☰ Menu
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku
Grafika zawierająca herb Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku

Poniedziałek 02.08.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacja o środowisku i jego ochronie w 2019r.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 14 lutego 2020r.

SKO.460.34.2019

Obwieszczenie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku,  działając na podstawie art. 33 § 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. - Dz.U. z 2018r., poz. 2081 ze zm.)

INFORMUJE SPOŁECZEŃSTWO

o wydaniu w dniu 14 lutego 2020r. przez Kolegium decyzji nr SKO.460.34.2019 o utrzymaniu w mocy decyzji Wójta Gminy Kobylnica z dnia 10 października 2019r. o środowiskowych uwarunkowaniach nr GPŚ.6220.2.2019.9.PE o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie działki nr 131, obręb Zagórki, gm. Kobylnica”.

Niniejsza informacja podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kobylnica i w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu planowanego przedsięwzięcia, tj. na tablicy ogłoszeń w sołectwie Zagórki.

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor: Anna Łońska Wieczorkiewicz

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                    Słupsk, dnia 18 grudnia 2019r.

                                                                          

SKO.460.33.2019

Obwieszczenie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku

INFORMUJE SPOŁECZEŃSTWO

 

o wydaniu w dniu 18 grudnia 2019r. przez Kolegium decyzji nr SKO.460.33.2019 o uchyleniu decyzji Wójta Gminy Smołdzino z dnia 18 października 2019r. nr GK.I.6220.6.2019 o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa stacji bazowej T-Mobile S.A. na działce nr 61 obręb Smołdziński Las, gmina Smołdzino, oraz przekazaniu sprawy organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku (ul. Jana Pawła II 1) w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 – 14:00.

Niniejsza informacja podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Smołdzino i w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu planowanego przedsięwzięcia, tj. na tablicy ogłoszeń w sołectwie Smołdziński Las.

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor: Anna Łońska Wieczorkiewicz

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 6 listopada 2019 r.

 

SKO.460.32.2019

Obwieszczenie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku działając na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.):

INFORMUJE SPOŁECZEŃSTWO

o wydaniu decyzji nr SKO.460.32.2019 z dnia 6 listopada 2019 r., w sprawie dotyczącej ustalenia na rzecz p. Antoniego Ławrenowicza środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej (tuczarni) o obsadzie 1980 sztuk (277 DJP) na terenie działki nr 253 w obrębie ewidencyjnym Podgóry, gmina Kępice”. Mocą ww. decyzji Kolegium uchylono decyzję Burmistrza Kępic z dnia 30 września 2019 r. znak: UM-NPŚ-OŚ.6220.2.2018.OM i przekazano sprawę do ponownego rozpoznania organowi pierwszej instancji.

            Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Kępicach oraz w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczym w Słupsku.

Niniejsza informacja podlega umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kępicach oraz w miejscu planowanej inwestycji.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor: Andrzej Hałuzo

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 6 listopada 2019 r

 

SKO.460.31.2019

Obwieszczenie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku działając na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.):

INFORMUJE SPOŁECZEŃSTWO

o wydaniu decyzji nr SKO.460.31.2019 z dnia 6 listopada 2019 r., w sprawie utrzymania w mocy decyzji Burmistrza Bytowa z dnia 24 września 2019 r. Nr RO.6220.6.12.2018.WJ, w przedmiocie odmowy ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i modernizacji istniejących budynków, lokalizacji wagi samochodowej, montażu instalacji energetycznej, zamontowaniu systemu wentylacji grawitacyjnej oraz zmianie docelowego wykorzystania obiektów z ukierunkowaniem na tucz trzody chlewnej w ilości do 175,2 DJP, na działce o nr 166/3 obr. Płotowo.

            Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Bytowie oraz w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczym w Słupsku.

Niniejsza informacja podlega umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytowie oraz w miejscu planowanej inwestycji.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor: Andrzej Hałuzo

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 25 września 2019 r

 

SKO.460.27.2019

Obwieszczenie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku działając na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.):

INFORMUJE SPOŁECZEŃSTWO

o wydaniu decyzji nr SKO.460.27.2019 z dnia 25 września 2019 r., w sprawie uchylenia decyzji Wójta Gminy Trzebielino z dnia 20.08.2019 roku nr PNOŚ.3.6220.3.8.2018 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą z możliwością dzielenia na etapy lub budowania w całości, na terenie działki ewidencyjnej nr 22 obręb Objezierze, gm. Trzebielino oraz określającej warunki realizacji przedsięwzięcia i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji

            Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Trzebielino oraz w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczym w Słupsku.

Niniejsza informacja podlega umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Trzebielino oraz w miejscu planowanej inwestycji.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor: Ewelina Szutenberg-Dargas

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 2 października 2019 r.

 

SKO.460.28.2019

 

Obwieszczenie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku działając na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.):

INFORMUJE SPOŁECZEŃSTWO

o wydaniu decyzji nr SKO.460.28.2019 z dnia 2 października 2019 r., w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża piaskowo – żwirowego Frydrychowo, zlokalizowanego w miejscowości Frydrychowo na działce nr 356/2 obr. Parchowo. Mocą w/w decyzji orzeczono o uchyleniu decyzji Wójta Gminy Parchowo z dnia 23 sierpnia 2019 r. znak: GKPiI-VI.6220.2.2019 i o przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania organowi pierwszej instancji.

            Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Parchowie oraz w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczym w Słupsku.

Niniejsza informacja podlega umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Parchowie oraz w miejscu planowanej inwestycji.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor: Andrzej Hałuzo

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 14 października 2019 r.

 

SKO.460.19.2019

Obwieszczenie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku działając na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.):

INFORMUJE SPOŁECZEŃSTWO

o wydaniu decyzji nr SKO.460.19.2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r., w sprawie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji oraz przeróbce piasku ze żwirem ze złoża „Łobzowo” położonego w granicach działki nr 40/4 – obręb Łobzowo, gmina Kołczygłowy. Mocą w/w decyzji orzeczono o uchyleniu decyzji  Wójta Gminy Kołczygłowy z dnia 19 czerwca 2019 r. znak: RGK.6220.1.2018 i o przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania organowi pierwszej instancji.

            Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Kołczygłowy oraz w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczym w Słupsku.

Niniejsza informacja podlega umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kołczygłowy oraz w miejscu planowanej inwestycji.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor: Andrzej Hałuzo

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 18 września 2019 r.

 

SKO.460.25.2019

Obwieszczenie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku działając na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.):

 

INFORMUJE SPOŁECZEŃSTWO

o wydaniu decyzji nr SKO.460.25.2019 z dnia 18 września 2019 r., w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego – chlewni macior wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, przeznaczonego do hodowli trzody chlewnej w systemie bezściółkowym, o łącznej obsadzie 1502,52 DJP (po zmianie 1056,12 DJP) na terenie działek nr 36/24, 36/20, 36/22, 36/28 i 36/21 obr. Głuszyno. Mocą w/w decyzji orzeczono o utrzymaniu w mocy decyzji  Wójta Gminy Potęgowo z dnia z dnia 12 lipca 2019 r. Nr 6/2019 (postępowanie znak: NŚR.6220.8.2017).

            Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Potęgowo oraz w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczym w Słupsku.

Niniejsza informacja podlega umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Potęgowo oraz w miejscu planowanej inwestycji.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor: Andrzej Hałuzo

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 26 czerwca 2019 r.

SKO.460.13.2019

Obwieszczenie

 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku działając na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.):

INFORMUJE SPOŁECZEŃSTWO

o wydaniu decyzji nr SKO.460.13.2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa budynków inwentarskich do chowu trzody chlewnej o obsadzie docelowej 10 000 szt. na gruntach rolnych w miejscowości Głuszynko”. Mocą w/w decyzji orzeczono o uchyleniu decyzji  Wójta Gminy Potęgowo z dnia 8 maja 2019 r. Nr 4/2019 (postępowanie znak: NŚR.6220.7.2018) i przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania organowi pierwszej instancji.

            Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Potęgowo oraz w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczym w Słupsku.

Niniejsza informacja podlega umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Potęgowo oraz w miejscu planowanej inwestycji.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor: Andrzej Hałuzo

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 26 czerwca 2019 r.

 

SKO.460.11.2019

Obwieszczenie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku działając na podstawie art. 74 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w drodze obwieszczenia,

ZAWIADAMIA STRONY

o wydaniu decyzji nr SKO.460.11.2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., mocą której utrzymano w mocy decyzję Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 7 maja 2019 r. znak: OŚG.6220.14.2018.P w przedmiocie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia decyzji własnej z dnia 11 kwietnia 2016 r. znak: OŚG.6220.1.2016.P o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Stacja demontażu pojazdów przy ul. Słupskiej 18, na działkach o nr 302/100, 302/48, 302/34 w obrębie 6 na terenie miasta Lęborka”.

            Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Trzebielino. Z treścią decyzji można zapoznać się w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Słupsku.

Niniejsza informacja podlega umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor: Andrzej Hałuzo

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 24 kwietnia 2019r.

SKO.460.5.2019

Obwieszczenie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku działając na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. – Dz. U. z 2018r., poz. 2081 ze zm.)

INFORMUJE SPOŁECZEŃSTWO

o wydaniu w dniu 24 kwietnia 2019r. przez Kolegium decyzji nr SKO.460.5.2019, na mocy której utrzymano w mocy w całości decyzję Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 5 lutego 2019r. nr GKO.6220.1.20.2018.IN o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa małej elektrowni wodnej KARWNO wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz odbudową progu (piętrzenie do 0,8m) z przepławką oraz gospodarowanie wodą  w gospodarstwie rolnym, a także zagospodarowanie działek nr ew. 246, 248, 301 obręb Mikorowo Leśnictwo zabudową zagrodową towarzyszącą.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku (ul. Jana Pawła II 1, VI p.) w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 – 14:00.

Niniejsza informacja podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Czarna Dąbrówka i w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu realizacji planowanego przedsięwzięcia.

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

 

Autor: Anna Łońska-Wieczorkiewicz

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 6 maja 2019 r.

 

SKO.460.9.2019

Obwieszczenie

 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku działając na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.):

INFORMUJE SPOŁECZEŃSTWO

o wydaniu decyzji nr SKO.460.9.2019 z dnia 6 maja 2019 r., w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa i przebudowa istniejącej chlewni do tuczu trzody chlewnej (I etap przedsięwzięcia) oraz budowa nowej chlewni do tuczu trzody chlewnej (II etap) na terenie Gospodarstwa Rolnego w Darżynie 35, gm. Potęgowo, działka nr ewidencyjny 305/4, obręb nr 0003 Darżyno”. Mocą w/w decyzji orzeczono o uchyleniu decyzji  Wójta Gminy Potęgowo z dnia 28 marca 2019 r. Nr 2/2019 (postępowanie znak: NŚR.6220.4.2018) i przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania organowi pierwszej instancji.

            Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Potęgowo oraz w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczym w Słupsku.

Niniejsza informacja podlega umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Potęgowo oraz w miejscu planowanej inwestycji.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

 

Autor: Andrzej Hałuzo

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 27 lutego 2019r.

SKO.460.3.2019

Obwieszczenie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku

INFORMUJE SPOŁECZEŃSTWO

o wydaniu w dniu 27 lutego 2019r. przez Kolegium postanowienia nr SKO.460.3.2019, na mocy którego uchylono w całości postanowienie Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia z dnia 22 stycznia 2019r., znak sprawy GKO.6220.10.2.2018.IN, o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie siedliska gospodarstwa rolnego o kierunku chów brojlerów kurzych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 115/2 w miejscowości Rokiciny, obręb Rokiciny, gmina Czarna Dąbrówka, powiat bytowski, województwo pomorskie” do czasu prawomocnego zakończenia postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku pod sygn. II SA/Gd 441/18.

            Z treścią postanowienia oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku (ul. Jana Pawła II 1) w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 – 14:30.

Niniejsza informacja podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Czarna Dąbrówka i w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu planowanego przedsięwzięcia, tj. na tablicy ogłoszeń w sołectwie Rokiciny.

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor: Anna Łońska - Wieczorkiewicz

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 13 lutego 2019 r.

SKO.460.2.2019

Obwieszczenie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku działając na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.):

INFORMUJE SPOŁECZEŃSTWO

o wydaniu decyzji nr SKO.460.2.2019 z dnia 13 lutego 2019 r., w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań na realizacje przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 931, obr. Cetyń, gm. Trzebielino”. Mocą w/w decyzji orzeczono o uchyleniu decyzji  Wójta Gminy Trzebielino z dnia 28 grudnia 2018 r. znak: PNOŚ.3.6220.7.16.2017 i przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania organowi pierwszej instancji.

            Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Trzebielino oraz w siedzibie Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Słupsku.

Niniejsza informacja podlega umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Trzebielino oraz w miejscu planowanej inwestycji.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor: Andrzej Hałuzo

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 13 lutego 2019 r.

SKO.460.1.2019

Obwieszczenie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku działając na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.):

INFORMUJE SPOŁECZEŃSTWO

o wydaniu decyzji nr SKO.460.1.2019 z dnia 13 lutego 2019 r., w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań na realizacje przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 930, obr. Cetyń, gm. Trzebielino”. Mocą w/w decyzji orzeczono o uchyleniu decyzji  Wójta Gminy Trzebielino z dnia 28 grudnia 2018 r. znak: PNOŚ.3.6220.8.16.2017 i przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania organowi pierwszej instancji.

            Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Trzebielino oraz w siedzibie Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Słupsku.

Niniejsza informacja podlega umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Trzebielino oraz w miejscu planowanej inwestycji.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor: Andrzej Hałuzo

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 16 stycznia 2019r.

SKO.460.41.2018

Obwieszczenie

 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku działając na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.):

 

INFORMUJE SPOŁECZEŃSTWO

o wydaniu decyzji nr SKO.460.41.2018 z dnia 16 stycznia 2019 r., w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 20/25 obr. Zielin, gmina Trzebielino, powiat bytowski, województwo pomorskie”. Mocą w/w decyzji orzeczono o uchyleniu decyzji  Wójta Gminy Trzebielino 3 października 2018 r. znak: PNOŚ.3.6220.519.2017 i przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania organowi pierwszej instancji.

 

            Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Trzebielino. Z treścią decyzji można zapoznać się w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Słupsku.

Niniejsza informacja podlega umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Trzebielino oraz w miejscu planowanej inwestycji.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor: Andrzej Hałuzo

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 16 stycznia 2019 r.

SKO.460.41.2018

 

Obwieszczenie

 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w drodze obwieszczenia,

ZAWIADAMIA STRONY

 

o wydaniu decyzji nr SKO.460.41.2018 z dnia 16 stycznia 2019 r., w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań na realizacje przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 20/25 obr. Zielin, gmina Trzebielino, powiat bytowski, województwo pomorskie”. Mocą w/w decyzji orzeczono o uchyleniu decyzji  Wójta Gminy Trzebielino 3 października 2018 r. znak: PNOŚ.3.6220.519.2017 i przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania organowi pierwszej instancji.

            Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Trzebielino. Z treścią decyzji można zapoznać się w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Słupsku.

Niniejsza informacja podlega umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku.

            Niniejsze obwieszczenie zostało opublikowane w dniu 31 stycznia 2019r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

 

Autor: Andrzej Hałuzo

Wytworzył:
Joanna Milewska
(2019-01-02)
Udostępnił:
Joanna Milewska
(2019-01-31 10:37:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Joanna Milewska
(2020-02-20 10:38:44)

 
liczba odwiedzin: 465588

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X