędu Gminy Przechlewo i na tablicy ogłoszeń sołectwa Rzeczenica, Gwieździn oraz sołectwa Kołdowo, Sieroczyn, Stołczno i Krępsk, a także sołectwa Przechlewo, Lisewo, Pawłówko i Pakotulsko).

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

 

Autor: Anna Łońska-Wieczorkiewicz

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 29 maja 2019 r.

 

SKO.450.30.2019

Obwieszczenie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku działając na podstawie art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego, w drodze obwieszczenia,

ZAWIADAMIA STRONY

o wydaniu w dniu 20 maja 2019 r. decyzji Nr SKO.450.30.2019, mocą której utrzymano w mocy decyzję Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 27 grudnia 2018 r. Nr PP.6730.34.2018 w przedmiocie ustalenia na rzecz p. Michała Pliszki warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na biuro z salą szkoleniowo – konferencyjną na działce nr 5292, położonej przy ul. Mickiewicza w Chojnicach.

Niniejsza informacja podlega umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku.

Działając na podstawie art. 49b Kodeksu postępowania administracyjnego Kolegium informuje, że nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, tut. organ udostępni wnioskującej stronie odpis decyzji w sposób i formie określonych we wniosku.

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji. Dniem publicznego ogłoszenia niniejszej informacji jest dzień 29 maja 2019 r.

 

Autor: Andrzej Hałuzo

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 16 maja 2019r.

 

SKO.450.26.2019

Obwieszczenie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku,  działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity - Dz. U. z 2018r., poz. 1945 ze zm.) w zw. z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego

zawiadamia strony:
o wydaniu w dniu 16 maja 2019r. przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku postanowienia nr SKO.450.26.2019 o zawieszeniu z urzędu postępowania odwoławczego w sprawie decyzji Wójta Gminy Lipnica nr 1/2019 o odmowie lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 11 stycznia 2019r. (znak spr. RIG.6733.4.2017.AK) dla przedsięwzięcia polegającego na  budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. na terenie działki nr 419/2 w Lipnicy, gm. Lipnica, z uwagi na śmierć strony postępowania p. Krystyny Wrycza – do czasu ustąpienia przyczyn uzasadniających zawieszenie postępowania.

            Z treścią zawiadomienia oraz dokumentacją sprawy odwoławczej można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku.

Informacja podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku oraz ogłoszeniu za pośrednictwem Wójta Gminy Lipnica (wywieszenie obwieszczenia: w Urzędzie Gminy Lipnica oraz na tablicy ogłoszeń w Sołectwie Lipnica).      

 

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor: Anna Łońska-Wieczorkiewicz

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 8 kwietnia 2019r.

SKO.450.58.2019

Obwieszczenie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku,  działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity - Dz. U. z 2018r., poz. 1945) w zw. z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego

zawiadamia strony:
 

o wydaniu w dniu 8 kwietnia 2019r. przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku decyzji nr SKO.450.58.2019, na mocy której uchylono decyzję nr 31cp/2017 Burmistrza Czerska  z dnia 26 lutego 2019r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak sprawy WG.6733.31.2017) dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 254 w miejscowości Gutowiec, obręb Krzyż, gm. Czersk i przekazano sprawę organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia.

            Z treścią zawiadomienia oraz dokumentacją sprawy odwoławczej można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku.

Informacja podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku oraz ogłoszeniu za pośrednictwem Burmistrza Czerska (wywieszenie obwieszczenia: w Urzędzie Miejskim w Czersku oraz na tablicy ogłoszeń w Sołectwie Gutowiec).          

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor: Anna Łońska-Wieczorkiewicz

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 8 kwietnia 2019r.

 

SKO.450.58.2019

Obwieszczenie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku,  działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity - Dz. U. z 2018r., poz. 1945) w zw. z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego

 

zawiadamia strony:
 

o wydaniu w dniu 8 kwietnia 2019r. przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku decyzji nr SKO.450.58.2019, na mocy której uchylono decyzję nr 31cp/2017 Burmistrza Czerska  z dnia 26 lutego 2019r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak sprawy WG.6733.31.2017) dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 254 w miejscowości Gutowiec, obręb Krzyż, gm. Czersk i przekazano sprawę organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia.

            Z treścią zawiadomienia oraz dokumentacją sprawy odwoławczej można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku.

Informacja podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku oraz ogłoszeniu za pośrednictwem Burmistrza Czerska (wywieszenie obwieszczenia: w Urzędzie Miejskim w Czersku oraz na tablicy ogłoszeń w Sołectwie Gutowiec).          

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor: Anna Łońska-Wieczorkiewicz

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 7 marca 2019r.

SKO.450.37.2019

Obwieszczenie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku,  działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1945 ze zm.) w zw. z art. 49 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego,

zawiadamia strony:

o wydaniu w dniu 7 marca 2019r. przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku decyzji nr SKO.450.37.2019, na mocy której utrzymano w mocy decyzję Wójta Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 4 lutego 2019r. nr RA.6730.21.2017.DM o odmowie uchylenia decyzji ostatecznej Wójta Gminy Dębnica Kaszubska nr RA.6733.21.2017.DM z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn180/160/125/110/63 MOP 0,5 MPa wraz z  infrastrukturą towarzyszącą.

            Z treścią zawiadomienia oraz dokumentacją sprawy odwoławczej można zapoznać się w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Słupsku.

Informacja podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku oraz ogłoszeniu za pośrednictwem Wójta Gminy Dębnica Kaszubska (wywieszenie obwieszczenia: na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska oraz sołectw: Krzywań i Dębnica Kaszubska) oraz za pośrednictwem Wójta Gminy Słupsk (wywieszenie obwieszczenia: na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Słupsk, oraz sołectw: Głobino i Płaszewko).

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor: Anna Łońska-Wieczorkiewicz

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 17 kwietnia 2019 r.

 

SKO.450.19.2019

Obwieszczenie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945):

INFORMUJE STRONY

o wydaniu postanowienia nr SKO.450.19.2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r., w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Burmistrza Czerska z dnia 6 grudnia 2018 r. Nr 60cp/2018 znak: WG.6733.60.2018, dotyczącej ustalenia na wniosek ENEA Operator sp. z o.o. lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN – części napowietrznej linii SN 15 kV Czersk-Ostrowite-Dumki i wybranych odgałęzień w powiecie chojnickim, przewidzianej do realizacji na terenie działek o nr ewid. 76/1, 146, 153, 148 oraz 156/3, położonych w obrębie Ostrowite, gm. Czersk oraz na terenie działki o nr ewid. 56, położonej w obrębie Krąg, gm. Śliwice.

Z treścią postanowienia oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Czersku. Z decyzją można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku.

Niniejsza informacja podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Czersku, a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia niniejszej informacji.

 

Autor: Andrzej Hałuzo

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Słupsk, dnia 17 kwietnia 2019 r.

SKO.450.30.2019

Strony postępowania w sprawie

SKO.450.30.2019

               Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku informuje, że w sprawie prowadzonej z odwołań od decyzji Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 27 grudnia 2018 r. Nr PP.6730.34.2018 w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na biuro z salą szkoleniowo – konferencyjną na działce nr 5292, położonej przy ul. Mickiewicza, organ pierwszej instancji wysłał w dniu 3 kwietnia 2019 r. decyzję do dwóch stron postępowania, którym wcześniej orzeczenie to nie zostało doręczone. Po otrzymaniu decyzji strony te będą miały możliwość złożenia od niej odwołania, w związku z czym nie jest jeszcze możliwe wydanie ostatecznej decyzji przez organ odwoławczy. Dopiero po upływie terminu do wniesienia odwołania przez wszystkie strony postępowania, możliwe będzie przystąpienie przez Kolegium do wydawania decyzji.

         Mając na uwadze powyższe, termin załatwienia sprawy ulega przedłużeniu do dnia 17 maja 2019 r.

         W związku z przesunięciem terminu załatwienia sprawy stronom przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia do tut. organu w trybie art. 37 § 1 k.p.a.                                                                                               

Otrzymują:

- adresaci za pośrednictwem BIP SKO w Słupsku

- a/a

Autor informacji: Andrzej Hałuzo

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 7 marca 2019r.

SKO.450.37.2019

 

Obwieszczenie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku,  działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1945 ze zm.) w zw. z art. 49 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego,

zawiadamia strony:

o wydaniu w dniu 7 marca 2019r. przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku decyzji nr SKO.450.37.2019, na mocy której utrzymano w mocy decyzję Wójta Gminy Dębnica Kaszubska Borzytuchom z dnia 4 lutego 2019r. nr RA.6730.21.2017.DM o odmowie uchylenia decyzji ostatecznej Wójta Gminy Dębnica Kaszubska nr RA.6733.21.2017.DM z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn180/160/125/110/63 MOP 0,5 MPa wraz z  infrastrukturą towarzyszącą.

            Z treścią zawiadomienia oraz dokumentacją sprawy odwoławczej można zapoznać się w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Słupsku.

Informacja podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku oraz ogłoszeniu za pośrednictwem Wójta Gminy Dębnica Kaszubska (wywieszenie obwieszczenia: na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Słupsk, Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska oraz sołectw: Głobino i Płaszewko oraz Krzywań i Dębnica Kaszubska).

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor: Anna Łońska-Wieczorkiewicz

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 4 marca 2019 r.

SKO.450.237.2018

Obwieszczenie

 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945):

 

INFORMUJE STRONY

o wydaniu decyzji nr SKO.450.237.2018 z dnia 4 marca 2019 r., w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 10 października 2018 r. znak: RRG.6733.25.2018 dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej w postaci linii kablowej nn 0,4 kV oraz przebudowie istniejącej sieci energetycznej w postaci linii napowietrznej nn 0,4 kV, na działkach ewidencyjnych nr 277/1, 526, 512, 513, 515, 516, 511/3, 507, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 499/1, 474, 473, 472, 470, 475/1, 463, 467, 476, 479, 466/2, 466/1, 465, 477, 478/1, 478/2, 528 i 376 obr. Tawęcino. Nieważność decyzji została orzeczona w części odnoszącej się do działki nr 507 obr. Tawęcino.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Lęborska. Z decyzją można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku.

Niniejsza informacja podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowa Wieś Lęborska, a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia niniejszej informacji.

 

Autor: Andrzej Hałuzo

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 27 lutego 2019r.

 

SKO.450.249.2018

Obwieszczenie

        Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku,  działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1945 ze zm.) w zw. z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego,

zawiadamia strony:

o wydaniu w dniu 27 lutego 2019r. przez tut. Kolegium decyzji nr SKO.450.249.2018 utrzymującej w mocy decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RI.6730.36.2018.KW wydaną w dniu 10 listopada 2018r. przez Wójta Gminy Studzienice w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie, budowie i demontażu sieci elektroenergetycznej 15,0 kV na terenie działek nr 140, 142 i 141 w obrębie Rabacino oraz działek nr 17/1, 17/2, 116/3, 116/1, 5/1, 116/5, 101/2, 4/2, 116/4, 116/7, 1/3, 2, 194, 1/4, 117/1, 117/3, 117/2, 1/2 w obrębie Czarna Dąbrowa, gmina Studzienice.

Z treścią zawiadomienia oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Studzienice.

Informacja podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku oraz ogłoszeniu za pośrednictwem Wójta Gminy Studzienice (wywieszenie obwieszczenia: w Urzędzie Gminy Studzienice oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Rabacino i Czarna Dąbrowa).       

 

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor: Anna Łońska-Wieczorkiewicz

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 13 lutego 2019r.

SKO.450.25.2019

Obwieszczenie

 

        Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku,  działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1945 ze zm.) w zw. z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego,

zawiadamia strony:

o wszczęciu w dniu 13 lutego 2019r. przez tut. Kolegium postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RRG.6733.39.2018, wydanej w dniu 12 grudnia 2018r. przez Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej nn 0,4 kV na działce ewidencyjnej nr 93/14, obręb geod. Garczegorze, gm. Nowa Wieś Lęborska.

Z treścią zawiadomienia oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku.

Informacja podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku oraz ogłoszeniu za pośrednictwem Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska (wywieszenie obwieszczenia: w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Garczegorze).        

 

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor: Anna Łońska-Wieczorkiewicz

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 30 stycznia 2019r.

SKO.450.10.2019

 

Obwieszczenie

        Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku,  działając na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 36 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 2096) w zw. z art. 49 kpa i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. - Dz. U. z 2018r., poz. 1945)

zawiadamia strony:

że termin do załatwienia sprawy w przedmiocie prowadzonego przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku postępowania odwoławczego, zainicjowanego odwołaniem inwestora P4 Sp. z o.o. w Warszawie  od decyzji nr 32/2018 o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydanej w dniu 10 grudnia 2018r. przez Burmistrza Kępic (znak sprawy: UM-NPŚ-AB.6733.6.2017.MM/OS/KR) dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. w Warszawie zlokalizowanej na działce nr 19/3, w Barcinie, gm. Kępice, zostaje wydłużony do dnia 29 marca 2019r. z uwagi zawiłość sprawy oraz na umożliwienie skorzystania stronom z uprawnienia wynikającego z art. 10 Kpa. W związku z powyższym Kolegium poucza, iż zgodnie z art. 37 § 1 kpa stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia.

Jednocześnie tut. Kolegium, na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, informuje, iż w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mogą składać wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie oraz zapoznać się z materiałem dowodowym zebranym w niniejszej sprawie w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku (Słupsk, ul. Jana Pawła II 1, VIp., pok. 628, w godz. 8:00-14:00).

Wgląd do przedmiotowej dokumentacji nie jest obowiązkowy.

Informacja podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku oraz ogłoszeniu za pośrednictwem Burmistrza Kępic (wywieszenie obwieszczenia: w Urzędzie Miejskim w Kępicach oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Barcino).

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor: Anna Łońska-Wieczorkiewicz

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 8 lutego 2019r.

SKO.450.224.2018

 

Obwieszczenie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku,  działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity - Dz. U. z 2018r., poz. 1945 ze zm.) w zw. z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. - Dz.U. z 2018r., poz. 2096)

zawiadamia strony:

o wydaniu w dniu 8 lutego 2019r. przez Kolegium decyzji nr SKO.450.224.2018, na mocy orzeczono o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji nr 4.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanej przez Wójta Gminy Rzeczenica w dniu 9 czerwca 2017r. (znak sprawy PM.6733.4.2017) ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 276, obręb Brzezie, gmina Rzeczenica.

            Z treścią zawiadomienia oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku.

Informacja podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku oraz ogłoszeniu za pośrednictwem Wójta Gminy Rzeczenica (wywieszenie obwieszczenia: w Urzędzie Gminy w Rzeczenica oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Brzezie).        

 

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

 

Autor: Anna Łońska-Wieczorkiewicz

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 28 listopada 2018 roku

SKO.450.211.2018

 

Obwieszczenie

        Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku,  działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz.1945),

zawiadamia strony:

o wydaniu decyzji Kolegium nr SKO.450.211.2018 z dnia 28 listopada 2018 roku,
w której orzeczono o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku z dnia 7 listopada 2016 roku nr SKO.450.60.2015 oraz z dnia
10 kwietnia 2017 roku nr SKO.450.191.2016 w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy Damnica z dnia 6 marca 2006 roku nr RGKiRW/7331/6/06 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowości Dębniczka, Budy i Bięcino.

             Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, ul. Jana Pawła II 1, 76-200 Słupsk, w  dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30-14:30.

Niniejsza informacja podlega umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, a także na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Damnica oraz sołectw Budy i Bięcino.

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor : Katarzyna Ścigała

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 4 stycznia 2019r.

SKO.450.237.2018

Obwieszczenie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945):

INFORMUJE STRONY

o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 10 października 2018 r. znak: RRG.6733.25.2018 w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej w postaci linii kablowej nn 0,4 kV oraz przebudowie istniejącej sieci energetycznej w postaci linii napowietrznej nn 0,4 kV, na działkach ewidencyjnych nr 277/1, 526, 512, 513, 515, 516, 511/3, 507, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 499/1, 474, 473, 472, 470, 475/1, 463, 467, 476, 479, 466/2, 466/1, 465, 477, 478/1, 478/2, 528 i 376 obr. Tawęcino.

            Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 830 do 1430. W terminie 14 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia, zainteresowane osoby mogą zgłaszać na piśmie uwagi i wnioski w sprawie.

Niniejsza informacja podlega umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowa Wieś Lęborska.

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia niniejszej informacji.

Autor: Andrzej Hałuzo

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 10 grudnia 2018r.

 

SKO.450.219.2018

Obwieszczenie

        Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku,  działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1947),

zawiadamia strony:

o wydaniu w dniu 10 grudnia 2018r. przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku decyzji nr SKO.450.219.2018, na mocy której uchylono decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydaną przez Wójta Gminy Damnica  w dniu 8 października 2018r. (znak sprawy PP.6733.7.2017) dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. w Warszawie na działce nr 112/2 w obrębie geod. Damnica, gm. Damnica i przekazano sprawę organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia.

            Z treścią zawiadomienia oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Damnica.

Informacja podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku oraz ogłoszeniu za pośrednictwem Wójta Gminy Damnica (wywieszenie obwieszczenia: w Urzędzie Gminy Damnica oraz w sołectwie Damnica).

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor: Anna Łońska-Wieczorkiewicz

Wytworzył:
Joanna Milewska
(2019-01-08)
Udostępnił:
Joanna Milewska
(2019-01-08 10:12:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Joanna Milewska
(2019-12-30 13:50:19)

 
liczba odwiedzin: 465626

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X