☰ Menu
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku
Grafika zawierająca herb Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku

Poniedziałek 02.08.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

informacja o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w 2020r.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 27 listopada 2020r.

 

SKO.450.138.2020

Obwieszczenie

        Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku,  działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 293 ze zm.) w zw. z art. 49 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego,

zawiadamia strony:

o wydaniu w dniu 23 listopada 2020r. przez Kolegium postanowienia nr SKO.450.138.2020, na mocy którego umorzono w całości postępowanie zażaleniowe względem postanowienia Wójta Gminy Rzeczenica z dnia 10 września 2020r. nr PM.6733.9.2017.2020 o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Wójta Gminy Rzeczenica nr 9.2017 z dnia 25 października 2017r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak sprawy PM.6733.9.2017) dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn280/225/160/125, MOP 0,5 MPa wraz z infrastrukturą towarzyszącą, realizowanego w ramach inwestycji pn. „Budowa sieci gazowej w msc. Rzeczenica, Koprzywnica, Przechlewo”.

            Z treścią zawiadomienia oraz dokumentacją sprawy odwoławczej można zapoznać się w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w  Słupsku po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu (tel. 59- 840 27 88)

Informacja podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku oraz ogłoszeniu za pośrednictwem Wójta Gminy Rzeczenica (wywieszenie obwieszczenia: na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rzeczenica, Urzędu Gminy Człuchów, Urzędu Gminy Przechlewo i na tablicy ogłoszeń sołectwa Rzeczenica, Gwieździn oraz sołectwa Kołdowo, Sieroczyn, Stołczno i Krępsk, a także sołectwa Przechlewo, Lisewo, Pawłówko i Pakotulsko).

Działając na podstawie art. 49b w zw. z art. 49 § 1 kpa Kolegium informuje, że nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, tutejszy organ udostępni stronie wnioskującej odpis decyzji w sposób i formie określonej we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub w takiej formie.

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji. Dniem publicznego ogłoszenia niniejszej informacji jest dzień 10 grudnia 2020r.

Autor: Anna Łońska Wieczorkiewicz

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 27 listopada 2020r.

 

SKO.450.91.2020

Obwieszczenie

        Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku,  działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 293 ze zm.) w zw. z art. 49 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego,

zawiadamia strony:

o wydaniu w dniu 23 listopada 2020r. przez Kolegium decyzji nr SKO.450.91.2020, na mocy której uchylono w całości decyzję Wójta Gminy Rzeczenica nr 9.2017 z dnia 25 października 2017r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak sprawy PM.6733.9.2017) dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn280/225/160/125, MOP 0,5 MPa wraz z infrastrukturą towarzyszącą, realizowanego w ramach inwestycji pn. „Budowa sieci gazowej w msc. Rzeczenica, Koprzywnica, Przechlewo”, a sprawę przekazano organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia.

            Z treścią zawiadomienia oraz dokumentacją sprawy odwoławczej można zapoznać się w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w  Słupsku po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu (tel. 59- 840 27 88).

Informacja podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku oraz ogłoszeniu za pośrednictwem Wójta Gminy Rzeczenica (wywieszenie obwieszczenia: na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rzeczenica, Urzędu Gminy Człuchów, Urzędu Gminy Przechlewo i na tablicy ogłoszeń sołectwa Rzeczenica, Gwieździn oraz sołectwa Kołdowo, Sieroczyn, Stołczno i Krępsk, a także sołectwa Przechlewo, Lisewo, Pawłówko i Pakotulsko).

Działając na podstawie art. 49b w zw. z art. 49 § 1 kpa Kolegium informuje, że nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, tutejszy organ udostępni stronie wnioskującej odpis decyzji w sposób i formie określonej we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub w takiej formie.

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji. Dniem publicznego ogłoszenia niniejszej informacji jest dzień 08 grudnia 2020r.

Autor: Anna Łońska Wieczorkiewicz

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 23 listopada 2020r.

 

SKO.450.146.2020

Obwieszczenie

        Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku,  działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 293 ze zm.) w zw. z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego,

zawiadamia strony:

o wydaniu przez Kolegium w dniu 23 listopada 2020r. decyzji nr SKO.450.146.2020, na mocy której utrzymano w mocy decyzje Wójta Gminy Konarzyny z dnia 14 października 2020r. nr KBI.6733.4.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach o numerach: 107/1, 19, 94, 25, 26, 27, 28, 31/2, 38, 44/1, 44/2, 45/6, 421/2, 421/1, 421/4, 420, 83, 79, 106, 78, 77, 71, 69, 100, 64, 563, 562, 63, 107/7, 107/9, 107/8, 135/1, 161/2, 161/3, 162, obręb 0002 Konarzyny, gm. Konarzyny

            Z treścią zawiadomienia oraz dokumentacją sprawy odwoławczej można zapoznać się w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Słupsku po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu (tel. 59- 84-27-88 lub 512-762-992).

Informacja podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Konarzyny.

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

 

Autor: Anna Łońska Wieczorkiewicz

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 28 września 2020r.

 

SKO.450.110.2020

 

Obwieszczenie

 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku,  działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 293 ze zm.) w zw. z art. 49 kpa

zawiadamia strony:

 

o wydaniu w dniu 21 września 2020r. przez Kolegium decyzji nr SKO.450.110.2020 o utrzymaniu w mocy decyzji Wójta Gminy Ustka z dnia 14 lipca 2020r. nr GOR.6733.3.2020.BW o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Przebudowie jednotorowej linii energetycznej 110 kV relacji GPZ Słupsk Wierzbięcino – GPZ Ustka, od stanowiska słupowego nr 18 do GPZ Ustka”.

 

  

            Z treścią zawiadomienia oraz dokumentacją sprawy odwoławczej można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

 

Informacja podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku oraz ogłoszeniu za pośrednictwem Wójta Gminy Ustka (wywieszenie obwieszczenia: w Urzędzie Gminy w Ustce oraz na tablicy ogłoszeń w Sołectwie Grabno).

 

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor: Anna Łońska Wieczorkiewicz

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

--Słupsk, dnia 7 października 2020r.

 

SKO.450.126.2020

Obwieszczenie

 

        Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku,  działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 293 ze zm.) w zw. z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego,

zawiadamia strony:

o wydaniu przez Kolegium w dniu 2 października 2020r. decyzji nr SKO.450.126.2020, na mocy której uchylono w całości decyzję Wójta Gminy Cewice z dnia 14 sierpnia 2020r. nr ZI.6733.4.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działach o numerach: 345/2, obr. Cewice, gm. Cewice oraz 188, 66/2, 119/1, 119/4, 120, 119/2, 119/3, 187/8, 187/2, 184/4, 185, 184/3, 495, 493/5, 122/2, 96, 93/1, 93/3, 93/2, 93/4, 126/4, 85/1, 79/6, 78/2, 78/9, 78/10, 77/3, 77/6, 77/5, 91, 90, 89/2, 89/1, 88, 97, 100, 121/3, 121/2, 124/3, 126/3, 126/5, 127 i 123, obr. Siemirowice, gm. Cewice, zaś sprawę przekazano organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia.

            Z treścią zawiadomienia oraz dokumentacją sprawy odwoławczej można zapoznać się w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Słupsku po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Informacja podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Cewice oraz sołectw Cewice i Siemirowice.

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

 

Autor: Anna Łońska Wieczorkiewicz

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 4 września 2020r.

 

SKO.450.79.2020

Obwieszczenie

        Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku,  działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 293 ze zm.) w zw. z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego,

zawiadamia strony:

 

o wydaniu w dniu 4 września 2020r. przez Kolegium postanowienia nr SKO.450.79.2020 o uchyleniu w całości postanowienia Wójta Gminy Przechlewo z dnia 25 maja 2020r. (znak sprawy IRP.6733.7.5.2020.BW) o zawieszeniu z urzędu na czas nie dłuższy niż 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku, tj. do dnia 27 marca 2021r., postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach:

- nr 700, 302/2, 303/16, 303/9, 303/3, 303/1, 303/7, 303/4, 304, 305/20, 305/21, 305/16, 305/17, 305/18, 305/3, 305/7, 305/8, 305/6, 696, 309/11, 309/10, 781/10, 781/22, 781/20, 1414/1, 781/23, 781/1, 774/8, 774/7, 774/10, 774/11, 774/3, 774/13, 774/16, 4147/19, 4147/18, 4147/10, 1400, 4147/8, 698, 318/10, 317/1, 317/3, 317/11, 217/12, 315, obręb Przechlewo, gm. Przechlewo,

- nr 360/2, 360/3, 360/8, 360/7, 366, 358, 359/1, 359/2, 359/4, 359/5, 359/6, 359/7, 359/8, 367, obręb Dąbrowa, gm. Przechlewo,

- nr 610/3, 610/1, 611/3, 611/4, 611/2, 613, 874, 598, 599, 600, 602/3, 602/2, 602/1, 603, 876/1, 605, 606, 608, obręb Sapolno, gm. Przechlewo, i przekazaniu sprawy organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia.

Z treścią zawiadomienia oraz dokumentacją sprawy odwoławczej można zapoznać się w Samorządowym Kolegium odwoławczym (po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu).

Informacja podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku oraz ogłoszeniu za pośrednictwem Wójta Gminy Przechlewo (wywieszenie obwieszczenia: na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Przechlewo oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwach Przechlewo, Dąbrowa, Sąpolno).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor: Anna Łońska Wieczorkiewicz

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 4 września 2020r.

 

SKO.450.74.2020

Obwieszczenie

 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku,  działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 293 ze zm.) w zw. z art. 49 kpa

zawiadamia strony:

o wydaniu w dniu 4 września 2020r. przez Kolegium decyzji nr SKO.450.74.2020 o utrzymaniu w mocy decyzji Wójta Gminy Ustka nr GOR.6733.6.41.2018.BW z dnia 14 maja 2020r. o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej, obejmującej budowę wieży wolnostojącej o wysokości 53m n.p.t., instalacji radiokomunikacyjnej składającej się z anten nadawczych i radiolinii, a także urządzeń sterujących posadowionych u podstaw wieży, na działce 2/1, obręb  Poddąbie, gmina Ustka. 

            Z treścią zawiadomienia oraz dokumentacją sprawy odwoławczej można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Informacja podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku oraz ogłoszeniu za pośrednictwem Wójta Gminy Ustka (wywieszenie obwieszczenia: w Urzędzie Gminy w Ustce oraz na tablicy ogłoszeń w Sołectwie Poddąbie).

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

 

Autor: Anna Łońska Wieczorkiewicz

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 10 sierpnia 2020r.

 

SKO.450.105.2020

 

Obwieszczenie

        Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku,  działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 293 ze zm.) w zw. z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego,

zawiadamia strony:

o wydaniu przez Kolegium w dniu 10 sierpnia 2020r. decyzji nr SKO.450.105.2020, na mocy której  utrzymano w mocy decyzję Wójta Gminy Przechlewo z dnia 8 lipca 2020r. nr IRP.6733.8.2020.BW o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach ewidencyjnych o numerach: 874, 616, 617, 618, 594, 619, 620, 621, 623, 624, 627, 628, 629, 630/3, 630/1, 631, 634, 635, 873/1, 653, 654, 655, 656/2, 379, 880/2, 340, 339, 337, 338, 336/2, 336/1, 333/1, 333/2, 332/2, 331, 334, 335, 330, 329, 328, 327/2, 321, 125/3, 131, 130, 132, 133, 134, 138, 300, 230, 231, 232, 233, 234, 235/3, 237, 238/2, 299, 301/6, 302/6, 303/2, 303/3, 296, 345/3, 373, 378, 380/1, 873/2, 384, 878, 573, 574, 575, 576, 577, 570, 571, 578, 579, 580, 581, 567/4, 582, 583, 585, 592, 593, 595, 596/2, 596/1, 597/2, 597/1, 875, obręb Sąpolno, gm. Przechlewo.

            Z treścią zawiadomienia oraz dokumentacją sprawy odwoławczej można zapoznać się w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Słupsku po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Informacja podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Konarzyny i sołectwa Sąpolno.

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor: Anna Łońska Wieczorkiewicz

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Słupsk 13 sierpnia 2020

SKO.450.64.2020

 

Obwieszczenie

 

        Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku,  działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 293 ze zm.) w zw. z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego,

zawiadamia strony:

 

o wydaniu przez Kolegium w dniu 3 sierpnia 2020r. postanowienia nr SKO.450.64.2020 o stwierdzeniu nieważności postanowienia Wójta Gminy Kołczygłowy z dnia 9 maja 2018r. nr RII.6733.3.2018 o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie, rozbudowie i budowie sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej na terenie działek o nr 257/2, 257/1, 62, 38, 39, 218, 219, 232, 233, 234/1 i 234, obręb Kołczygłówki, gm. Kołczygłowy, do czasu uzyskania decyzji środowiskowej.

 

 

            Z treścią zawiadomienia oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Słupsku po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

 

Informacja podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku oraz ogłoszeniu za pośrednictwem Wójta Gminy Kołczygłowy  (wywieszenie obwieszczenia: na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kołczygłowy oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Kołczygłówki).

 

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor: Anna Łońska-Wieczorkiewicz

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---słupsk, dnia 3 sierpnia 2020r.

 

SKO.450.63.2020

 

Obwieszczenie

 

        Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku,  działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 293 ze zm.) w zw. z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego,

zawiadamia strony:

 

o wydaniu przez Kolegium w dniu 3 sierpnia 2020r. postanowienia nr SKO.450.63.2020 o stwierdzeniu nieważności postanowienia Wójta Gminy Kołczygłowy z dnia 9 maja 2018r. nr RII.6733.2.2018 o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie, rozbudowie i budowie sieci i urządzeń wodociągowych na terenie działek o nr 257/2, 257/1, 62, 38, 39, 218, 219, 232, 233, 234/1 i 234, obręb Kołczygłówki, gm. Kołczygłowy, do czasu uzyskania decyzji środowiskowej.

 

 

            Z treścią zawiadomienia oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Słupsku po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

 

Informacja podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku oraz ogłoszeniu za pośrednictwem Wójta Gminy Kołczygłowy  (wywieszenie obwieszczenia: na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kołczygłowy oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Kołczygłówki).

 

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor; Anna Łońska Wieczorkiewicz

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Słupsk, dnia 29 lipca 2020r.

 

SKO.450.72.2020

 

Obwieszczenie

 

        Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku,  działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 293 ze zm.) w zw. z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego,

zawiadamia strony:

 

o wydaniu przez Kolegium w dniu 22 lipca 2020r. decyzji nr SKO.450.72.2020, na mocy której uchylono w całości decyzję Wójta Gminy Konarzyny z dnia 15 maja 2020r. nr KBI.6733.4.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działach o numerach: 107/1, 19, 94, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31/2, 96, 38, 37, 61/4, 61/3, 44/1, 44/2, 45/5, 45/13, 45/6, 45/9, 144, 145, 425, 423, 422, 433, 421/3, 421/2, 421/1, 421/4, 420, 83, 79, 106, 78, 77, 71, 69, 100, 65, 64, 563, 562, 63, 107/7, 107/9, 107/8, 135/1, 161/2, 161/3, 162, obręb 0002 Konarzyny, gm. Konarzyny, zaś sprawę przekazano organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia.

 

 

            Z treścią zawiadomienia oraz dokumentacją sprawy odwoławczej można zapoznać się w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Słupsku po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

 

Informacja podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Konarzyny.

 

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

autor: Anna Łońska Wieczorkiewicz

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Słupsk, dnia 15 czerwca 2020r.

SKO.450.45.2020

 

 

Obwieszczenie

        Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku,  działając na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 293),

zawiadamia strony:

przed wydaniem decyzji kończącej postępowanie odwoławcze w sprawie decyzji Wójta Gminy Studzienice z dnia 4 marca 2020r. nr RI.6730.63.2019.KW o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na  budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. na terenie działki nr 108/2 w Sominach, gm. Studzienice, o treści art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, informując iż w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mogą składać wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie oraz zapoznać się z materiałem dowodowym zebranym w niniejszej sprawie zarówno przez Wójta Gminy Studzienice, jak i tut. Kolegium - w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku (Słupsk, ul. Jana Pawła II 1, VIp. – po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu). Wgląd do przedmiotowej dokumentacji nie jest obowiązkowy.

 

 

Informacja podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku oraz ogłoszeniu za pośrednictwem Wójta Gminy Studzienice (wywieszenie obwieszczenia: w Urzędzie Gminy w Studzienicach oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Sominy).

 

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji

Autor: Anna Łońska Wieczorkiewicz

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Słupsk, dnia 27 lipca 2020 r.

 

SKO.450.53.2020

 

Obwieszczenie

 

 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku działając na podstawie art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego, w drodze obwieszczenia,

 

ZAWIADAMIA STRONY

 

o wydaniu w dniu 22 lipca 2020 r. decyzji Nr SKO.450.53.2020, mocą której stwierdzono nieważność decyzji Wójta Gminy Chojnice z dnia 4 grudnia 2019 r. Nr BM.6730.220.5.2019 dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie części działki nr 423/17 obr. Nowa Cerkiew, gm. Chojnice.

Niniejsza informacja podlega umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku.

 

Działając na podstawie art. 49b Kodeksu postępowania administracyjnego Kolegium informuje, że nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, tut. organ udostępni wnioskującej stronie odpis decyzji w sposób i formie określonych we wniosku.

 

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji. Dniem publicznego ogłoszenia niniejszej informacji jest dzień 27 lipca 2020 r.

 

autor : Andrzej Hałuzo

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 8 czerwca 2020r.

SKO.450.55.2020

Obwieszczenie

        Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku,  działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 293) w zw. z art. 49 kpa

zawiadamia strony:

o wydaniu w dniu 8 czerwca 2020r. przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku decyzji nr SKO.450.55.2020 o uchyleniu decyzji Wójta Gminy Studzienice z dnia 9 kwietnia 2020r. (znak spr.: RI.6730.3.2019.KW) o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce 20/8, obręb Sominy, gmina Studzienice i przekazaniu sprawy organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia.

            Z treścią zawiadomienia oraz dokumentacją sprawy odwoławczej można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku po uprzednim telefonicznym umówieniu spotkania.

Informacja podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku oraz ogłoszeniu za pośrednictwem Wójta Gminy Studzienice (wywieszenie obwieszczenia: w Urzędzie Gminy w Studzienicach oraz na tablicy ogłoszeń w Sołectwie Sominy).

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor: Anna Łońska Wieczorkiewicz

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 15 czerwca 2020r.

SKO.450.64.2020

Obwieszczenie

 

        Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku,  działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 293 ze zm.) w zw. z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego,

zawiadamia strony:

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia Wójta Gminy Kołczygłowy z dnia 9 maja 2018r. nr RII.6733.3.2018 o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie, rozbudowie i budowie sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej na terenie działek o nr 257/2, 257/1, 62, 38, 39, 218, 219, 232, 233, 234/1 i 234, obręb Kołczygłówki, gm. Kołczygłowy, do czasu uzyskania decyzji środowiskowej.

            Z treścią zawiadomienia oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Słupsku po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Informacja podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku oraz ogłoszeniu za pośrednictwem Wójta Gminy Kołczygłowy  (wywieszenie obwieszczenia: na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kołczygłowy oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Kołczygłówki).

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor: Anna Łońska Wieczorkiewicz

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 15 czerwca 2020r.

 

SKO.450.63.2020

Obwieszczenie

        Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku,  działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 293 ze zm.) w zw. z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego,

zawiadamia strony:

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia Wójta Gminy Kołczygłowy z dnia 9 maja 2018r. nr RII.6733.2.2018 o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie, rozbudowie i budowie sieci i urządzeń wodociągowych na terenie działek o nr 257/2, 257/1, 62, 38, 39, 218, 219, 232, 233, 234/1 i 234, obręb Kołczygłówki, gm. Kołczygłowy, do czasu uzyskania decyzji środowiskowej.

            Z treścią zawiadomienia oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Słupsku po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Informacja podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku oraz ogłoszeniu za pośrednictwem Wójta Gminy Kołczygłowy  (wywieszenie obwieszczenia: na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kołczygłowy oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Kołczygłówki).

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor: Anna Łońska Wieczorkiewicz

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 15 czerwca 2020r.

SKO.450.45.2020

 

Obwieszczenie

        Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku,  działając na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 293),

zawiadamia strony:

przed wydaniem decyzji kończącej postępowanie odwoławcze w sprawie decyzji Wójta Gminy Studzienice z dnia 4 marca 2020r. nr RI.6730.63.2019.KW o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na  budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. na terenie działki nr 108/2 w Sominach, gm. Studzienice, o treści art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, informując iż w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mogą składać wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie oraz zapoznać się z materiałem dowodowym zebranym w niniejszej sprawie zarówno przez Wójta Gminy Studzienice, jak i tut. Kolegium - w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku (Słupsk, ul. Jana Pawła II 1, VIp. – po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu). Wgląd do przedmiotowej dokumentacji nie jest obowiązkowy.

Informacja podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku oraz ogłoszeniu za pośrednictwem Wójta Gminy Studzienice (wywieszenie obwieszczenia: w Urzędzie Gminy w Studzienicach oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Sominy).

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor: Anna Łońska Wieczorkiewicz

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Słupsk, dnia 8 czerwca 2020 r.

SKO.450.53.2020

 

OBWIESZCZENIE

 

            W związku z wszczęciem przez tut. organ postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy Chojnice Nr BM.6730.220.5.2019 z dnia 4 grudnia 2019 r., dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla budynku mieszkalnego na części działki nr 423/17 obr. Nowa Cerkiew, działając na podstawie art. 10 § 1 k.p.a. tut. organ informuje o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym oraz o możliwości wypowiedzenia się w sprawie. Prawo to można realizować w terminie 21 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia. Kolegium wskazuje, że termin zakreślony w poprzednim piśmie z dnia 11 maja 2020 r. (to jest termin 7 dni od dnia uchylenia stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego) jest nieaktualny z uwagi na fakt wyeliminowania z obrotu prawnego z dniem 16 maja 2020 r. art. 15zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm).

            Niniejsze obwieszczenie zostało opublikowane w dniu 17 czerwca 2020r.  Data, w której zawiadomienie uznaje się za dokonane to 2020r. Termin do skorzystania uprawnień wynikających z art. 10 § 1 k.p.a. upływa tym samym w dniu 7 lipca 2020r.

 

Autor: Andrzej Hałuzo

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 8 kwietnia 2019r.

SKO.450.202.2019

 

Obwieszczenie

 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku,  działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity - Dz. U. z 2020r., poz. 293) w zw. z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego

zawiadamia strony:
 

o wydaniu w dniu 20 kwietnia 2020r. przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku decyzji nr SKO.450.202.2019, rozpoznającej odwołanie od decyzji Burmistrza Czerska z dnia 4 listopada 2019r. nr 31cp/2017 (znak sprawy: WG.6733.31.2017) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. w Warszawie na działce 254, obręb Krzyż, gm. Czersk. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku orzekło:

1. uchylić pkt 2c tiret pierwsze zaskarżonej decyzji i ustalić: „- obsługa w zakresie komunikacji – dojazd do działki 254 z gminnej drogi publicznej działki nr 255/2 (ul. Kręta)”.

2. utrzymać zaskarżoną decyzję w pozostałym zakresie.

            Z treścią zawiadomienia oraz dokumentacją sprawy odwoławczej można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Informacja podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku oraz ogłoszeniu za pośrednictwem Burmistrza Czerska (wywieszenie obwieszczenia: w Urzędzie Miejskim w Czersku oraz na tablicy ogłoszeń w Sołectwie Gutowiec).        

 

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

 

Autor: Anna Łońska-Wieczorkiewicz

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 20 kwietnia 2020r.

 

SKO.450.24.2020

 

Obwieszczenie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku,  działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 293.) w zw. z art. 49 kpa

zawiadamia strony:

o wydaniu w dniu 30 marca 2020r. przez Kolegium decyzji nr SKO.450.24.2020 o utrzymaniu w mocy decyzji Wójta Gminy Ustka nr GOR.6733.23.20.2019.BW z dnia 29 stycznia 2020r. o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce 2/1, obręb  Poddąbie, gmina Ustka.

            Z treścią zawiadomienia oraz dokumentacją sprawy odwoławczej można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Informacja podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku oraz ogłoszeniu za pośrednictwem Wójta Gminy Ustka (wywieszenie obwieszczenia: w Urzędzie Gminy w Ustce oraz na tablicy ogłoszeń w Sołectwie Poddąbie).

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor: Anna Łońska- Wieczorkiewicz

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 23 marca 2020r.

 

SKO.450.10.2020

Obwieszczenie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku,  działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity - Dz. U. z 2018r., poz. 1945 ze zm.) w zw. z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego

zawiadamia strony:


o wydaniu w dniu 23 marca 2020r. przez Kolegium decyzji nr SKO.450.10.2020 o utrzymaniu w mocy decyzji Wójta Gminy Lipnica nr 1/2019 o odmowie lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 11 stycznia 2019r. (znak spr. RIG.6733.4.2017.AK) dla przedsięwzięcia polegającego na  budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. na terenie działki nr 419/2 w Lipnicy, gm. Lipnica.

Z treścią zawiadomienia oraz dokumentacją sprawy odwoławczej można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku po uprzednim telefonicznym ustaleniu wizyty (tel. (59) 842 73 05).

Informacja podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku oraz ogłoszeniu za pośrednictwem Wójta Gminy Lipnica (wywieszenie obwieszczenia: w Urzędzie Gminy Lipnica oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Lipnica).        

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor: Anna Łońska Wieczorkiewicz

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 13 marca 2020r.

 

SKO.450.11.2020

Obwieszczenie

        Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku,  działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1945 ze zm.),

zawiadamia strony:

o wydaniu  w dniu 13 marca 2020r. przez Kolegium decyzji nr SKO.450.11.2020, na mocy której utrzymano w  mocy decyzję Burmistrza Kępic z dnia 10 grudnia 2018r. nr 32/2018 o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 19/3, obręb Barcino, gm. Kępice (znak sprawy UM-NPŚ-AB.6733.6.2017.MM/OS/KR).

            Z treścią zawiadomienia oraz dokumentacją sprawy odwoławczej można zapoznać się w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Słupsku.

Informacja podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku oraz ogłoszeniu za pośrednictwem Burmistrza Kępic (wywieszenie obwieszczenia: na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kępicach oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Barcino).

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor: Anna Łońska-Wieczorkiewicz

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 9 marca 2020r.

SKO.450.202.2019

Obwieszczenie

        Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku,  działając na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1945 ze zm.),

zawiadamia strony:

przed wydaniem decyzji kończącej postępowanie odwoławcze w sprawie decyzji Burmistrza Czerska nr 31cp/2017 z dnia 4 listopada 2019r. (znak spr. WP.6733.31.2017) ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 254, obręb Krzyż, gm. Czersk, o treści art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, informując iż w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mogą składać wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie oraz zapoznać się z materiałem dowodowym zebranym w niniejszej sprawie w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku (Słupsk, ul. Jana Pawła II 1, VIp., pok. 628, w godz. 8:00-14:00). Wgląd do przedmiotowej dokumentacji nie jest obowiązkowy.

Informacja podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku oraz ogłoszeniu za pośrednictwem Burmistrza Czerska (wywieszenie obwieszczenia: w Urzędzie Miasta w Czersku oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Krzyż).

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor: Anna Łońska Wieczorkiewicz

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 17 lutego 2020r.

SKO.450.202.2019

Obwieszczenie

        Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku,  działając na podstawie art. 36 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1945 ze zm.),

zawiadamia strony:

że termin do załatwienia sprawy w przedmiocie prowadzonego przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku postępowania odwoławczego od decyzji Burmistrza Czerska nr 31cp/2017 z dnia 4 listopada 2019r. (znak spr. WP.6733.31.2017) ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 254, obręb Krzyż, gm. Czersk, zostaje wydłużony do dnia 16 marca 2020r. z uwagi zawiłość sprawy oraz konieczność uzupełnienia materiału dowodowego. W związku z powyższym Kolegium poucza, iż zgodnie z art. 37 § 1 kpa stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia.

Informacja podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku oraz ogłoszeniu za pośrednictwem Burmistrza Czerska (wywieszenie obwieszczenia: w Urzędzie Miasta w Czersku oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Krzyż).

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor: Anna Łońska Wieczorkiewicz

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 16 stycznia 2020r.

SKO.450.225.2019

Obwieszczenie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku,  działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1945 ze zm.) w zw. z art. 49 kpa

zawiadamia strony:

o wydaniu w dniu 16 stycznia 2020r. przez Kolegium decyzji nr SKO.450.225.2019. o uchyleniu decyzji Wójta Gminy Ustka nr GOR.6733.6.28.2018 z dnia 29 listopada 2019r. o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce 2/1, obręb  Poddąbie, gmina Ustka i przekazaniu sprawy organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia.

            Z treścią zawiadomienia oraz dokumentacją sprawy odwoławczej można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku.

Informacja podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku oraz ogłoszeniu za pośrednictwem Wójta Gminy Ustka (wywieszenie obwieszczenia: w Urzędzie Gminy w Ustce oraz na tablicy ogłoszeń w Sołectwie Poddąbie).

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor: Anna Łońska Wieczorkiewicz

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 3 lutego 2020 r.

SKO.450.13.2020

Obwieszczenie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.), w drodze obwieszczenia,

 

ZAWIADAMIA STRONY

o wydaniu decyzji nr SKO.450.13.2020 z dnia 3 lutego 2020 r., w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego, prowadzonego z odwołania od decyzji Wójta Gminy Damnica z dnia 7 stycznia 2020 r. Nr PP.6733.12.2019, dotyczącej ustalenia na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia z rur polietylowych PE100 RC SDR 17 dn 180 i dn 90 mm na działkach ewidencyjnych nr 7/6, 19/8, 23 obręb Redzikowo (gmina Słupsk), dz. ew. nr 10/2, 10/5, 11/1, 83/15, 11/2, 14/2 obr. Wielogłowy (gmina Damnica), dz. ew. nr 157, 1, 2, 3/2, 3/1, 4, 5, 6, 298, 159, 152/8, 179/7, 179/3 obr. Sąborze (gmina Damnica), dz. ew. 121/2 i 6 położonych w obrębie geodezyjnym Wieszyno (gmina Słupsk). Z uwagi na umorzenie postępowania odwoławczego, ww. decyzja Wójta Gminy Damnica stała się decyzją ostateczną.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Damnica. Z decyzją można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku.

Niniejsza informacja podlega umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, jak również na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Damnica, Urzędu Gminy Słupsk oraz sołectw Sąborze, Redzikowo, Wielogłowy i Wieszyno.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Sporządził: Andrzej Hałuzo

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 7 lutego 2020r.

SKO.450.188.2019

Obwieszczenie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku, działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity - Dz. U. z 2018r., poz. 1945) w zw. z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego

zawiadamia strony:

o wydaniu w dniu 7 lutego 2020r. przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku decyzji nr SKO.450.188.2019, na mocy której utrzymano w mocy decyzję nr 30/2016 Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska  z dnia 20 września 2019r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak sprawy RRG.6733.30.2016) dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 114/8 w miejscowości Mosty, obręb Lubowidz, gm. Nowa Wieś Lęborska.

            Z treścią zawiadomienia oraz dokumentacją sprawy odwoławczej można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku.

Informacja podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku oraz ogłoszeniu za pośrednictwem Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska (wywieszenie obwieszczenia: w Urzędzie Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w Sołectwie Mosty).       

 

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor: Przemysław Szuwalski

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 3 lutego 2020r.

SKO.450.202.2019

Obwieszczenie

        Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku,  działając na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1945 ze zm.),

zawiadamia strony:

przed wydaniem decyzji kończącej postępowanie odwoławcze w sprawie decyzji Burmistrza Czerska nr 31cp/2017 z dnia 4 listopada 2019r. (znak spr. WP.6733.31.2017) ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 254, obręb Krzyż, gm. Czersk, o treści art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, informując iż w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mogą składać wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie oraz zapoznać się z materiałem dowodowym zebranym w niniejszej sprawie w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku (Słupsk, ul. Jana Pawła II 1, VIp., pok. 630, w godz. 8:00-14:00). Wgląd do przedmiotowej dokumentacji nie jest obowiązkowy.

Informacja podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku oraz ogłoszeniu za pośrednictwem Burmistrza Czerska (wywieszenie obwieszczenia: w Urzędzie Miasta w Czersku oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Krzyż).

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor: Anna Łońska Wieczorkiewicz

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 27 stycznia 2020 r.

SKO.450.219.2019

Obwieszczenie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.), w drodze obwieszczenia,

ZAWIADAMIA STRONY

o wydaniu decyzji nr SKO.450.219.2019 z dnia 27 stycznia 2020 r., w przedmiocie odmowy ustalenia na rzecz ENEA Operator sp. z o.o. lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nn – linii kablowej nn – 0,4 kW, na terenie działek nr 885/3, 883, 915, 919 i 918 w miejscowości Pleśno, obręb Swornegacie (0026), gmina Chojnice. Wyżej wymienioną decyzją Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku utrzymało w mocy decyzję Wójta Gminy Chojnice z dnia 14 listopada 2019 r. Nr BM.6733.65.4.2019.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Chojnice. Z decyzją można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku.

Niniejsza informacja podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Chojnice, a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Sporządził: Andrzej Hałuzo

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 20 stycznia 2020r.

 

SKO.450.10.2020

Obwieszczenie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku,  działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity - Dz. U. z 2018r., poz. 1945 ze zm.) w zw. z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego

zawiadamia strony:
o wydaniu w dniu 20 stycznia 2020r. przez Kolegium postanowienia nr SKO.450.10.2020 o podjęciu z urzędu postępowania odwoławczego w sprawie decyzji Wójta Gminy Lipnica nr 1/2019 o odmowie lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 11 stycznia 2019r. (znak spr. RIG.6733.4.2017.AK) dla przedsięwzięcia polegającego na  budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. na terenie działki nr 419/2 w Lipnicy, gm. Lipnica.

            Z treścią zawiadomienia oraz dokumentacją sprawy odwoławczej można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku.

Informacja podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku oraz ogłoszeniu za pośrednictwem Wójta Gminy Lipnica (wywieszenie obwieszczenia: w Urzędzie Gminy Lipnica oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Lipnica).      

 

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor: Anna Łońska Wieczorkiewicz

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 16 grudnia 2019r.

SKO.450.202.2019

Obwieszczenie

        Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku,  działając na podstawie art. 36 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1945 ze zm.),

zawiadamia strony:

że termin do załatwienia sprawy w przedmiocie prowadzonego przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku postępowania odwoławczego od decyzji decyzji Burmistrza Czerska nr 31cp/2017 z dnia 4 listopada 2019r. (znak spr. WP.6733.31.2017) ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 254, obręb Krzyż, gm. Czersk, zostaje wydłużony do dnia 7 lutego 2020r. z uwagi zawiłość sprawy oraz konieczność uzupełnienia materiału dowodowego. W związku z powyższym Kolegium poucza, iż zgodnie z art. 37 § 1 kpa stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia.

Informacja podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku oraz ogłoszeniu za pośrednictwem Burmistrza Czerska (wywieszenie obwieszczenia: w Urzędzie Miasta w Czersku oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Krzyż).

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor: Anna Łońska Wieczorkiewicz

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 16 grudnia 2019r.

 

SKO.450.111.2019

Obwieszczenie

        Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku,  działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1945 ze zm.) w zw. z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego,

zawiadamia strony:

o wydaniu w dniu 9 grudnia 2019r. przez Kolegium decyzji nr SKO.450.111.2019 o utrzymaniu w mocy decyzji Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska  nr 29/2017 z dnia 10 maja 2019r. (znak spr.: RRG.6733.29.2017) o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce 202, obręb Pogorzelice, gmina Nowa Wieś Lęborska, obejmującej budowę wieży wolnostojącej o wysokości 56m n.p.t. wraz z instalacją radiokomunikacyjną składającą się z 6 anten radioliniowych i 12 anten nadawczych (po cztery anteny na każdym z trzech azymutów - 25°, 140° i 260° - każda antena o mocy EIRP 1000≤2000 W).

            Z treścią zawiadomienia oraz dokumentacją sprawy odwoławczej można zapoznać się w Samorządowym Kolegium odwoławczym w Słupsku

Informacja podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku oraz ogłoszeniu za pośrednictwem Wójta Gminy Nowej Wsi Lęborskiej. (wywieszenie obwieszczenia: na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Lęborska. oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Pogorzelice).

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Autor: Anna Łońska Wieczorkiewicz

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 18 grudnia 2019 r.

 

SKO.450.220.2019

Obwieszczenie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.), w drodze obwieszczenia,

 

ZAWIADAMIA STRONY

o wydaniu decyzji nr SKO.450.220.2019 z dnia 18 grudnia 2019 r., w przedmiocie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gałęzów, gmina Dębnica Kaszubska (działki nr 4/33, 137 i 202). Wyżej wymienioną decyzją Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku utrzymało w mocy decyzję Wójta Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 14 listopada 2019 r. znak: RGNPP.6733.11.2019.DM.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska. Z decyzją można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku.

Niniejsza informacja podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska, a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Sporządził: Andrzej Hałuzo

Wytworzył:
Joanna Milewska
(2020-10-21)
Udostępnił:
Joanna Milewska
(2020-01-07 11:16:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Joanna Milewska
(2020-12-22 14:13:03)

 
liczba odwiedzin: 465620

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X