☰ Menu
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku
Grafika zawierająca herb Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku

Piątek 14.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacja o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w 2021r.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 26 lutego 2021r.

SKO.450.20.2021

Obwieszczenie

        Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku,  działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 293 ze zm.) w zw. z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego,

zawiadamia strony:

o wydaniu w dniu 26 lutego 2021r. przez Kolegium decyzji nr SKO.450.20.2021 o uchyleniu w całości decyzji Wójta Gminy Lipnica z dnia 5 stycznia 2021r. nr RIG.6733.15.2020.AK o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 811/3,, obręb Borowy Młyn, gmina Lipnica oraz o przekazaniu sprawy organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia.

Z treścią zawiadomienia oraz dokumentacją sprawy odwoławczej można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku po uprzednim telefonicznym umówieniu spotkania (tel. 59 840 27 88,  59 848 34 61).

Informacja podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku oraz ogłoszeniu za pośrednictwem Wójta Gminy Lipnica (wywieszenie obwieszczenia: na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lipnica oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Borowy Młyn).

Działając na podstawie art. 49b w zw. z art. 49 § 1 kpa Kolegium informuje, że nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, tutejszy organ udostępni stronie wnioskującej odpis decyzji w sposób i formie określonej we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub w takiej formie.

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji. Dniem publicznego ogłoszenia niniejszej informacji jest dzień  19 marca 2021r.

Autor: Anna Łońska Wieczorkiewicz

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 4 marca 2021r.

SKO.450.24.2021

Obwieszczenie

        Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku,  działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 293 ze zm.) w zw. z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego,

zawiadamia strony:

o wydaniu w dniu 22 lutego 2021r. przez Kolegium decyzji nr SKO.450.24.2021 o utrzymaniu w mocy decyzji Wójta Gminy Lipnica z dnia 6 października 2020r. nr 11/2020 ( znak spr.: RIG.6733.7.2020.AK) o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 324/6, obręb Łąkie, gmina Lipnica.

Z treścią zawiadomienia oraz dokumentacją sprawy odwoławczej można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku po uprzednim telefonicznym umówieniu spotkania (tel. 59 840 27 88,  59 848 34 61).

Informacja podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku oraz ogłoszeniu za pośrednictwem Wójta Gminy Lipnica (wywieszenie obwieszczenia: na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lipnica oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Łąkie).

Działając na podstawie art. 49b w zw. z art. 49 § 1 kpa Kolegium informuje, że nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, tutejszy organ udostępni stronie wnioskującej odpis decyzji w sposób i formie określonej we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub w takiej formie.

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji. Dniem publicznego ogłoszenia niniejszej informacji jest dzień 15 marca 2021r.

Autor: Anna Łońska Wieczorkiewicz

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 15 lutego 2021 r.

 

SKO.450.18.2021

Obwieszczenie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.), w drodze obbwieszczenia,

 

ZAWIADAMIA STRONY

o wydaniu decyzji nr SKO.450.18.2020 z dnia 15 lutego 2021 r., w sprawie dotyczącej wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. dotyczącego lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej – gazociągu średniego ciśnienia na działkach nr 130 obr. 12 Lębork oraz nr 85/2, 84/2, 84/1, 72/4, 81, 82, 83/1, 7/15, 7/11, 7/12, 6, 4/31, 4/20, 4/41, 15, 4/26, 4/36, 4/60, 217/1, 217/2, 162/3-L, 4/17, 4/18 obr. Małoszyce. Wyżej wymienioną decyzją Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku uchyliło decyzję Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 18 grudnia 2020 r. nr 16/2020 (postępowanie znak: RRG.6733.16.2020) i przekazało sprawę organowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania.

 

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Lęborska. Z decyzją można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku.

Niniejsza informacja podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowa Wieś Lęborska, tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Lęborka, a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Sporządził: Andrzej Hałuzo

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 27 stycznia 2021r.

 

SKO.450.163.2020

Obwieszczenie

 

        Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku,  działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 293 ze zm.) w zw. z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego,

zawiadamia strony:

o wydaniu w dniu 27 stycznia 2021r. przez Kolegium postanowienia nr SKO.450.163.2020 o uchyleniu postanowienia Wójta Gminy Ustka z dnia 2 grudnia 2020r. (znak sprawy GOR.6733.27.6.2020.BW) o zawieszeniu z urzędu na okres 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji telefonii komórkowej Operatora P4 na działce nr 214, obręb geod. Grabno, gm. Ustka oraz o przekazaniu sprawy organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia.

Z treścią zawiadomienia oraz dokumentacją sprawy zażaleniowej można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku po uprzednim telefonicznym umówieniu spotkania (tel. 59 840 27 88,  59 848 34 61).

Informacja podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku oraz ogłoszeniu za pośrednictwem Wójta Gminy Ustka (wywieszenie obwieszczenia: na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ustka. oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Grabno).

Działając na podstawie art. 49b w zw. z art. 49 § 1 kpa Kolegium informuje, że nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, tutejszy organ udostępni stronie wnioskującej odpis decyzji w sposób i formie określonej we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub w takiej formie.

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji. Dniem publicznego ogłoszenia niniejszej informacji jest dzień 11 luty 2021r.

Autor: Anna Łońska Wieczorkiewicz

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 22 stycznia 2021r.

 

SKO.450.65.2020

Obwieszczenie

        Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku,  działając na podstawie art. 49a w zw. z art. 49 § 1 a także w zw. z art. 36 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, w drodze obwieszczenia

zawiadamia strony:

że termin do załatwienia sprawy w przedmiocie stwierdzenia nieważności postanowienia Wójta Gminy Kołczygłowy z dnia 12 czerwca 2018r. nr RII.6730.20.2018 o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie, rozbudowie i budowie drogi dojazdowej wewnętrznej na terenie działek o nr 257/2, 257/1, 62, 38, 39, 218, 219, 232, 233, 234/1 i 234, obręb Kołczygłówki, gm. Kołczygłowy, do czasu uzyskania decyzji środowiskowej, zostaje wydłużony do dnia 5 marca 2021r. z uwagi na konieczność ustalenia kręgu stron postępowania. W związku z powyższym Kolegium poucza, iż zgodnie z art. 37 § 1 kpa stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia.

Niniejsza informacja podlega umieszczeniu na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku.

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji. Dniem publicznego ogłoszenia niniejszej informacji jest dzień 21 stycznia 2021r.

Autor: Anna Łońska Wieczorkiewicz

Wytworzył:
Joanna Milewska
(2021-01-22)
Udostępnił:
Joanna Milewska
(2021-01-22 12:14:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Joanna Milewska
(2021-03-19 08:32:25)

 
liczba odwiedzin: 455015

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X