☰ Menu
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku
Grafika zawierająca herb Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku

Poniedziałek 02.08.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacja o skargach do WSA w 2019r.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 22 lipca 2019r.

SKO.50.265.2019

 

OBWIESZCZENIE

Samorządowego Kolegium Odwoławczego

w Słupsku

Na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1302 ze zm.)

zawiadamia się,

że skarga na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku nr SKO.460.5.2019 z dnia 24 kwietnia 2019r. o utrzymaniu w mocy decyzji Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 5 lutego 2019r. nr GKO.6220.1.20.2018.IN o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa małej elektrowni wodnej KARWNO wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz odbudową progu (piętrzenie do 0,8m) z przepławką oraz gospodarowanie wodą  w gospodarstwie rolnym, a także zagospodarowanie działek nr ew. 246, 248, 301 obręb Mikorowo Leśnictwo, zabudową zagrodową towarzyszącą” wraz z odpowiedzią na skargę została przekazana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku.

Jednocześnie Kolegium informuje, iż w myśl przepisów art. 33 § 1a ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości przez:

 • zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej SKO w Słupsku;
 • wywieszenie na tablicy ogłoszeń SKO w Słupsku;
 • wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Czarna Dąbrówka,
 • wywieszenie w miejscu realizacji inwestycji w sposób zwyczajowo przyjęty.

Autor: Anna Łońska-Wieczorkiewicz

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 25 lipca 2019r.

SKO.50.273.2019

OBWIESZCZENIE

Samorządowego Kolegium Odwoławczego

w Słupsku

Na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1302 ze zm.)

zawiadamia się,

że skarga na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku nr 450.40.2019 z dnia 5 czerwca 2019r.,  orzekającą o utrzymaniu w mocy decyzji nr 9.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 25 października 2017r. wydanej przez Wójta Gminy Rzeczenica (znak sprawy PM.6733.9.2017) dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn280/225/160/125, MOP 0,5 MPa wraz z infrastrukturą towarzyszącą, realizowanego w ramach inwestycji pn. „Budowa sieci gazowej w msc. Rzeczenica, Koprzywnica, Przechlewo” wraz z odpowiedzią na skargę została przekazana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku.

Jednocześnie Kolegium informuje, iż w myśl przepisów art. 33 § 1a ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości przez:

 • zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej SKO w Słupsku;
 • wywieszenie na tablicy ogłoszeń SKO w Słupsku;
 • wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rzeczenica, Urzędu Gminy Człuchów, Urzędu Gminy Przechlewo
 • wywieszenie w miejscu realizacji inwestycji - na tablicy ogłoszeń sołectwa Rzeczenica, Gwieździn oraz sołectwa Kołdowo, Sieroczyn, Stołczno i Krępsk, a także sołectwa Przechlewo, Lisewo, Pawłówko i Pakotulsko

 

Autor: Anna Łońska -Wieczorkiewicz

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 19 czerwca 2019r.

SKO.50.230.2019

OBWIESZCZENIE

Samorządowego Kolegium Odwoławczego

w Słupsku

Na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1302 ze zm.)

zawiadamia się,

że skarga na postanowienie nr SKO.450.10.2019 z dnia 27 marca 2019r. Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku o stwierdzeniu niedopuszczalności odwołania złożonego przez  P4 Sp. z o.o. w Warszawie od decyzji Burmistrza Kępic z dnia 10 grudnia 2018r. nr 32/2018 o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 19/3, obręb Barcino, gm. Kępice (znak sprawy UM-NPŚ-AB.6733.6.2017.MM/OS/KR) wraz z odpowiedzią na skargę została przekazana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku.

Jednocześnie Kolegium informuje, iż w myśl przepisów art. 33 § 1a ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości przez:

 • zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej SKO w Słupsku;
 • wywieszenie na tablicy ogłoszeń SKO w Słupsku;
 • wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Burmistrz Kępic,
 • wywieszenie w miejscu realizacji inwestycji - na tablicy ogłoszeń sołectwa Barcino.

Autor: Anna Łońska-Wieczorkiewicz

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 19 czerwca 2019 r.

 

SKO.50.224.2019

Obwieszczenie

Na podstawie art. 33 § 1a oraz art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 ze zm.)

zawiadamia się,

o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku z dnia 17 kwietnia 2019 r., Nr SKO.450.19.2019, orzekające o uchybieniu terminu do wniesienia odwołania od decyzji Burmistrza Czerska z dnia 6 grudnia 2018 r. Nr 60cp/2018 znak: WG.6733.60.2018, w przedmiocie ustalenia na wniosek ENEA Operator sp. z o.o. lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN – części napowietrznej linii SN 15 kV Czersk-Ostrowite-Dumki i wybranych odgałęzień w powiecie chojnickim, przewidzianej do realizacji na terenie działek o nr ewid. 76/1, 146, 153, 148 oraz 156/3, położonych w obrębie Ostrowite, gm. Czersk oraz na terenie działki o nr ewid. 56, położonej w obrębie Krąg, gm. Śliwice.

Jednocześnie Kolegium informuje, iż w myśl przepisu art. 33 § 1a ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Podlega obwieszczeniu:

1. Biuletyn Informacji Publicznej SKO w Słupsku oraz na tablicy informacyjnej SKO w Słupsku.

 

Autor: Andrzej Hałuzo

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 16 maja 2019r.

SKO.50.176.2019

 

OBWIESZCZENIE

Samorządowego Kolegium Odwoławczego

w Słupsku

Na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1302 ze zm.)

zawiadamia się,

że skarga na postanowienie nr SKO.460.3.2019 z dnia 27 lutego 2019r. Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku o uchyleniu w całości postanowienia Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia z dnia 22 stycznia 2019r., znak sprawy GKO.6220.10.2.2018.IN, o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie siedliska gospodarstwa rolnego o kierunku chów brojlerów kurzych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 115/2 w miejscowości Rokiciny, obręb Rokiciny, gmina Czarna Dąbrówka, powiat bytowski, województwo pomorskie” do czasu prawomocnego zakończenia postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku pod sygn. II SA/Gd 441/18 wraz z odpowiedzią na skargę została przekazana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku.

Jednocześnie Kolegium informuje, iż w myśl przepisów art. 33 § 1a ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości przez:

 • zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej SKO w Słupsku;
 • wywieszenie na tablicy ogłoszeń SKO w Słupsku;
 • wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Czarna Dąbrówka,
 • wywieszenie w miejscu realizacji inwestycji - na tablicy ogłoszeń sołectwa Rokiciny.

 

Autor: Anna Łońska-Wieczorkiewicz

Wytworzył:
Joanna Milewska
(2019-05-21)
Udostępnił:
Joanna Milewska
(2019-05-29 12:22:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Joanna Milewska
(2019-08-05 13:44:22)

 
liczba odwiedzin: 465600

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X