☰ Menu
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku
Grafika zawierająca herb Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku

Poniedziałek 02.08.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacja o środowisku i jego ochronie w 2020r.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 11 grudnia 2020r.

 

SKO.460.40.2020

Obwieszczenie

                Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku,  działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 293 ze zm.) w zw. z art. 49 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego,

zawiadamia strony:

o wydaniu w dniu 11 grudnia 2020r. przez Kolegium postanowienia nr SKO.460.40.2020 o uchyleniu w całości postanowienia Wójta Gminy Smołdzino z dnia 22 października 2020r., znak GK.I.6220.7.1.2020 w sprawie zawieszenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie telekomunikacyjnego obiektu budowlanego Nr 32968 Smołdziński Las na działce nr 61, obr. Smołdziński Las, gm. Smołdzino.

            Z treścią zawiadomienia oraz dokumentacją sprawy zażaleniowej można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku po uprzednim telefonicznym umówieniu spotkania (tel. 59 840 27 88,  59 848-34-61).

Informacja podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku oraz ogłoszeniu za pośrednictwem Wójta Gminy Smołdzino (wywieszenie obwieszczenia: w Urzędzie Gminy w Smołdzinie oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Smołdziński Las).

Działając na podstawie art. 49b w zw. z art. 49 § 1 kpa Kolegium informuje, że nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, tutejszy organ udostępni stronie wnioskującej odpis decyzji w sposób i formie określonej we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub w takiej formie.

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji. Dniem publicznego ogłoszenia niniejszej informacji jest dzień  30 grudnia 2020r.

Autor: Anna Łońska Wieczorkiewicz

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 10 sierpnia 2020 r.

 

SKO.460.17.2020

Obwieszczenie

 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku działając na podstawie art. 38, art. 74 ust. 3 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283),

 

INFORMUJE STRONY ORAZ SPOŁECZEŃSTWO

            o wydaniu decyzji nr SKO.460.17.2020 z dnia 10 sierpnia 2020 r., w sprawie odmowy określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa i przebudowa istniejącej chlewni do tuczu trzody chlewnej (I etap przedsięwzięcia) oraz budowa nowej chlewni do tuczu trzody chlewnej (II etap) na terenie Gospodarstwa Rolnego w Darżynie 35, gm. Potęgowo, działka nr ewidencyjny 305/4, obręb nr 0003 Darżyno”Mocą w/w decyzji orzeczono o utrzymaniu w mocy decyzji Wójta Gminy Potęgowo z dnia 20 maja 2020 r. Nr 6/2020 (postępowanie znak: NŚR.6220.4.2018).

            Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku oraz w siedzibie Urzędu Gminy Potęgowo.

Osobom posiadającym status stron postępowania, na decyzję przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku Al. Zwycięstwa 16/17; 80-219 Gdańsk, za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku ul. Jana Pawła II nr 1,  w terminie 30 dni od daty jej doręczenia. Wpis od skargi jest stały i wynosi 200 zł. Stronom przysługuje prawo do zwrócenia się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych albo o przyznanie pomocy prawnej.

Niniejsza informacja podlega umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Potęgowo oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Darżyno.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor obwieszczenia: Andrzej Hałuzo

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 18 maja 2020 r.

SKO.460.13.2020

 

Obwieszczenie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku działając na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.):

 

INFORMUJE SPOŁECZEŃSTWO

o wydaniu decyzji nr SKO.460.13.2020 z dnia 18 maja 2020 r., w sprawie dotyczącej ustalenia na rzecz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice”. Mocą ww. decyzji Kolegium uchyliło decyzję Burmistrza Miasta Chojnice 12 listopada 2019 r. nr KM.6220.1.2017 w części odnoszącej się do Rodzaju i miejsca realizacji przedsięwzięcia (punkt I decyzji) oraz charakterystyki przedsięwzięcia (załącznik nr 1 do decyzji) i orzeczono o tych kwestiach na nowo. Powyższe oznacza, że w pozostałym zakresie decyzja została utrzymana w mocy, przez co inwestycja uzyskała zgodę środowiskową na realizację.

            Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Chojnicach, w Urzędzie Gminy Chojnice oraz w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczym w Słupsku.

Niniejsza informacja podlega umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na tablicach ogłoszeń Samorządów Osiedlowych Nr 2, 3 i 10 oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chojnicach i Urzędu Gminy Chojnice.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Sporządził: Andrzej Hałuzo

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 18 maja 2020 r.

SKO.460.13.2020

Obwieszczenie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w drodze obwieszczenia,

ZAWIADAMIA STRONY

         o wydaniu decyzji nr SKO.460.13.2020 z dnia 18 maja 2020 r., w sprawie ustalenia na rzecz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice”.

 

      Mocą w/w decyzji orzeczono o uchyleniu decyzji Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 12 listopada 2019 r. nr KM.6220.1.2017 w części odnoszącej się do Rodzaju i miejsca realizacji przedsięwzięcia (punkt I decyzji) oraz charakterystyki przedsięwzięcia (załącznik nr 1 do decyzji) i orzeczono o tych kwestiach na nowo. Powyższe oznacza, że w pozostałym zakresie decyzja została utrzymana w mocy, przez co inwestycja uzyskała zgodę środowiskową na realizację.

            Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, w Urzędzie Miejskim w Chojnicach oraz w Urzędzie Gminy Chojnice.

Niniejsza informacja podlega umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na tablicach ogłoszeń Samorządów Osiedlowych nr 2, 3 i 10 oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chojnicach i Urzędu Gminy Chojnice.

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Sporządził: Andrzej Hałuzo

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 23 marca 2020r.

SKO.460.9.2020

Obwieszczenie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku

INFORMUJE SPOŁECZEŃSTWO

o wydaniu w dniu 23 marca 2020r. przez Kolegium postanowienia  nr SKO.460.9.2020 o uchyleniu w całości postanowienia Wójta Gminy Smołdzino z dnia 7 lutego 2020r. nr GK.I.6220.1.2020 o nałożeniu na inwestora T-Mobile Polska S.A. w Warszawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na  środowisko i opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa stacji bazowej T-Mobile S.A. Nr 31968 Smołdziński Las na działce nr 61, obręb Smołdziński Las, gmina Smołdzino, wraz z ustaleniem zakresu tego raportu.

Z treścią postanowienia oraz dokumentacją sprawy zażaleniowej można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku po uprzednim telefonicznym ustaleniu wizyty (tel. (59) 842 73 05).

Niniejsza informacja podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Smołdzino i w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu planowanego przedsięwzięcia, tj. na tablicy ogłoszeń w sołectwie Smołdziński Las.

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor: Anna Łońska Wieczorkiewicz

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 17 lutego 2020 r.

 

SKO.460.1.2020

Obwieszczenie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku działając na podstawie art. 38, art. 74 ust. 3 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283),

INFORMUJE STRONY ORAZ SPOŁECZEŃSTWO

            o wydaniu decyzji nr SKO.460.1.2020 z dnia 17 lutego 2020 r., w sprawie odmowy określenia środowiskowych uwarunkowań na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa centrum badawczo-rozwojowego hodowli trzody chlewnej, w którego skład wchodzą budynki inwentarskie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz biogazownią”, położonego na działkach nr 10/2 obr. Objezierze oraz nr 2/14 obr. Suchorze, gm. Trzebielino, powiat bytowski. Mocą w/w decyzji orzeczono o utrzymaniu w mocy decyzji  Wójta Gminy Trzebielino z dnia 2 grudnia 2019 r. Nr PNOŚ.3.6220.4.35.2017.

            Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku oraz w siedzibie Urzędu Gminy Trzebielino.

Osobom posiadającym status stron postępowania, na decyzję przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku Al. Zwycięstwa 16/17; 80-219 Gdańsk, za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku ul. Jana Pawła II nr 1,  w terminie 30 dni od daty jej doręczenia. Wpis od skargi jest stały i wynosi 200 zł. Stronom przysługuje prawo do zwrócenia się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych albo o przyznanie pomocy prawnej.

Niniejsza informacja podlega umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Trzebielino oraz na tablicach ogłoszeń sołectw: Objezierze, Suchorze i Miszewo.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor obwieszczenia: Andrzej Hałuzo

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 17 lutego 2020 r.

 

SKO.460.1.2020

Obwieszczenie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku działając na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283):

INFORMUJE SPOŁECZEŃSTWO

o wydaniu decyzji nr SKO.460.1.2020 z dnia 17 lutego 2020 r., w sprawie odmowy określenia środowiskowych uwarunkowań na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa centrum badawczo-rozwojowego hodowli trzody chlewnej, w którego skład wchodzą budynki inwentarskie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz biogazownią”, położonego na działkach nr 10/2 obr. Objezierze oraz nr 2/14 obr. Suchorze, gm. Trzebielino, powiat bytowski. Mocą w/w decyzji orzeczono o utrzymaniu w mocy decyzji  Wójta Gminy Trzebielino z dnia 2 grudnia 2019 r. Nr PNOŚ.3.6220.4.35.2017.

            Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku oraz:

  1. w siedzibie Urzędu Gminy Kobylnica – dla mieszkańców Gminy Kobylnica;
  2. w siedzibie Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska – dla mieszkańców Gminy Dębnica Kaszubska;
  3. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kępicach – dla mieszkańców Gminy Kępice.

Niniejsza informacja podlega umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, oraz na tablicach ogłoszeń: Urzędu Gminy Kobylnica, Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska oraz Urzędu Miejskiego w Kępicach.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor obwieszczenia: Andrzej Hałuzo

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 3 lutego 2020 r.

 

SKO.460.3.2020

Obwieszczenie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w drodze obwieszczenia,

ZAWIADAMIA STRONY

         o wydaniu decyzji nr SKO.460.3.2020 z dnia 3 lutego 2020 r., w sprawie odmowy ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji paliw wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr 904/2 w miejscowości Słupsk”, obręb 10, przy ul. prof. Kazimierza Michałowskiego.

      Mocą w/w decyzji orzeczono o uchyleniu decyzji Prezydenta Miasta Słupska z dnia 30 grudnia 2019 r. Nr 6/2019 znak: GKiOŚ-ROŚ-III.6220.13.2019 i o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia j/w.

            Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku oraz w Urzędzie Miejskim w Słupsku

Niniejsza informacja podlega umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Słupsku.

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor: Andrzej Hałuzo

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 20 grudnia 2019r.

SKO.460.34.2019

Obwieszczenie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku,  działając na podstawie art. 33 § 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. - Dz.U. z 2018r., poz. 2081 ze zm.)

INFORMUJE SPOŁECZEŃSTWO

że termin do załatwienia sprawy w przedmiocie prowadzonego przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku postępowania odwoławczego w sprawie decyzji Wójta Gminy Kobylnica z dnia 10 października 2019r. o środowiskowych uwarunkowaniach nr GPŚ.6220.22.2019.PE, w której stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie działki nr 131, obręb Zagórki, gm. Kobylnica”, zostaje wydłużony do dnia 10 lutego 2020r. z uwagi zawiłość sprawy oraz konieczność ustalenia kręgu stron postępowania.

Niniejsza informacja podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kobylnica i w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu planowanego przedsięwzięcia, tj. na tablicy ogłoszeń w sołectwie Zagórki.

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor: Anna Łońska Wieczorkiewicz

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 18 grudnia 2019 r.

 

SKO.460.35.2019

Obwieszczenie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku działając na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405):

INFORMUJE SPOŁECZEŃSTWO

o wydaniu decyzji nr SKO.460.35.2019 z dnia 18 grudnia 2019 r., w sprawie dotyczącej ustalenia na rzecz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice”. Mocą ww. decyzji Kolegium uchyliło decyzję Burmistrza Miasta Chojnice 12 listopada 2019 r. nr KM.6220.1.2017 i przekazano sprawę do ponownego rozpoznania organowi pierwszej instancji.

            Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Chojnicach, w Urzędzie Gminy Chojnice oraz w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczym w Słupsku.

Niniejsza informacja podlega umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na tablicach ogłoszeń Samorządów Osiedlowych Nr 2, 3 i 10 oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chojnicach i Urzędu Gminy Chojnice.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

 

Sporządził: Andrzej Hałuzo


____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 18 grudnia 2019r.

 

SKO.460.35.2019

Obwieszczenie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w drodze obwieszczenia,

ZAWIADAMIA STRONY

 

         o wydaniu decyzji nr SKO.460.35.2019 z dnia 18 grudnia 2019 r., w sprawie ustalenia na rzecz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice”.

      Mocą w/w decyzji orzeczono o uchyleniu decyzji Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 12 listopada 2019 r. nr KM.6220.1.2017 i przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania organowi pierwszej instancji.

            Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, w Urzędzie Miejskim w Chojnicach oraz w Urzędzie Gminy Chojnice.

Niniejsza informacja podlega umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na tablicach ogłoszeń Samorządów Osiedlowych nr 2, 3 i 10 oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chojnicach i Urzędu Gminy Chojnice.

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Sporządził: Andrzej Hałuzo

Wytworzył:
Joanna Milewska
Udostępnił:
Joanna Milewska
(2020-01-08 13:51:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Joanna Milewska
(2020-12-30 14:26:15)

 
liczba odwiedzin: 465615

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X