☰ Menu
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku
Grafika zawierająca herb Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku

Poniedziałek 02.08.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacja o skargach do WSA w 2020r.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 9 listopada 2020r.

SKO.50.252.2020

OBWIESZCZENIE

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku

Na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. - Dz. U. z 2019r., poz. 2325 ze zm.)

zawiadamia się,

że skarga na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku nr SKO.450.74.2020 z dnia 4 września 2020r., orzekającą o utrzymaniu w mocy decyzji Wójta Gminy Ustka nr GOR.6733.6.41.2018.BW z dnia 14 maja 2020r. o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie na działce 2/1, obręb  Poddąbie, gmina Ustka, stacji bazowej telefonii komórkowej, obejmującej budowę wieży wolnostojącej o wysokości 53m n.p.t., instalacji radiokomunikacyjnej składającej się z anten nadawczych i radiolinii, a także urządzeń sterujących posadowionych u podstaw wieży, z zaznaczeniem, iż na wieży umieszczonych zostanie dziewięć anten sektorowych – po trzy na każdym z trzech azymutów (35°, 140° i 240°), zaś każda z anten sektorowych może mieć moc EIRP (równoważną moc promieniowaną izotropowo wyznaczoną dla pojedynczej anteny) 1000≤2000 W, wraz z odpowiedzią na skargę została przekazana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku.

Jednocześnie Kolegium informuje, iż w myśl przepisów art. 33 § 1a ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości przez:

 • zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej SKO w Słupsku;
 • wywieszenie na tablicy ogłoszeń SKO w Słupsku;
 • wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ustka;
 • wywieszenie w miejscu realizacji inwestycji - na tablicy ogłoszeń sołectwa Poddąbie.

Autor: Anna Łońska Wieczorkiewicz

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 3 lipca 2020r.

SKO.50.135.2020

OBWIESZCZENIE

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku

Na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. - Dz. U. z 2019r., poz. 2325 ze zm.)

zawiadamia się,

że skarga na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku nr SKO.450.24.2020 z dnia 30 marca 2020r., orzekającą o utrzymaniu w mocy decyzji Wójta Gminy Ustka nr GOR.6733.23.20.2019.BW z dnia 29 stycznia 2020r. o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce 2/1, obręb  Poddąbie, gmina Ustka wraz z odpowiedzią na skargę została przekazana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku.

Jednocześnie Kolegium informuje, iż w myśl przepisów art. 33 § 1a ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości przez:

 • zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej SKO w Słupsku;
 • wywieszenie na tablicy ogłoszeń SKO w Słupsku;
 • wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ustka;
 • wywieszenie w miejscu realizacji inwestycji - na tablicy ogłoszeń sołectwa Poddąbie.

Autor: Anna Łońska - Wieczorkiewicz

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 13 maja 2020 r.

SKO.50.78.2020

 

Obwieszczenie

Na podstawie art. 33 § 1a oraz art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm.),

zawiadamia się,

o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku 3 lutego 2020 r., Nr SKO.460.3.2020, orzekającą o:

 1. uchyleniu decyzji Prezydenta Miasta Słupska z dnia 30 grudnia 2019 r. Nr 6/2019 (postępowanie znak: GKiOŚ-ROŚ-III.6220.13.2019);
 2. odmowie ustalenia na rzecz Pani Beaty Mrozowskiej i Pana Jana Mrozowskiego środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji paliw wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr 904/2 w miejscowości Słupsk”, obręb 10, przy ul. prof. Kazimierza Michałowskiego.

Jednocześnie Kolegium informuje, iż w myśl przepisu art. 33 § 1a ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

Podlega obwieszczeniu:

1. Biuletyn Informacji Publicznej SKO w Słupsku oraz tablica SKO w Słupsku,

Wytworzył: Andrzej Hałuzo

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 5 maja 2020r.

SKO.50.90.2020

OBWIESZCZENIE

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku

Na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. - Dz. U. z 2019r., poz. 2325 ze zm.)

zawiadamia się,

że skarga na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku nr  SKO.460.34.2019 z dnia 14 lutego 2020r., orzekającą o utrzymaniu w mocy decyzji Wójta Gminy Kobylnica z dnia 10 października 2019r. o środowiskowych uwarunkowaniach nr GPŚ.6220.2.2019.9.PE, w której stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie działki nr 131, obręb Zagórki, gm. Kobylnica” wraz z odpowiedzią na skargę została przekazana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku.

Jednocześnie Kolegium informuje, iż w myśl przepisów art. 33 § 1a ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości przez:

 • zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej SKO w Słupsku;
 • wywieszenie na tablicy ogłoszeń SKO w Słupsku;
 • wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kobylnica;
 • wywieszenie w miejscu realizacji inwestycji - na tablicy ogłoszeń sołectwa Zagórki.

 

Autor: Anna Łońska Wieczorkiewicz

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 17 lutego 2020r.

SKO.50.62.2020

OBWIESZCZENIE

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku

Na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. - Dz. U. z 2019r., poz. 2325 ze zm.)

zawiadamia się,

że skarga na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku nr SKO.450.111.2019 z dnia 9 grudnia 2019r., orzekającą o utrzymaniu w mocy decyzji Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska  nr 29/2017 z dnia 10 maja 2019r. (znak spr.: RRG.6733.29.2017) o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce 202, obręb Pogorzelice, gmina Nowa Wieś Lęborska wraz z odpowiedzią na skargę została przekazana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku.

Jednocześnie Kolegium informuje, iż w myśl przepisów art. 33 § 1a ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości przez:

 • zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej SKO w Słupsku;
 • wywieszenie na tablicy ogłoszeń SKO w Słupsku;
 • wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowa Wieś Lęborska;
 • wywieszenie w miejscu realizacji inwestycji - na tablicy ogłoszeń sołectwa Pogorzelice.

Autor: Anna Łońska Wieczorkiewicz

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 8 stycznia 2020r.

SKO.50.448.2019

OBWIESZCZENIE

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku

Na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. - Dz. U. z 2019r., poz. 2325 ze zm.)

zawiadamia się,

że skarga na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku nr SKO.450.170.2019 z dnia 15 listopada 2019r., orzekającą o utrzymaniu w mocy decyzji Wójta Gminy Słupsk nr GB.6733.8.2017 z dnia 26 lipca 2019r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 4/8, obręb Lubuczewo, gm. Słupsk wraz z odpowiedzią na skargę została przekazana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku.

Jednocześnie Kolegium informuje, iż w myśl przepisów art. 33 § 1a ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości przez:

 • zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej SKO w Słupsku;
 • wywieszenie na tablicy ogłoszeń SKO w Słupsku;
 • wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Słupsk;
 • wywieszenie w miejscu realizacji inwestycji - na tablicy ogłoszeń sołectwa Lubuczewo.

Autor: Anna Łońska Wieczorkiewicz

Wytworzył:
Joanna Milewska
(2020-01-02)
Udostępnił:
Joanna Milewska
(2020-01-10 13:29:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Joanna Milewska
(2020-11-10 10:32:04)

 
liczba odwiedzin: 465567

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X