☰ Menu
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku
Grafika zawierająca herb Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku

Poniedziałek 02.08.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacja o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w 2021r.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 26 lipca 2021r.

SKO.450.105.2021

Obwieszczenie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 741 ze zm.) zawiadamia niniejszym obwieszczeniem strony postępowania o wydaniu decyzji z dnia 26 lipca 2021 r., nr SKO.450.105.2021 w przedmiocie uchylenia decyzji Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 1 czerwca 2021r., nr RRG.6733.15.2021 dotyczącej budowy sieci kanalizacji deszczowej na działkach nr 68/16, 67/1, 67/3, 68/3, 112/10, obr. Lubowidz i przekazaniu tej sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji (art. 138 § 2 Kpa).

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Lęborska. Z decyzją można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku.

Niniejsza informacja podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowa Wieś Lęborska, na tablicy ogłoszeń wsi Mosty (Lubowidz), a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu. Odpis decyzji podlega ponadto udostępnieniu na wniosek strony na zasadach określonych w art. 49b §§ 1 i 2 Kpa.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Na decyzję przysługuje stronie sprzeciw do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Opłata/wpis od skargi wynosi 100 zł i jest wnoszona na właściwy rachunek sądu. Strona wnosząca sprzeciw może zwrócić się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych albo o przyznanie prawa pomocy.

Sporządził: Przemysław Szuwalski

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 7 czerwca 2021r.

SKO.450.83.2021

Obwieszczenie

 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.), w drodze obwieszczenia,

ZAWIADAMIA STRONY

o wydaniu decyzji nr SKO.450.83.2020 z dnia 7 czerwca 2021 r., w sprawie z wniosku Energa-Operator S.A. dotyczącego lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii elektroenergetycznej 15 kV (kablowo-napowietrznej) oraz demontażu linii napowietrznej 15 kV o obrębach ewidencyjnych Sarbsk i Ulinia, gmina Wicko (działka nr 71-L obr. Sarbsk; działki nr 44/3, 44/67 i 70-L obr. Ulinia). Wyżej wymienioną decyzją Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku utrzymało w mocy decyzję Wójta Gminy Wicko z dnia 25 marca 2021 r. nr 2/2021 (postępowanie znak: RR.DGM.6733.9.2020).

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Wicko. Z decyzją można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku.

Niniejsza informacja podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wicko, a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Sporządził: Andrzej Hałuzo

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE

W SŁUPSKU

SKO.450.82.2021                                                                                                                                                                                                                  Słupsk, dnia 7 czerwca 2021r.

 

Obwieszczenie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku,  działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 741) w zw. z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego,

zawiadamia strony postępowania:

o wydaniu w dniu 7 czerwca 2021r. przez Kolegium decyzji nr SKO.450.82.2021 o uchyleniu decyzji Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 26 kwietnia 2021r. nr 2/2021 (znak spr. RRG.6733.3.2021) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, rur osłonowych oraz zasuw odcinających na działkach o numerach: 866, obr. Lubowidz oraz 4/20, 4/60, 217/1 i 217/2, obr. Małoszyce, gm. Nowa Wieś Lęborska i przekazaniu sprawy organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia.

            Z dokumentacją sprawy odwoławczej można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu. Odpis decyzji podlega ponadto udostępnieniu na wniosek strony na zasadach określonych w art. 49b § 1 i 2 kpa.

Informacja podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku oraz ogłoszeniu za pośrednictwem Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska (wywieszenie obwieszczenia: w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Lęborska oraz na tablicy ogłoszeń w Sołectwie Lubowidz i Dziechlino (m. Małoszyce)).

Od powyższej decyzji służy stronom sprzeciw do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Wpis od sprzeciwu wynosi 100 zł. Strona skarżąca może zwrócić się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych albo o przyznanie pomocy prawnej.

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji. Obwieszczenie nastąpiło w dniu 18 czerwca 2021r.

 

Autor: Anna Łońska Wieczorkiewicz

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 26 lutego 2021r.

SKO.450.20.2021

Obwieszczenie

        Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku,  działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 293 ze zm.) w zw. z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego,

zawiadamia strony:

o wydaniu w dniu 26 lutego 2021r. przez Kolegium decyzji nr SKO.450.20.2021 o uchyleniu w całości decyzji Wójta Gminy Lipnica z dnia 5 stycznia 2021r. nr RIG.6733.15.2020.AK o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 811/3,, obręb Borowy Młyn, gmina Lipnica oraz o przekazaniu sprawy organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia.

Z treścią zawiadomienia oraz dokumentacją sprawy odwoławczej można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku po uprzednim telefonicznym umówieniu spotkania (tel. 59 840 27 88,  59 848 34 61).

Informacja podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku oraz ogłoszeniu za pośrednictwem Wójta Gminy Lipnica (wywieszenie obwieszczenia: na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lipnica oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Borowy Młyn).

Działając na podstawie art. 49b w zw. z art. 49 § 1 kpa Kolegium informuje, że nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, tutejszy organ udostępni stronie wnioskującej odpis decyzji w sposób i formie określonej we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub w takiej formie.

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji. Dniem publicznego ogłoszenia niniejszej informacji jest dzień  19 marca 2021r.

Autor: Anna Łońska Wieczorkiewicz

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 4 marca 2021r.

SKO.450.24.2021

Obwieszczenie

        Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku,  działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 293 ze zm.) w zw. z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego,

zawiadamia strony:

o wydaniu w dniu 22 lutego 2021r. przez Kolegium decyzji nr SKO.450.24.2021 o utrzymaniu w mocy decyzji Wójta Gminy Lipnica z dnia 6 października 2020r. nr 11/2020 ( znak spr.: RIG.6733.7.2020.AK) o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 324/6, obręb Łąkie, gmina Lipnica.

Z treścią zawiadomienia oraz dokumentacją sprawy odwoławczej można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku po uprzednim telefonicznym umówieniu spotkania (tel. 59 840 27 88,  59 848 34 61).

Informacja podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku oraz ogłoszeniu za pośrednictwem Wójta Gminy Lipnica (wywieszenie obwieszczenia: na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lipnica oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Łąkie).

Działając na podstawie art. 49b w zw. z art. 49 § 1 kpa Kolegium informuje, że nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, tutejszy organ udostępni stronie wnioskującej odpis decyzji w sposób i formie określonej we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub w takiej formie.

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji. Dniem publicznego ogłoszenia niniejszej informacji jest dzień 15 marca 2021r.

Autor: Anna Łońska Wieczorkiewicz

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 15 lutego 2021 r.

 

SKO.450.18.2021

Obwieszczenie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.), w drodze obbwieszczenia,

 

ZAWIADAMIA STRONY

o wydaniu decyzji nr SKO.450.18.2020 z dnia 15 lutego 2021 r., w sprawie dotyczącej wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. dotyczącego lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej – gazociągu średniego ciśnienia na działkach nr 130 obr. 12 Lębork oraz nr 85/2, 84/2, 84/1, 72/4, 81, 82, 83/1, 7/15, 7/11, 7/12, 6, 4/31, 4/20, 4/41, 15, 4/26, 4/36, 4/60, 217/1, 217/2, 162/3-L, 4/17, 4/18 obr. Małoszyce. Wyżej wymienioną decyzją Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku uchyliło decyzję Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 18 grudnia 2020 r. nr 16/2020 (postępowanie znak: RRG.6733.16.2020) i przekazało sprawę organowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania.

 

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Lęborska. Z decyzją można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku.

Niniejsza informacja podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowa Wieś Lęborska, tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Lęborka, a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji.

Sporządził: Andrzej Hałuzo

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 27 stycznia 2021r.

 

SKO.450.163.2020

Obwieszczenie

 

        Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku,  działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 293 ze zm.) w zw. z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego,

zawiadamia strony:

o wydaniu w dniu 27 stycznia 2021r. przez Kolegium postanowienia nr SKO.450.163.2020 o uchyleniu postanowienia Wójta Gminy Ustka z dnia 2 grudnia 2020r. (znak sprawy GOR.6733.27.6.2020.BW) o zawieszeniu z urzędu na okres 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji telefonii komórkowej Operatora P4 na działce nr 214, obręb geod. Grabno, gm. Ustka oraz o przekazaniu sprawy organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia.

Z treścią zawiadomienia oraz dokumentacją sprawy zażaleniowej można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku po uprzednim telefonicznym umówieniu spotkania (tel. 59 840 27 88,  59 848 34 61).

Informacja podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku oraz ogłoszeniu za pośrednictwem Wójta Gminy Ustka (wywieszenie obwieszczenia: na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ustka. oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Grabno).

Działając na podstawie art. 49b w zw. z art. 49 § 1 kpa Kolegium informuje, że nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, tutejszy organ udostępni stronie wnioskującej odpis decyzji w sposób i formie określonej we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub w takiej formie.

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji. Dniem publicznego ogłoszenia niniejszej informacji jest dzień 11 luty 2021r.

Autor: Anna Łońska Wieczorkiewicz

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słupsk, dnia 22 stycznia 2021r.

 

SKO.450.65.2020

Obwieszczenie

        Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku,  działając na podstawie art. 49a w zw. z art. 49 § 1 a także w zw. z art. 36 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, w drodze obwieszczenia

zawiadamia strony:

że termin do załatwienia sprawy w przedmiocie stwierdzenia nieważności postanowienia Wójta Gminy Kołczygłowy z dnia 12 czerwca 2018r. nr RII.6730.20.2018 o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie, rozbudowie i budowie drogi dojazdowej wewnętrznej na terenie działek o nr 257/2, 257/1, 62, 38, 39, 218, 219, 232, 233, 234/1 i 234, obręb Kołczygłówki, gm. Kołczygłowy, do czasu uzyskania decyzji środowiskowej, zostaje wydłużony do dnia 5 marca 2021r. z uwagi na konieczność ustalenia kręgu stron postępowania. W związku z powyższym Kolegium poucza, iż zgodnie z art. 37 § 1 kpa stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia.

Niniejsza informacja podlega umieszczeniu na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku.

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia informacji. Dniem publicznego ogłoszenia niniejszej informacji jest dzień 21 stycznia 2021r.

Autor: Anna Łońska Wieczorkiewicz

Wytworzył:
Joanna Milewska
(2021-01-22)
Udostępnił:
Joanna Milewska
(2021-01-22 12:14:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Joanna Milewska
(2021-07-26 12:21:09)

 
liczba odwiedzin: 465646

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X